دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری (J.PSYCHOGY) - فرایند پذیرش مقالات