راهنمای پرداخت

 

آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز

 

نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری  بر اساس آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله وزارت علوم، در مرحله اول هزینه ای دریافت نمی کند و بعد از طی مراحل داوری و سپس پذیرش توسط داوران مبلغ 6/000/000 ریال (ششصد هزار تومان) دریافت می کند.