داوران علمی نشریه در سال 1399

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات سمت / سازمان
یوسف ادیب دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تبریز
حسن اسدزاده دانشیار دکترای تخصصی دانشیار/دانشگاه علامه طباطبایی
افشین افضلی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
محبوبه البرزی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار بخش آموزش و پرورش دبستان و پیش دبستان دانشگاه شیراز
فرشته باعزت دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
رحیم بدری گرگری دانشیار دکترای تخصصی رییس دانشگاه فرهنگیان تبریز و هیات علمی دانشگاه تبریز
کاظم برزگر بفرویی استادیار دکترای تخصصی گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه سراسری یزد
ابوالقاسم بریمانی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
علی تقوایی نیا استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی
محمدرضا تمنایی فر دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه کاشان
محمدرضا تمنائی فر دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
موسی جاودان استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی
داود جعفری مربی دکترای تخصصی عضو هیات علمی
حسین جناآبادی استاد دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فائزه جهان سایر دانشجوی دکترا دانشگاه بوعلی سینا
علی اصغر چگینی سایر دکترای تخصصی دکتری تخصصی روانشناسی
علیرضا حاجی یخچالی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز
رمضان حسن زاده استاد دکترای تخصصی استاد گروه روانشناسی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران
رفیق حسنی استادیار دکترای تخصصی گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
رسول حشمتی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تبریز
طاهره حق طلب استادیار دکترای تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
عباس خاکپور استادیار دکترای تخصصی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر
محمدرضا ذوقی پایدار استادیار دکترای تخصصی هیات علمی مدیر گروه
خسرو رشید دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
اکبر رضایی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه پیام نور (تبریز)
اکبر رهنما دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد تهران
حسین زارع دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
فیروزه سپهریان آذر استاد دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
فرهاد سراجی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
اسماعیل سلیمانی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
جمال سلیمی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه کردستان
سید عبدالوهاب سماوی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه هرمزگان
حسین سوری استادیار دکترای تخصصی مربی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
علی شیخ الاسلامی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
راضیه شیخ الاسلامی   دکترای تخصصی استاد دانشگاه شیراز
ناصر صبحی قراملکی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سیاوش طالع پسند دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه سمنان
مسلم عباسی استاد دکترای تخصصی گروه روانشناسی- دانشگاه سلمان فارسی کازرون- فارس- ایران
حسن عبداله زاده استادیار دکترای تخصصی استادیار روان شناسی دانشگاه پیام نور
مریم عبدالهی مقدم سایر دکترای تخصصی دکتری تخصصی روانشناسی
نصراله عرفانی دانشیار دکترای تخصصی گروه روانشناسی - دانشگاه پیام نور - ایران
جلیل فتح آبادی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی
سعید فرحبخش دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه لرستان
نورعلی فرخی دانشیار دکترای تخصصی . روانشناس تربیتی  دانشیار دپارتمان روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران.
مهران فرهادی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
مسعود فضیلت پور دانشیار دکترای تخصصی دانشیار روان شناسی شناختی، بخش روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز
یدالله قاسمی پور   دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه ملایر

بهروز قلایی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا
پروین کدیور استاد دکترای تخصصی استاد گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی
هادی کرامتی      
کامبیز کریمی سایر دانشجوی دکترا گروه روان شناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
حسین محققی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
سروه محمدزاده سایر دکترای تخصصی آموزش و پرورش کردستان
افسانه مرزیه استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی /دانشگاه سیستان و بلوچستان
جواد مصرآبادی دانشیار دکترای تخصصی هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
یحیی معروفی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا
حمیدرضا مقامی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی
اکبر مومنی راد استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
قاسم نوروزی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان
تورج هاشمی استاد دکترای تخصصی هیئت علمی/دانشگاه تبریز
حسنعلی ویسکرمی استادیار دکترای تخصصی هیئت علمی/ دانشگاه لرستان
مسیب یارمحمدی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی - گروه روانشناسی
نفیسه یاری مقدم سایر دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
ابوالقاسم یعقوبی استاد دکترای تخصصی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
محمد رضا یوسف زاده دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا