ساخت و هنجاریابی آزمون گرایش به یادگیری دانش نوین در میان کارکنان بانک مسکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف: این بررسی ساخت و هنجاریابی آزمونی مناسب برای اندازه­گیری میزان گرایش به یادگیری براساس نظریه­های موجود و فرهنگ بومی بوده است.
روش: پس از بررسی مبانی نظری و نیز مصاحبه با برخی از کارشناسان و دانشجویان فهرستی از رفتارهایی که برای اندازه­گیری ویژگی مورد نظر مناسب تشخیص داده شدند فراهم شدند و به­صورت یک پرسشنامه درآمدند. در نوشتن گویه­ها تلاش بر این بود که محتوا و شکل ظاهری آنها براساس فرهنگ بومی باشد. پس از یک اجرای اولیه و برطرف کردن مشکلات آزمون با تغییر برخی جمله­ها و حذف برخی از گویه­های نامناسب، آزمون پایانی آماده شد و بر روی 1176 نفر از کارکنان بانک مسکن در سراسر ایران اجرا گردید. برای تحلیل داده­های پژوهش، در کنار روش­های توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون­های کرویت بارتلت، کفایت نمونه­برداری (KMO)، آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس و تحلیل عاملی تأییدی (سازه) با نرم­افزار لیزرل  به­کار گرفته شد.
یافته­ ها: یافته­ها نشان داد که آزمون ساخته شده چهار عامل خوشایندی، ارزشمندی، باورهای مربوط به یادگیری و نگرش­های مربوط به دانش نوین را می­سنجد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 918/0 بود. همچنین میانگین و انحراف معیار آزمون ساخته شده به­ترتیب برابر با 05/94 و 8/18 بود.
نتیجه­ گیری: با توجه به میزان اعتبار و روایی به ­دست آمده، پرسشنامه اندازه­گیری گرایش به یــادگیری ابزاری مناسب برای اندازه­گیری این ویژگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructing and Validating Tendency to Learning New Knowledge Test in Bank Maskan Employees

نویسنده [English]

  • khosro rashid
چکیده [English]

Introduction:In this study, the author report on the development of the Tendency to learning Test.
Method: The author describes the development of the scale and present data on reliability and structural validity of Tendency to Learning Test (TLT) scores in samples of Iranian Bank Maskan workers. After confirming the content validity by using some Educational Psychologists point of views, the final TLT questionnaire was given to the 1176 responders from different parts of Bank Maskan employees throughout the country.
Findings: The factor analysis findings for examining the construct validity show that the TLT measures four factors named: Pleasure, Value, Beliefs toward learning, and Attitudes toward learning. The TLT reliability was 0.918 by using Cronbach alpha coefficient and the estimated alpha for the four identified factors in order was: 0.84, 0.73, 0.78, and 0.76. Moreover, the test mean and standard deviation were 94.05 and 18.8.
Results: Generally, the results show that TLT is a valid and reliable test for measuring the range of tendency the people have about learning new sciences and knowledge, especially in working situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency to Learning
  • Validity
  • Reliability
  • Factor analysis
  • Bank Maskan
اسپکتور، پل (1389)؛ روان­شناسی صنعتی و سازمانی (برگردان شهناز محمدی)، تهران، ارسباران.
ال لیج، نانسی، سی بارت، کارن و ای مورگان، جورج (1387)؛ گزارش­نویسی و تفسیر نتایج SPSS در پژوهش (برگردان بهرام یوسفی؛ کمیل دشتی؛ وریا طهماسبی)(تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی: 2006)، انتشارات دانشگاه رازی کرمانشاه.
تیفین، ژورف و مک گورمیک، ا. ژ (1387)؛ روان شناسی صنعتی(برگردان محمدحسین سروری)، تهران، بعثت.
ریو، جان. مارشال (1390)؛ انگیزش و هیجان(برگردان یحیی سید­محمدی)، تهران، نشر ویرایش.
شولتز، دوان (1388)؛ نظریه­های شخصیت(برگردان کریمی و همکاران)، تهران، ارسباران.
مهداد، علی (1387)؛ روان­شناسی صنعتی و سازمانی، تهران، نشر جنگل.
هومن، حیدرعلی (1387)؛ مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم­افزار لیزرل، تهران: سمت.
Cole, Michael. S. Harris, Stanley. G. Field, Hubert. S. (2004); Stages of Learning Motivation: Development and Validation of a Measure, Journal of applied social psychology: 347(7): 1421-1456.
Corsini, Raymond. J. (2002); Dictionary of Psychology, New York: Brunner-Routledge.
Shih, Ching-Chun and Gamon, Julia. (2001); Web-Based Learning: Relationship among student motivation, attitude, learning styles, and achievement, Journal of Agricultural Education: 42(4): 12-20.
Sternberg, Robert. J. Williams, Wendy. M(2010); Educational Psychology(second edition), USA, Merrill.