داوران نشریه از ابتدای تاسیس

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات تخصص سمت / سازمان
عباس ابوالقاسمی استاد دکترای تخصصی   دانشگاه گیلان
علی اکبر ارجمندنیا دانشیار دکترای تخصصی   عضو هیات علمی دانشگاه تهران
حسن اسدزاده دانشیار دکترای تخصصی   دانشیار/دانشگاه علامه طباطبایی
خدیجه اعراب شیبانی استادیار دکترای تخصصی   هیات علمی-دانشگاه پیام نور
کریم افشاری نیا استادیار دکترای تخصصی خودکارآمدی استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
افشین افضلی استادیار دکترای تخصصی   عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
صغری اکبری استادیار دکترای تخصصی   عضو هیات علمی دانشگاه اراک
محبوبه البرزی دانشیار دکترای تخصصی   دانشیار بخش آموزش و پرورش دبستان و پیش دبستان دانشگاه شیراز
رزیتا امانی استادیار دکترای تخصصی مشاوره خانواده هیات علمی گروه روانشناسی/دانشگاه بوعلی سینا
احمد امانی دانشیار دکترای تخصصی   دانشیار دانشگاه کردستان
حسن امیری استادیار دکترای تخصصی روان شناسی مدیر گروه  روان شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
صمد ایزدی دانشیار دکترای تخصصی   دانشیار دانشگاه مازندران
علی ایمانزاده   دکترای تخصصی   دانشگاه ملایر
یوسف آرام استادیار دکترای تخصصی   عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
اصغر آقایی استاد دکترای تخصصی   روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان -خوراسگان
فرشته باعزت دانشیار دکترای تخصصی   دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
رحیم بدری گرگری دانشیار دکترای تخصصی   رییس دانشگاه فرهنگیان تبریز و هیات علمی دانشگاه تبریز
کاظم برزگر بفرویی استادیار دکترای تخصصی   گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه سراسری یزد
عیسی برقی استادیار دکترای تخصصی   هیات علمی دانشگاه شهید مدنی
ابوالقاسم بریمانی استادیار دکترای تخصصی   استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
سجاد بشرپور استاد دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی دانشگاه محقق اردبیلی
منصور بیرامی استاد دکترای تخصصی روان شناسی رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز
مریم پورجمشیدی استادیار دکترای تخصصی   دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
علیرضا پیر خائفی استادیار دکترای تخصصی   استاد
ذبیح پیرانی استادیار دکترای تخصصی   گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران
رضا پیشقدم استاد دکترای تخصصی   روان شناسی اجتماعی آموزش زبان
بیوک تاجری استادیار دکترای تخصصی   استادیار
مهشید تجربه کار استادیار دکترای تخصصی   عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر
علی تقوایی نیا استادیار دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج
محمدرضا تمنایی فر دانشیار دکترای تخصصی   دانشگاه کاشان
موسی جاودان استادیار دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
داود جعفری مربی دکترای تخصصی روان شناسی عضو هیات علمی
حسین جناآبادی استاد دکترای تخصصی روانشناسی عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فائزه جهان سایر دانشجوی دکترا   دانشگاه بوعلی سینا
علی اصغر چگینی سایر دکترای تخصصی روانشناسی دکتری تخصصی روانشناسی
نادر حاجلو استاد دکترای تخصصی   استاد  روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا حاجی یخچالی استادیار دکترای تخصصی   استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز
رامین حبیبی کلیبر دانشیار دکترای تخصصی شناخت - فراشناخت - آموزش مهارتها - کمک خواهی دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رمضان حسن زاده استاد دکترای تخصصی روان شناسی و زمینه های وابسته استاد گروه روانشناسی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران
رفیق حسنی استادیار دکترای تخصصی   گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
عباسعلی حسین خانزاده دانشیار دکترای تخصصی   دانشیار روانشناسی دانشگاه گیلان
رسول حشمتی استادیار دکترای تخصصی   دانشگاه تبریز
طاهره حق طلب استادیار دکترای تخصصی   گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
مژگان حمیدی بیناباج مربی دانشجوی دکترا مطالعات بین رشته ایم روانشناسی مدیریت هیات علمی-دانشگاه پیام نور
عباس خاکپور استادیار دکترای تخصصی   استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر
مهدی خانجانی استادیار دکترای تخصصی   دانشگاه علامه طباطبائی
فرهاد خرمائی دانشیار دکترای تخصصی   دانشگاه شیراز
فریبرز درتاج استاد دکترای تخصصی   استاد دانشگاه علامه طباطبائی
یوسف دهقانی استادیار دکترای تخصصی   عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
محمدرضا ذوقی پایدار استادیار دکترای تخصصی روان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
محمد راسخ مهند استاد دکترای تخصصی   گروه زبان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
احمد رستگار استادیار دکترای تخصصی   استادیار پیام نور واحد فارس
خسرو رشید دانشیار دکترای تخصصی   دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
اکبر رضایی دانشیار دکترای تخصصی   دانشگاه پیام نور (تبریز)
سعید رضایی استادیار دکترای تخصصی   استادیار رشته کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی
اکبر رهنما دانشیار دکترای تخصصی   عضو هیات علمی دانشگاه شاهد تهران
حسین زارع دانشیار دکترای تخصصی   عضو هیات علمی گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
فیروزه سپهریان آذر استاد دکترای تخصصی   عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
فرهاد سراجی دانشیار دکترای تخصصی   دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
اسماعیل سعدی پور دانشیار دکترای تخصصی   هیئت علمی دانشگاه علامه
اسماعیل سلیمانی استادیار دکترای تخصصی   عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
جمال سلیمی دانشیار دکترای تخصصی مطالعات تدریس؛ روانشناسی یادگیری دانشگاه کردستان
سید عبدالوهاب سماوی دانشیار دکترای تخصصی مطالعات شناختی دانشگاه هرمزگان
حسین سوری استادیار دکترای تخصصی   مربی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
امید شکری استادیار دکترای تخصصی روان شناسی تربیتی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
علی شیخ الاسلامی دانشیار دکترای تخصصی   عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
راضیه شیخ الاسلامی   دکترای تخصصی   استاد دانشگاه شیراز
سیاوش شیخعلی زاده مربی دانشجوی دکترا   دانشجوی دکتری دانشکده علوم تربیتی و  روانشناسی دانشگاه تبریز
ناصر صبحی قراملکی دانشیار دکترای تخصصی   عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد حسن صیف دانشیار دکترای تخصصی   دانشگاه پیام نور
سیامک طهماسبی استادیار دکترای تخصصی روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی
محمدحسین عبداللهی استادیار دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
حسن عبداله زاده استادیار دکترای تخصصی   استادیار روان شناسی دانشگاه پیام نور
مریم عبدالهی مقدم سایر دکترای تخصصی   دکتری تخصصی روانشناسی
رضا عبدی استادیار دکترای تخصصی   عضو هیئت علمی/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نصراله عرفانی دانشیار دکترای تخصصی شناخت و فراشناخت گروه روانشناسی - دانشگاه پیام نور - ایران
محمد عسگری استادیار دکترای تخصصی   عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
سعید عسگری استادیار دکترای تخصصی   دانشگاه رازی
اکبر عطادخت دانشیار دکترای تخصصی   عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا عظیم پور استادیار دکترای تخصصی   عضو هیات علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
پروانه علائی استادیار دکترای تخصصی   هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سید رسول عمادی استادیار دکترای تخصصی   دانشگاه بوعلی سینا
عذرا غفاری استادیار دکترای تخصصی   هیات علمی دانشگاه آزاد اردبیل
جلیل فتح آبادی دانشیار دکترای تخصصی   دانشگاه شهید بهشتی
نورعلی فرخی دانشیار دکترای تخصصی   . روانشناس تربیتی  دانشیار دپارتمان روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران.
مهران فرهادی استادیار دکترای تخصصی   استادیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
مسعود فضیلت پور دانشیار دکترای تخصصی   دانشیار روان شناسی شناختی، بخش روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز
محبوبه فولاد چنگ دانشیار دکترای تخصصی   دانشیار- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
یدالله قاسمی پور   دکترای تخصصی   عضو هیات علمی دانشگاه ملایر

علی محمد قدسی استادیار دکترای تخصصی جامعه شناسی استادیار   دانشگاه بوعلی سینا
عزت اله قدم پور دانشیار دکترای تخصصی   عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
بهروز قلایی استادیار دکترای تخصصی   دانشگاه بوعلی سینا
سیروس قنبری دانشیار دکترای تخصصی   دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
حسین کارشکی دانشیار دکترای تخصصی روان شناسی تربیتی: فرایندهای شناختی و انگیزشی، روان سنجی، آمار و روش تحقیق عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدباقر کجباف استاد دکترای تخصصی   استاد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
پروین کدیور استاد دکترای تخصصی   استاد گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی
بهمن کرد استادیار دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی استادیار ګروه روان شناسی  دانشګاه مهاباد
داوود کردستانی دانشیار دکترای تخصصی   استاد دانشگاه
رسول کردنوقابی دانشیار دکترای تخصصی   دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
ابوالفضل کرمی دانشیار دکترای تخصصی روان شناسی بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی
کامبیز کریمی سایر دانشجوی دکترا شناخت - انگیزش - اخلاق گروه روان شناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
کامران گنجی استادیار دکترای تخصصی روانشناسی عضو هیات علمی
حسین محققی دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
پروانه محمدخانی استاد دکترای تخصصی   هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
علی محمدزاده دانشیار دکترای تخصصی   عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
سروه محمدزاده سایر دکترای تخصصی روانشناسی آموزش و پرورش کردستان
علیرضا محمدی آریا دانشیار دکترای تخصصی   دانشگاه بهریستی و علوم توانبخشی
فیروز محمودی استادیار دکترای تخصصی   گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز
محمدهادی محمودی استادیار دکترای تخصصی   گروه زبانهای خارجی دانشگاه بوعلی سینا
افسانه مرزیه استادیار دکترای تخصصی   عضو هیات علمی /دانشگاه سیستان و بلوچستان
ذکراله مروتی استادیار دکترای تخصصی   استادیار گروه روانشناسی دانشگاه زنجان
جواد مصرآبادی دانشیار دکترای تخصصی   هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
یحیی معروفی دانشیار دکترای تخصصی مطالعات برنامه درسی دانشگاه بوعلی سینا
حمیدرضا مقامی استادیار دکترای تخصصی   دانشگاه علامه طباطبایی
خدامراد مومنی دانشیار دکترای تخصصی   دانشگاه رازی کرمانشاه
اکبر مومنی راد استادیار دکترای تخصصی  

عضو هیات علمی

دانشگاه بوعلی سینا

محمدحسن میرزامحمدی دانشیار دکترای تخصصی   دانشگاه شاهد
پرویز میرلطفی استادیار دکترای تخصصی   دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
محمود نجفی استادیار دکترای تخصصی روانشناسی بالینی استادیار گروه گروانشناسی بالینی دانشگاه سمنان
محمد نریمانی استاد دکترای تخصصی ناتوانی های یادگیری

گروه روانشناسی

، دانشگاه محقق اردبیلی

عباس نسائیان استادیار دکترای تخصصی   عضو هیات علمی
فخرالسادات نصیری ولیک بنی استادیار دکترای تخصصی   دانشگاه بوعلی سینا همدان
شهروز نعمتی استادیار دکترای تخصصی   هیأت علمی دانشگاه تبریز
مهرداد نغزگوی کهن دانشیار دکترای تخصصی   دانشگاه بوعلی سینا
قاسم نوروزی استادیار دکترای تخصصی روان شناسی و آموزش افراد استثنایی عضو هیات علمی گروه روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان
احد نویدی استادیار دکترای تخصصی روانشناسی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
تورج هاشمی استاد دکترای تخصصی   هیئت علمی/دانشگاه تبریز
حسنعلی ویسکرمی استادیار دکترای تخصصی   هیئت علمی/ دانشگاه لرستان
مسیب یارمحمدی استادیار دکترای تخصصی روانشناسی عضو هیات علمی - گروه روانشناسی
نفیسه یاری مقدم سایر دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
ابوالقاسم یعقوبی استاد دکترای تخصصی یادگیری / آموزش /اختلالات یادگیری / روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
محمد رضا یوسف زاده دانشیار دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
ناصر یوسفی استادیار دکترای تخصصی روانشناسی عضو هیئت علمی