تأثیر تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بر مهارت‎های شناختی و فراشناختی، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

3 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف: در جوامع امروزی تکنیک یادگیری کوانتومی ریچارد فاینمن (1965) به‌عنوان یکی از روش‌های تدریس فعال مطرح است، روشی که کلیه فرآیندهایی که باعث ایجاد یادگیری به‌عنوان یک فرآیند خوشایند و معنی‌دار می‌شود را در برمی‌گیرد. هدف پژوهش تعیین تأثیر تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بر مهارت‎های شناختی و فراشناختی، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان بود.
روش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و شامل طرح گروه کنترل نابرابر بود. جامعه پژوهش شامل دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 23 نفر به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (11 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه راهبردهای شناختی و فراشناختی وﻟﺰ و ﮐﺎرﺗﺮاﯾﺖ ﻫﺎﺗﻮن (1997)؛ پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان- جینکز (1999) و آزمون عملکرد تحصیلی (محقق ساخته) بود. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کواوریانس چندمتغیره استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بر مهارت‌های شناختی و فراشناختی دانشجویان در سطح (05/0< P) تأثیر دارد. تکنیک یادگیری کوانـتومی فاینمن بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان در سطح (05/0< P) تأثیر دارد. تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن بر عملکرد تحصیلی دانشجویان در سطح (01/0< P) تأثیر دارد.
نتیجه‌گیری: تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن موجب فعال شدن یادگیرنده می‌شود، فرد از راهبردها و سبک‌های یادگیری بهره برده و به توانایی‌های خود برای مطالعه اعتماد می‌کند تا با علاقه بیشتری به مطالعه مطالب درسی بپردازد که این موارد باعث افزایش پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان می‌شود. کاربرد تکنیک یادگیری کوانتومی فاینمن، مهارت‎های شناختی و فراشناختی، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Feynman Quantum Learning Technique on Cognitive and Metacognitive Skills, Academic Self-Efficacy and Students' Academic Performance

نویسندگان [English]

  • Seyed Rasoul Emadi 1
  • Akbar Momenirad 2
  • Zahra Bayat 3
1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Economic and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
3 Master of Educational Technology, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Introduction: In today's society, the Feynman Quantum Learning Technique (1965) is one of the methods of active teaching, a method that includes all the processes that make learning a pleasant and meaningful process. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of Feynman quantum learning technique on cognitive and metacognitive skills, academic self-efficacy and students' academic performance.
Method: The research method was quasi-experimental and included an unequal control group design. The study population included students of educational sciences of Bu-Ali Sina University, Hamadan. Using available sampling method, 23 people were randomly divided into experimental (n = 11) and control (n = 12) groups. Research tools include the Cartwright-Hatton and Wells Cognitive and Metacognitive Strategies Questionnaire (1997); Morgan-Jenks (1999) Academic Self-Efficacy Questionnaire and Academic Performance Test (researcher-made). Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data.
Results: The results showed that Feynman quantum learning technique has an effect on students' cognitive and metacognitive skills at the level (P<0.05). Feynman quantum learning technique has an effect on students' academic self-efficacy at the level (P<0.05). Feynman quantum learning technique has an effect on students' academic performance at the level (P<0.01).
Conclusion: Feynman quantum learning technique activates the learner, the person uses learning strategies and styles and trusts in his / her reading abilities to study the subject with more interest, which increases students' academic progress, academic self-efficacy and academic performance. The application of Feynman's quantum learning technique improved students' cognitive and metacognitive skills, academic self-efficacy, and academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feynman Quantum Learning
  • Cognitive and Metacognitive Skills
  • Academic Self-Efficacy
  • Academic Performance
  • Students
Adibnia, F., & Shams Esfandabad, H. (2020). Predicting School Anxiety among students Based on Metacognitive Beliefs and Social Support. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 8(15), 37-55. (In Persian)
Afacan, Ö., Gürel, İ. (2019). The Effect of Quantum Learning Model on Science Teacher Candidates’ Self-Efficacy and Communication Skills. Journal of Education and Training Studies, 7(4), 86-95.
Altin, M., Saracaoglu, A. S. (2019). The effect of Quantum learning model on foreign language speaking skills, speaking anxiety and self-efficacy of secondary school students. Journal of Language and Linguistic Studies, 15(3), 1083-1104.
Altunsoy, S. (2010). An assessment of the factors that influence biology teacher candidates, levels of academic self- efficacy. Social and Behavior Science, 16, 5377-2382.
Arini, I., Salmanu, S., Sangur, K. (2017). The Effect of Learning Model Quantum Learning to Improve the Learning Outcomes of Cognitive and Metacognitive Ability of Virus Concepts in the Students of Class XMIA1 State Senior High School 10 Ambon. Seminar on Education, 1(2), 49-52.
Atkinson, R. (2015). Does Physical Activity Improve Academic Performance?. Physical & Health Education Journal, 80(4), 22-39.
Ay, Y. (2010). The effect of science and technology education based on quantum learning model to the academic success, attitude towards lesson and self-direct learning on elementary students, unpublished master dissertation. Osmangazi University Institute of Science and Technology, Eskişehir.
Dadgaran, N., Khalkhali, A. (2016). The Effect of Quantum Learning Method on Students Course Learning. Reasearch in Medical Education. 8(1), 29-36. (In Persian)
Demir, S. (2006). The effect of Quantum learning model on the students' success at secondary education (an experimental study in Gaziantep), unpublished doctoral dissertation. Gaziantep University Social Sciences Institute, Gaziantep.
Demirel, S. (2012). The spectral shift function and Levinson's theorem for quantum star graphs. Journal of mathematical physics, 53(8), 1-16.
Flavell, J. H. (1998). Social Cognition in dammon, William (1998). Hand book of child psychology. Vol, 2: cognition, perception, and language, wilye and sons, Inc.
Gunarhadi, G., Kassim, M., Shaari, A. S. (2014). The Impact of Quantum Teaching Strategy on Student Academic Achievement and Self-esteem in Inclusive Schools. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 11, 191-205.
Janzen, J. K.; Perry, B. & Edwards, M. (2012). Viewing Learning through a New Lens: The Quantum Perspective of Learning. Journal of Creative Education, 6(4), 712-720.
Javadi Elmi, L., Asadzadeh, H., Delavar, A., Dortaj, F. (2020). Structural Equation Modeling of Students' academic engagement based on Academic Self-efficacy, transformational teaching with the Mediation Role of Academic Buoyancy. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 8(14), 1-19. (In Persian)
Jinks, J., Morgan, V. (1999). Children's perceived academic self-efficacy: an inventory scale. Journal of Clearing House, 72(4), 224-230
Kralik, J. D., Lee, J. H., Rosenbloom, P. S., Jackson Jr, P. C., Epstein, S. L., Romero, O. J., McGreggor, K. (2018). Metacognition for a common model of cognition. Procedia computer science, 145, 730-739.
Kristiani, S., Saragih, A. (2012). The Effect of Quantum Learning on the Students Achievement in Writing Argumentation. Genre Journal of Applied Linguistics of FBS Untimed, 1(1), 1-20.
Kusuma, E. D., Gunarhadi, G., Riyadi, R. (2018). The Development of Problem-Based Quantum Learning Model in Elementary Schooling. International Journal of Educational Research Review, 3(3), 9-16.
Lu, O. H., Huang, A. Y., Huang, J. C., Lin, A. J., Ogata, H., Yang, S. J. (2018). Applying learning analytics for the early prediction of Students' academic performance in blended learning. Journal of Educational Technology & Society, 21(2), 220-232.
Marsh, H. W., Pekrun, R., Parker, P. D., Murayama, K., Guo, J., Dicke, T., Arens, A. K. (2019). The murky distinction between self-concept and self-efficacy: Beware of lurking jingle-jangle fallacies. Journal of educational psychology, 11(2), 331-342.
Mazaheri, Z., Sadeghi, A. (2016). Development and Evaluating the Reliability and Validity of the Students' Academic Self-Efficacy Questionnaire. New Educational Approaches, 10(2), 61-80. (In Persian)
Mohammad Hadi, F. (2017). Analysis of quantum learning for optimizing human resources training. Journal of Training and Development of Human Resources, 4(12), 29-52. (In Persian)
Mohebzadeh, M., Nikdel, F., Taghvaeinei, A. (2021). Comparison of the Effectiveness of Cooperative and Metacognition Teaching Methods on Motivational Beliefs and Self-Regulated Learning among Students. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 9(17), 123-148. (In Persian)
Normann, N., Morina, N. (2018). The efficacy of metacognitive therapy: a systematic review and meta-analysis. Frontiers in psychology, 9(1), 2211-2239.
Ohtani, K., Hisasaka, T. (2018). Beyond intelligence: a meta-analytic review of the relationship among metacognition, intelligence, and academic performance. Metacognition and Learning, 13(2), 179-212.
Pajares, F., Schunk, D. H. (2001). Self-belief and school success: Self efficacy- concept and school achievement international perspective on individual diffrences. Journal of Educational Psychology, 98, 203-222.
Purwanto, K., Purwanto, J. (2011). Effectiveness of Quantum Learning for Teaching Linear Program at the Muhammadiyah Senior High School of Purwokerto in Central Java, Indonesia. International Journal for Educational Studies, 4(1), 83-91.
Safari, N., Ghasemipour, M., Taheri, Z. (2017). The Effect of educational technology-based teaching, cognitive and metacognitive learning strategies on agriculture students' academic achievement and self-efficacy at Lorestan Payame Noor University, Iran. Journal of Agricultural Education Administration Research, 9(41), 3-15. (In Persian)
Selman, V.; Selman, R. C., Selman, J. (2003). Quantum Learning: Learn Without Learning. International Business & Economics Research Journal, 2(4), 37-50.
Shirinzadeh Dastgiri, S., Goudarzi, M., Rahimi, C., Naziri, G. (2009). Study of Factor Structure, Validity and Reliability of Metacognition Questionair-30. Journal of Psychology, 12(4), 445-461. (In Persian)
Silfia, R., Irwan, & Yerizon. (2019). Based on quantum teaching model to improve vocational school. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT), 13(1), 74-80.
Sokhanvar, N., Mahroozade, T. (2010). Philosophical mentality and attitude towards active teaching methods among middle school math teachers. The Journal of New Thoughts on Education, 6(3), 67-94. (In Persian)
Suryani, N. (2013). Improvement of student's history learning competence though quantum learning model at senior high school in karanganyar Regency solo central java province Indonesia. Journal of education and practi, 14(4), 55-63.
Suryani, I., Sari, S. A., Milfayetty, S., & Dirhamsyah, M. (2014). Increasing Knowledge of the Earthquake Preparedness through QuantumTeaching Model on State Primary School 19 Banda Aceh. International Journal of Social Sciences, 19(1), 39-44.
Talsma, K., Schüz, B., & Norris, K. (2019). Miscalibration of self-efficacy and academic performance: Self-efficacy≠ self-fulfilling prophecy. Learning and Individual Differences, 2(69), 182-195.
Ulandari, L., & Surya, E. (2017). Improving Learning Outcomes of Linear Program with Quantum Teaching Model at Grade X Students SMK-BM PAB 3 Medan Estate. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 33(3), 120-129.
Wells, A, & Cartwright-Hatton, S. (2004). Ashort form of the Metacognitions Qustion naire: properties of the MCQ-30. Behavior research and Therapy, 42(4), 385-396.
Zeybek, G. (2017). An investigation on quantum learning model, International Journal of Modern Education Studies, 1(1), 16-27.