بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

  • چرامی، مریم [1] استادیار، گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
  • چوبداری، عسگر [1] کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی
  • چوبداری، عسگر [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

  • غضنفری، احمد [1] دانشیار، گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
  • غضنفری، هادی [1] دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • غفاری، عذرا [1] استادیار گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
  • غلامرضایی، سیمین [1] استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه لرستان

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی