اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش‌بین عوامل جمعیتی و روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه علوم و تحقیقات سمنان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس عوامل جمعیتی، هوش هیجانی، خودکارآمدی و خودارزیابی تحصیلی انجام گرفت.
روش: در یک مطالعه­ی توصیفی همبستگی، 280 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب گردیدند و به پرسشنامه جمعیت شناختی، مقیاس اهمال‌کاری توکمن (TPS)، مقیاس هوش هیجانی شات (SEIS)، مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSES) و پرسشنامه خودارزیابی تحصیلی پاسخ دادند. همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه به روش گام‌به‌گام با نرم‌افزار SPSS-19 برای تحلیل داده‌ها به کار رفت.
یافته­ها: طبق نتایج سه متغیر خودکارآمدی، خودارزیابی تحصیلی و سطح تحصیلات نقش معناداری در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی داشتند و قادر بودند 36/0 تغییرات مربوط به اهمال‌کاری تحصیلی را در این نمونه پژوهشی پیش‌بینی کنند (001/0p<). در این تحلیل رگرسیونی، هوش هیجانی سهم معناداری در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی نداشت (05/0<P).
نتیجه‌گیری: بنا به اهمیت خودکارآمدی، خودارزیابی تحصیلی و سطح تحصیلات در اهمال‌کاری تحصیلی، تقویت خودکارآمدی و بهبود مهارت‌های خودارزیابی تحصیلی با توجه به متغیر دو سطحی تحصیلات نقش مهمی در رفع اهمال‌کاری تحصیلی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Academic Procrastination in University Students: Predictive Role of Demographical and Psychological Factors

نویسندگان [English]

  • Isaac Rahimian Boogar 1
  • sheyda rohanipoor 2
1 Assistant professor
چکیده [English]

Objective: This study was performed for predicting academic procrastination in university student based on demographic factors, emotional intelligence, self-efficacy and academic self-appraisal.
Method: In a correlational descriptive study, 280 participants among university students of Islamic Azad University, Tehran Research and Sciences Branch were selected by randomly stratified sampling method and answered to Demographical Questionnaire, Tuckman Procrastination Scale (TPS), Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS), General Self-Efficacy Scale (GSES) and Academic Self-appraisal Questionnaire. Correlation and linear multiple regression in stepwise method was used for data analysis by SPSS-19 software.
Results: According to the results; self-efficacy, academic self-appraisal and Scholastic level had significant role in predicting academic procrastination and capable for prediction of 0.36 variation of academic procrastination in this research sample (p<0.0001). In this regression analysis, the emotional intelligence didn’t had significant role in prediction of academic procrastination (P>0.05).
Conclusion: Regarding with importance of self-efficacy, academic self-appraisal and Scholastic level in academic procrastination, reinforcing self-efficacy and improving academic self-appraisal skills in regard with bi-categorical variable of scholastic level will has important role in elimination of academic procrastination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic procrastination
  • emotional intelligence
  • Self-efficacy
  • Academic self-appraisal
امین­خندقی، مقصود؛ سپندار، محدثه؛ سیفی، غلامعلی و جوادی­کوران­ترکیه، مرضیه (1392)؛ تأثیر خودارزیابی مستمر دانشجویان بر خودکارآمدی پژوهشی و پیشرفت تحصیلی آن‌ها: عنصری مغفول در تدوین برنامه‌های درسی. اندیشه‌های نوین تربیتی، 9.
تمدنی، مجتبی (1389)؛ اهمال‌کاری در دانشجویان. روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی، 6: 344-337.
حسین­چاری، مسعود و دهقانی، یوسف (1387)؛ پیش‌بینی میزان اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 2: 73-63.
خسروجاوید، مهناز (1381)؛ بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شوت در نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی عمومی. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
شهنی­ییلاق، منیجه؛ مهرابی­زاده هنرمند، مهناز؛ حقیقی، جمال و سلامتی، عباس (1385)؛ بررسی میزان شیوع تعلل و تأثیر آموزش مدیریت زمان و مدیریت رفتار  بر کاهش آن در بین نوجوانان شهر اهواز. پایان­نامه دکتری روانشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
کرامتی، هادی و شهرآرای، مهرناز (1383)؛ بررسی نقش خودکارآمدی ادراک‌شده در عملکرد ریاضی، مجله‌ی علوم انسانی. نوآوری‌های آموزشی، 4: 115-103.
مقدس بیات، محمدرضا (1382)؛ هنجاریابی آزمون سنجش اهمال‌کاری تاکمن برای دانشجویان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. تهران.
Balkis, M. and Duru, E. (2009); Prevalence of Academic Procrastination Behavior Among preservice Teachers, and its Relationship with Demographics and individual preference. Journal of Theory and practice in Education, 5: 18-32.
Blanche, P. and Merino, B. J. (1989); Self-assessment of foreign-language skills: implications for teacher and researchers. Language Learning, 39: 313-340.
Bandura, A. (1997); Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
Chow, H. P. H. (2011); Procrastination among Undergraduate Students: Effects of Emotional Intelligence, School Life, Self-Evaluation, and Self-Efficacy. Alberta Journal of Educational Research, 57: 234-240.
Coronado-Aliegro, J. (2006); The effect of self-assessment on the self-efficacy of students studying Spanish as a foreign language, Doctoral Dissertation. University of Pittsburgh.
Coronado-Aliegro, J. (2007); Enhancing learner self-efficacy through continuous self-assessment: Implications for the foreign language classroom. In A. J. Moeller (Ed.), 2007 Report of the Central States Conference on the Teaching of Foreign Languages (pp. 127-141). Milwaukee, WI: RMT.
Deiz, M. E.; Tras, Z. and Aydogan, D. (2009); An investigation of academic procrastination, locus of control, and emotional intelligence. Educational Sciences: Theory and Practice, 9: 623-632.
Díaz-Morales, J.F., Ferrari, J.R. and Karem Díaz, D.A. (2006); Procrastination and Demographic Characteristics in Spanish Adults: Further Evidence. The Journal of Social Psychology, 146: 629-633.
Ferrari, J. R. (2000); Procrastination and attention: Factor analysis of attention deficit, boredomness, intelligence, self-esteem, and task delay frequency. Journal of Social Behavior and Personality, 15: 185-196.
Flett, G. L.; Blankstein, K. R. and Martin, T. R. (1995); Procrastination, negative self-evaluation, and stress in depression and anxiety: A review and preliminary model. In J. R. Ferrari, J. H. Johnson. and W. G. McGowan (Eds.), Procrastination and task avoidance: Theory, research, and treatment (pp. 137–167). New York: Plenum Press.
Fritzsche, B. A.; Young, B.R. and Hickson, K.C. (2003); Individual differences in academic procrastination tendency and writing success. Personality and Individual Differences, 35: 1549-1557.
Garson, G. D. (2012); Multiple Regression. Asheboro, NC: Statistical Associates Publishers, 67-75.
Grunschel, C.; Patrzek, J. and Fries, S. (2013); Exploring different types of academic delayers: A latent profile analysis. Learning and Individual Differences, 23: 225-233.
Haycock, L. A.; McCarthy, P. and Skay, C. L. (1998); Procrastination in college students: The role of self-efficacy and anxiety. Journal of Counseling & Development, 76: 317-324.
Hess, B.; Sherman, M. F. and Goodman, M. (2000); Eveningness predicts academic procrastination: the mediating role of neuroticim. Journal of social Behavior and Personality, 15: 61-74.
Klassen, R. M.; Krawchuk, L. L. and Rajani, S. (2007); Academic procrastination of undergraduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination. Contemporary Educational Psychology, 33: 915-931.
Lakshminarayan, N.; Potdar, S. and Reddy, S. G. (2013); Relationship between procrastination and academic performance among a group of undergraduate dental students in India. Journal of dental education, 77: 524-8.
Mahasenh, A. (2013); The Relationship between Multiple Intelligence and Self-efficacy among Sample of Hashemite University Students. International Journal of Education and Research, 1: 1-15.
Mayer, J. and Salovey, P. (1997); What is emotional intelligence? New York: Basic Books.
Nelson, D. and Low, G. (2003); Emotional intelligence: Achieving academic and career excellence. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Pala, A.; Akyıldız, M. and Bağc C. (2011); Academic Procrastination Behaviour of Pre-service Teachers’ of Celal Bayar University. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29: 1418-1425.
Park, S. W. and Sperling, R. A. (2012); Academic Procrastinators and Their Self-Regulation. Scientific Research: Psychology, 3: 12-23.
Perrin, C. J.; Miller, N.; Haberlin, A. T.; Ivy, J. W.; Meindl, J. N. and Neef, N. A. (2011); Measuring and reducing college students' procrastination. The Journal of Applied Behavior Analysis, 44: 463-74.
Rabin, L. A.; Fogel, J. and Nutter-Upham, K. E. (2011); Academic procrastination in college students: the role of self-reported executive function. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 33(3): 344-57.
Schutte, N. S.; Malouff, J. M.; Hall, L. E.; Haggerty, D. J.; Cooper, J. T.; Golden, C. J. and Dornheim, L. (1998); Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25: 167-177.
Schlenker, B. S.; Schlenker, P. A. and Schlenker, K. A. (2013); Antecedents of academic engagement and the implications for college grades. Learning and Individual Differences, 27: 75-81.
Schouwenburg, H. C. (2004); Procrastination in academic setting: General introduction. In H.C.C. Schouwenburg, C.H. Lay, T.A. Pychyel and J.R. Ferrari (Eds), Counseling the Procrastination in Academic Setting, pp. 3-17. Published by American Psychological Association: Washington, DC.
Schwarzer, R.; Schmitz, G. S. and Diehl, M. (2000); Procrastination Scale [On-line]. Available: http://www.fu-berlin.de/gesund/skalen.
Seo, E. H. (2008); Self-efficacy as a mediator in the relationship between self-oriented perfectionism and academic procrastination. Social Behavior and Personality, 36: 753-764.
Sharma, M. and Kaur, G. (2011); Gender differences in Procrastination and Academic Stress among adolescents. Indian Journal of Social Science Researches, 8: 122-127.
Sherer, M.; Maddux, J. E.; Mercandante, B.; Prentice-Dunn, S.; Jacobs, B. and Rogers, R. W. (1982); The Self-Efficacy Scale: Construction and validation. Psychological Reports, 51: 663-671.
Solomon, L. J. and Rothblum, E. D. (2005); Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 15: 297-312.
Steel, P. (2007); The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self – regulatory failure. Psychological Bulletin, 133, 65-94.
Strunk, K. K. and Steele, M. R. (2011); Relative contributions of self-efficacy, self-regulation, and self-handicapping in predicting student procrastination. Psychological reports, 109: 983-9.
Tan, C. X.; Ang, R. P.; Klassen, R. M.; Yeo, L. S.; Wong, I. Y. F.; Huan, V. S. and Chong, W. H. (2008); Correlates of academic procrastination and students’ grade goals. Current Psychology, 27: 135-144.
Tuckman, B. W. (1991); The development and concurrent validity of the procrastination scales. Educational and psychological Measurement, 51: 473-480.
Watson, D. C. (2001); Procrastination and the five-factor model: A facet level analysis. Personality and Individual Differences, 30: 149-158.