بررسی و مقایسه اثربخشی روش آموزش ذهن‌آگاهی و روش بازسازی شناختی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی روش آموزش ذهن­آگاهی و روش بازسازی شناختی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه انجام شد.
روش: جامعه­ی آماری این پژوهش را کلیه­ی دانشجویان مراجعه کننده به کلینیک مشاوره دانشگاه در سال تحصیلی 89-88  و نمونه آن 30 نفر از این دانشجویان را شامل می­شود که به شیوه­ی تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش پرشسنامه اضطراب امتحان (TAI) ابوالقاسمی و همکاران (1385) می­باشد. طرح پژوهش، از نوع طرح پیش­آزمون – پس­آزمون با گروه کنترل است. هر کدام از گروه­های آزمایشی طی هشت جلسه به شیوه­ی بازسازی شناختی و روش ذهن­آگاهی آموزش دیدند. گروه کنترل طی این مدت هیچ آموزشی دریافت نکرد.
یافته­ها: داده­ها با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه مورد تحلیل قرار گرفت. یافته­ها نشان داد که هر دو گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی­داری در میزان اضطراب امتحان نشان دادند و این کاهش پس از دو ماه پیگیری همچنان معنی­دار بود (05/0>p). ضمناً بین اثربخشی روش بازسازی شناختی و ذهن اگاهی تفاوت معنی­داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی روش بازسازی  شناختی و آموزش ذهن­آگاهی در کاهش اضطراب امتحان، برای ترویج و انعکاس روش­ها و آموزش این روش­ها و نیز افزایش سطح سلامت روانی جامعه دانشجویان، مسولان زیربط می­توانند در قالب برنامه­ای جامع و پیشگیرانه به طور کاربردی آنها را در سطح دانشگاه اجرا کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of effectiveness mindfulness training and cognitive restructuring methods in the reduction of anxiety students with test anxiety

نویسندگان [English]

  • karim afshariniya 1
  • keyvan kakabaraee 2
  • hasan amiri 1
چکیده [English]

Objective: The present research aimed at comparing the effectiveness of mindfulness training and cognitive restructuring method on the reduction of test anxiety in the students of Islamic azad university of Kermanshah branch.
Method: All students referring to university counseling center were considered as the population , whom 30 we select through random sampling method and divid randomly into experimental and control groups during academic years (88-89). Tools used in the research was Test Anxiety Inventory ( TAI ). The research design was pretest, post-test with control group. Each of experimental groups at 8 sessions was instructed with of cognitive restructuring and mindfulness methods in control group.
Results: By using one-way analysis of variance the results showed that this two methods  were effective during one and therapy ( two mounts later). Any significance differences in efficacy was not observed between the cognitive restructuring and mindfulness methods.
Conclusion: Due to the effectiveness of cognitive restructuring and training the mind - consciousness in reducing anxiety, promoting reflection and learning methods, this method and also increase the level of mental health of students, the relevant authorities can comprehensive plan and proactive in their use of the run.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive restructuring
  • mindfulness
  • test anxiety
-     ابوالقاسمی، عباس؛ مهرابی­زاده، مهناز؛ نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین (1383)؛ بررسـی تأثیر حساسیت­زدایی منظم و آموزش ایمن­سازی در مقابل استرس در درمان اضطراب امتحان، مجله روانشناسی، سال 8، شماره 1: 21-2.
-     ابوالقاسمی، عباس؛ گل­پور، رضا؛ نریمانی، محمد و قمری، حسین (1386)؛ اثربخشی دو روش بازسازی­شناختی و آموزش کنترل توجه بر اصلاح باورهای فراشناختی دانش­آموزان مبتلا به اضطراب امتحان. فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال اول، شماره 3: 233-251.
-     امیری، عبدالله و محمدخانی، پروانه (1387)؛ آموزش حضور ذهن به­عنوان یک مداخله بالینی: مرور مفهومی و تجربی. فصلنامه  سلامت روان، سال اول، شماره 1: 52-39.
-     به پزوه، احمد؛ بشارت، محمد علی؛ غباری، باقر و فولادی، فاطمه (1388)؛ تأثیر آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری بر کاهش.
-     اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال 39، شماره 1: 3-21.
-     عطایی نخعی، آسیه؛ قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی و مدرس غروی، مرتضی (1388)؛ مقایسه گروه درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر توأم با آموزش مهارت­های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت. مجله روانشناسی بالینی، سال اول، شماره 4: 21-30.
-     کاویانی، حسین؛ جواهری، فروزان و بحیرایی، هادی (­1384)؛ اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش افکار خودآیند منفی، نگرش ناکارآمد. افسردگی و اضطراب: پیگیری 60 روزه، فصلنامه تازه­های علوم شناختی، ا: 49-95.
-     کاویانی، حسین؛ حاتمی، ندا و شفیع­آبادی، عبدالله (1387)؛ اثر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی بر کیفیت زندگی افراد افسرده (غیربالینی)، تازه­های علوم شناختی، سال 10، شماره 4: 39-48.
-     کریمی باغملک، آیت­الله و عبادی، غلامحسین (1385)، بررسی تأثیر دو روش بازسازی­شناختی و حساسیت­زدایی منظم بر کاهش دانش­آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اهواز، مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی، سال 7، شماره 2: 191-211.
-  Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinicalintervention: A conceptual and empirical review. Clinical Psychology: Science and Practice. 10, 125-143.
-  Benson, J. (1989). Structural components of statistical test anxiety in adults: An explanatory model. Journal of Experimental Education , 57, 247-261.
-  Cheek, R. James. (2002). An intriduction for helping elementry student reduce test anxiety? Perspective from the field.
-  http://www.findaricles.com.
-  Ergene, T.(2003). Effective interventions on test anxiety reduction. SchoolPsychology International, VOL. 24, NO. 2. 313–328.
-  Evans, Susan & Ferrando, Stephen & Findler, Marianne & Stowell, Charles & Smart, Colette & Haglin, Dean. (2008). Mindfulness-based cognitive therapy for generalized anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorder. Vol. 22, PP. 716-721
-  Guida, F. V., & Ludllow, L. H.(1989). A cross-cultural study of test anxiety. Journalof Cross-Culthral Psychology, VOL. 20, NO. 1. 178-190
-  Hembree, R. (1988). Correlate, causes, and effects of test anxiety. Review of Educational Research , 58, 47-77.
_  Hofman, G. S., & Sawyer, T. A., & Witt, A. A.(2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression  : A Meta-Analytic Review.Journal of consulting and clinical psychology, Vol. 78, Issue 2. 169-183
-  Kabat – zinn, J. (1990). Full catastrophe living: using thewisdom of your body and. mind to face stress, pain andillness. New York: Dell Publishing. Roth, B., & Robbins, D. (2004). Mindfulness-based stress reduction and health related quality of life. Psychosomatic medicine, 66 (1), 113-123.
-  Meichenbaum, D. H. & Butler, L.(1980). Toward conceptual model for treatment of test anxiety: Implications for research and treatment. In I. G. Sarason(Ed.),  Test anxiety: Theory, research and applications,(pp. 181- 208). Hill Sdale NJ: Erlbaum.
-  Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression. New York: Guilford.
-  Vagg, P.R., & Papsdorf, J. D. (1995). Cognitive therapy, study skills training, and biofeedback in P. R. Vagg (Eds.), Test anxiety: theory, assessment, and treatment. Vol. 9, PP. 183-194. Washington, DC: Taylor and Francis.
-  Williams, J. G. (2010). Mindfulness and psychological process. Emotion. Vol. 10, Issue,1
-  Zarei, E., & Shaikhi, A., & Khajehzadeh Fini, H. (2010). A comparsion of effect of group counselling methods, and cognitive-behavioral to reduce students test anxiety in the university of Hormozgan. Procedia-Social and Behavioral Sciences. Vol. 5, PP. 2256-2261.