فرایند پذیرش مقالات

فرآیند تصمیم گیری در خصوص مقالات دریافتی در نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری به صورت زیر می باشد: