بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

  • چرامی، مریم [1] استادیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
  • چوبداری، عسگر [1] کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

  • غضنفری، احمد [1] دانشیار گروه روانشناسی، علوم انسانی، دانشگاه آزاداسلامی واحدشهرکرد، شهرکرد، ایران
  • غضنفری، هادی [1] دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • غفاری، عذرا [1] استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
  • غفاری، عذرا [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران
  • غلامرضایی، سیمین [1] استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه لرستان

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی