دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-200 
5. رابطه باورهای هوشی و بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای امید

صفحه 95-115

محمد قنبری طلب؛ راضیه شیخ الاسلامی؛ محبوبه فولاد چنگ؛ مسعود حسینچاری


12. نقش ثبات قدم و هوش در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

صفحه 233-248

محیا حسینی؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ خسرو رشید