تعیین ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس تحریف شناختی بین فردی در دانشجویان دانشگاه تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس تحریف شناختی بین فردی در دانشجویان دانشگاه تبریز بود.
روش: مطالعه حاضر از نوع مطالعات اعتباریابی و روان سنجی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز بودند که از بین آن‌ها 368 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و از آنان خواسته شد مقیاس‌های تحریف شناختی بین فردی (ICDS)، صفات شخصیت مرزی (STB) و پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) را تکمیل کنند. ضرایب اعتبار پرسشنامه تحریف شناختی بین فردی از طریق آلفای کرونباخ و روش تصنیف محاسبه شد. برای بررسی روایی سازه و ساختار عاملی ICDS، از روش تحلیل عامل‌های اصلی با چرخش واریماکس، و به منظور تأیید عامل‌های استخراج شده، از مدل تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
یافته ها: تحلیل عاملی ICDS به روش تحلیل مولفه‌های اصلی با چرخش واریماکس، سه عامل انتظارات غیرواقعی در روابط، طرد در روابط بین فردی و درک نادرست بین فردی را استخراج نمود. سایر شاخص‌های روایی (همزمان و همبستگی متقابل خرده مقیاس‌ها و کل مقیاس) و پایایی (ضرایب همسانی درونی و تصنیف) نیز گزارش شده است. همه این شاخص‌ها روایی و پایایی مقیاس تحریف شناختی بین فردی را تائید کردند.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که مقیاس تحریف شناختی بین فردی (ICDS) در جامعه ایرانی از روایی و پایایی کافی برخوردار است و می توان در مطالعات روانشناسی و روان پزشکی مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining factor structure, validity and reliability of interpersonal cognitive distortions scale among students of Tabriz University

چکیده [English]

Abstract

Introduction: The purpose of this study was to examine factor structure, reliability and validity of interpersonal cognitive distortions scale (ICDS) among students of tabriz university.
Method: The present study is a type of psychometric and validation studies. the population was consists all students of tabriz university that 368 students of whom were selected by multi-stage cluster sampling method, and they were asked to complete interpersonal cognitive distortions scale (ICDS), borderline personality scale (STB), and defense style questionnaire (DSQ-40). reliability coefficients of icds were calculated through cronbach's alpha and split-half method. for assessing structure validity and determining multifactorial structure of icds, principal factor analysis with varimax rotation and in order to confirm the extracted factors, confirmatory factor analysis was used.
Results: Factor analysis of icds, using principal components analysis with varimax rotation extracted three factors consist unrealistic relationship expectations, interpersonal rejection, and interpersonal misperception. other indexes of validity (concurrent validity with stb and dsq, and scale-subscales correlations), and reliability (internal consistency and split-half coefficients) have also been reported. all of them confirmed reliability and validity of icsd.
Conclusions: Results suggest that interpersonal cognitive distortions scale (ICSD) has sufficient validity and reliability in iranian community, and can be used in psychological and psychiatric studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpersonal cognitive distortions (ICDS)
  • factor structure
  • Validity
  • Reliability
احمدوند، محمدعلی (1382)؛ بهداشت روانی. چاپ چهارم.تهران: انتشارات پیام نور.
بشارت، محمدعلی (1386)؛ بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه‌ی سبک‌های دفاعی.گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.
بشارت، محمدعلی (1390)؛ بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی پرسشنامة سبک های دفاعی. روانشناسی معاصر، 12(2)، زیر چاپ.
حسین­زاده، علی (1387)؛ تحریف شناختی. مجله معرفت، 17(135)، 71-81.
حیدری­نسب، لیلا (1385)؛ مقایسه مکانیسم های دفاعی در نمونه های بالینی و غیر بالینی براساس هنجاریابی و یافته های مبتنی بر روانسنجی پرسشنامه ایرانی سبک‌های دفاعی (DSQ)، رساله دکترای چاپ نشده، دانشگاه تربیت مدرس.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1388)؛ روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگاه.
لاورنس، اس. میرز؛ گامست، گلن و گارینو، ا. جی. (2006)؛ پژوهش چندمتغیری کاربردی. مترجم حسن پاشا شریفی و همکاران (1391). تهران: انتشارات رشد.
الیس، آلبرت؛ سیجل، جی. ال.؛ ییجر، رجی.؛ دایباتیا، وی. جی. و گیزپ، آر. دای. (1989)؛ زوج درمانی. ترجمه: جواد صالحی فدردی. سید امیر امین یزدی (1375). تهران: نشر میثاق.
Addis, J. & Bernard, M. E. (2002); Marital adjustment and irrational beliefs. Journal of Rational Emotive  And Cognitive Behavioral Therapy, 20, 3-13.
Andrews, G., Singh, M., Bond, M. (1993); The defense style questionnaire.Journal of Nervous And Mental Disease, 181(4), 246-256.
Beck, A. (1976); Cognitive therapy and emotional disorder. New York: Basic Books.
Beck, A. T., Rush, A., Shaw, B. F. & Emery, G. (1979); Cognitive therapy in depression. New York: Guilford.
Claridge, G. & Broks, P. (1984); Schizotypy and hemisphere function: theoretical considerations and the measurement of schizotypy. Personality And Individual Differences, 5, 633-648.
Darden, D. K. & Marks, A. H. (1999); Boredom: a socially disvalued emotion. Sociological Spectrum, 19, 13-37.
Eidelson, R. J. & Epstein, N. (1982); Cognition and relationships maladjustment: development of a measure of dysfunctional relationships beliefs. Journal Of Counseling And Clinical Psychology, 50, 715-720.
Ellis, A. (2003); The nature of disturbed marital interaction. Journal Of Rotional – Emotive & Cognitive Behavior Therapy, 21, 147-153.
Ellis, A. (2005); Rational emotive behavior therapy: a therapist's guide (2nd Edition), With Catharine Maclaren. Impact Publishers.
Ellis, A. & Dryden, W. (1987); Rational-emotive therapy: an excellent counseling theory for nps. Nurse Practitioner, 12(7), 16-37.
Gefen, D., Strub, D. And Boudrean, M. (2000); Structural equation modeling and regression: guidelines for research practice; communication of ais, 7, 1-78.
Hamamci, Z. & Büyüköztürk, Ş. (2004); The interpersonal cognitive distortions scale: development and psychometric characteristics. Psychological Reports. 95(1), 291-303.
Hooman, H. A. (2005); Structural equation modeling with lisrel application. Samt Press [In Persian].
Jones, E. M. & Stanton, A .L. (1988); Dysfunctional beliefs, beliefs similarity, and marital distress: a comparison models. Journal Of  Social And Clinical Psychology, 7, 1-14.
Melton, A. M. & Schulenberg, S. E. (2007); The relationship between meaning in life and boredom proneness: examining a logotherapy postulate. Psychological Reports, 101(3 Pt 2), 1016-1022.
Mohammad Zadeh, A.; Goudarzi, M. A.; Taghavi, M. R. & Molazadeh, J. (2005); The study of factor structure, validity, reliability and standardization of borderline personality scale (STB) in shiraz. The Quarterly Journal Of Fundamentals Of Mental Health, 7, 75-89. [Persian]
Möller, A. T. & Van Der Merwe, J. D. (1997); Irrational beliefs, interpersonal perception and marital adjustment. Journal Of Rational Emotive  And Cognitive Behavioral Therapy, 15, 260-290.
Möller, A. T. & Van Zyl, P. D. (1991); Relationships beliefs, interpersonal perception and marriage adjustment. Journal Of Clinical Psychology, 47, 28-33.
Roehling, P. & Robin, A. L. (1986); Development and validation of family beliefs inventory: a measure of unrealistic beliefs among parents and adolescents. Journal of Counseling And Clinical Psychology, 54, 693-697.
Romans, J. S. & Debord, J. (1995); Development of the relationship beliefs questionnaire. Psychological Reports, 76, 1248-1251.
Stackert, R. & Bursich, K. (2003); Why am i unsatisfied? Adult attachment still, gendered irrational relationships beliefs, and young adult romantic relationship satisfaction. Personality And Individual Differences, 34, 1419-1429.