تعداد مقالات: 197

پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی براساس نقاط نیرومند شخصیتی و سبک‌های یادگیری

دوره 7، شماره 13، اسفند 1398، صفحه 69-89

10.22084/j.psychogy.2019.16501.1781

علی پور فلاحتی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ عباس حبیب زاده


اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

دوره 3، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 21-38

محمد قنبری طلب؛ محبوبه فولاد چنگ


تعیین ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس تحریف شناختی بین فردی در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 2، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 53-72

خلیل اسماعیل پور؛ عباس بخشی پور رودسری؛ رضا محمدزاده گان


اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر توجه پایدار و دلزدگی تحصیلی

دوره 6، شماره 10، مرداد 1397، صفحه 77-93

10.22084/j.psychogy.2017.11556.1431

رباب زمانی امیرزکریا؛ مسعود فضیلت پور؛ افسانه توحیدی


بررسی ساختار بُعدی-عاملی توانایی‌های شناختی دانش‌آموزان پایه نهم تحصیلی

دوره 7، شماره 13، اسفند 1398، صفحه 91-118

10.22084/j.psychogy.2019.17145.1823

محسن یزدان فر؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ سیروس عالی پور بیرگانی


رابطه باورهای هوشی و بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای امید

دوره 6، شماره 11، دی 1397، صفحه 95-115

10.22084/j.psychogy.2018.13360.1567

محمد قنبری طلب؛ راضیه شیخ الاسلامی؛ محبوبه فولاد چنگ؛ مسعود حسینچاری


پیش‌بینی آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی دانشجویان با توجه به خودکارآمدی پژوهشی

دوره 3، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 39-54

حسین کارشکی؛ شهناز احمدی؛ بهروز مهرام


مقایسه‌ی باورهای فراشناختی و نگرانی آسیب‌شناختی در دانش آموزان مبتلا به نشانگان اختلال اضطراب امتحان و عادی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 61-73

علی فرهادی؛ یزدان موحدی؛ هانیه خرازی نوتاش؛ آرزو لشنی؛ رضا محمدزادگان


اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 83-96

یحیی معروفی؛ رسول کردنوقابی؛ لطف الله ساعد موچشی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی در یادگیرندگان زبان انگلیسی

دوره 5، شماره 9، بهمن 1396، صفحه 83-102

10.22084/j.psychogy.2017.11415.1424

علی رضایی شریف؛ محمد رضا ابراهیم خانی؛ ولی محمدی


اثر آموزش هدف‌گذاری بر اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت

دوره 3، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 91-105

ابوالقاسم یعقوبی؛ فائزه جهان؛ رسول نوقابی؛ خسرو رشید