داوران علمی نشریه در سال 1401

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات وابستگی سازمانی
حسن اسدزاده دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
افشین افضلی استادیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
جلیل باباپور دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه تبریز
فرشته باعزت دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
ابوالقاسم بریمانی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
مریم پورجمشیدی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
علی تقوایی نیا دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه یاسوج
محمدرضا تمنایی فر دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه کاشان
موسی جاودان دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه مشاوره و روان شناسی دانشگاه هرمزگان
حسین جناآبادی استاد دکترای تخصصی استاد گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فائزه جهان استادیار دکترای تخصصی استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
رمضان حسن زاده استاد دکترای تخصصی استاد گروه روانشناسی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران
طاهره حق طلب استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
محمدرضا ذوقی پایدار دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
محمد رستمی استادیار دکترای تخصصی گروه مشاوره دانشگاه کردستان
حسین زارع استاد دکترای تخصصی استاد گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
اسماعیل سعدی پور دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
اسماعیل سلیمانی دانشیار دکترای تخصصی استادیار گوره روانشناسی دانشگاه ارومیه
علی شیخ الاسلامی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار  دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی صالحی استادیار دکترای تخصصی گروه مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان
حسن عبداله زاده استادیار دکترای تخصصی استادیار روان شناسی دانشگاه پیام نور
مریم عبدالهی مقدم سایر دکترای تخصصی دکتری تخصصی روانشناسی
نصراله عرفانی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی - دانشگاه پیام نور - ایران
اکبر عطادخت دانشیار دکترای تخصصی استاد گروه ورانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
نورعلی فرخی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
یدالله قاسمی پور استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
کامبیز کریمی سایر دکترای تخصصی گروه روان شناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
حسین محققی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
سروه محمدزاده سایر دکترای تخصصی آموزش و پرورش کردستان
خدامراد مومنی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
شهریار یارمحمدی واصل استاد دکترای تخصصی استاد گروه آموزشی روان شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
ابوالقاسم یعقوبی استاد دکترای تخصصی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا