فراتحلیل مطالعات مربوط به تأثیر جنسیّت در یادگیری زبان انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آموزش زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه آموزش زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، ترکیب نتایج کمّی حاصل از پژوهش­های انجام­گرفته در زمینه تأثیر جنسیّت بر یادگیری زبان انگلیسی با بهره­گیری از روش فراتحلیل است.
روش: جامعه آماری تحقیق را کلیّه مطالعات انجام گرفته تا سال 1393 در تمامی مقاطع تحصیلی نظام آموزشی ایران تشکیل می­دهد. در مجموع 177 مقاله شامل 289 اندازه اثر مربوط به جنسیّت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. سپس 263 اندازه اثر به تفکیک برای گروه دخترها و 263 اندازه اثر برای گروه پسرها محاسبه گردید. جهت بررسی شاخص‌های آماری پژوهش­های منتخب از نرم‌افزار جامع فراتحلیل ویرایش 2 استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج ترکیبی نشان­دهنده اندازه اثر کوچک (14/0) و دامنه تغییرات محدود مقادیر مربوط به تأثیر عامل جنسیّت بود. میانگین اندازه اثر ترکیبی مدل ثابت و تصادفی برای گروه دخترها به‌ترتیب برابر با 1/1 و 22/1 و برای گروه پسرها به‌ترتیب برابر با 11/1 و 9/1 بود. اندازه اثر ترکیبی قبل از تحلیل حساسیت نشان داد که در این پژوهش­ها پسرها نتایج بهتری کسب کرده­اند؛ اما بعد از تحلیل حساسیت و حذف 87 اندازه اثر از گروه دخترها و 83 اندازه اثر از گروه پسرها اندازه اثر در دو گروه تقریباً برابر شد. به‌طوری‌که میانگین اندازه اثر ترکیبی مدل ثابت و تصادفی برای گروه دخترها و پسرها به‌ترتیب برابر با 94/0 و 95/0 بود.
نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد که اندازه اثرهای به‌دست‌آمده براساس ملاک کوهن بزرگ هستند ولی در مورد یادگیری زبان انگلیسی تفاوت معناداری میان زبان­آموزان دختر و پسر وجود ندارد. در تحلیل اندازه اثرها به تفکیک مؤلفه­های مختلف یادگیری زبان انگلیسی نیز تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bivariate Comparison of Gender and English Language Learning: A Meta-Analysis of the Empirical Literature

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hemmati 1
  • maryam sharifi 2
چکیده [English]

Objective: A meta-analysis of gender differences and English language learning literature until 2015 is conducted. The present study is an attempt to bring together evidence from a diverse field of methods for investigating gender differences in language processing.
Method: In total, 177 studies containing 289 independent gender outcomes were analyzed. Then, 263 effect sizes were calculated for females and 263 effect sizes were calculated for males. The Comprehensive Meta-Analysis (version 2.0) software was used to perform the statistical analyses.
Results: Overall results indicated an effect size of essentially zero on the measure of gender. The statistical analysis yielded a large effect size, but there was no significant difference between male and female learners. Moreover, the analysis of effect sizes for different measures of language ability showed almost all to be small in magnitude. In general, no significant heterogeneity was observed in each subset.
Conclusion: Gender differences in verbal abilities and functions related to language processing are not identifiable, if they exist, with the research methods used today. The implications of these findings are discussed, including their implications for theories of gender differences and their relation to the changing gender roles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender differences
  • English Language learning
  • Meta-analysis
آقااحمدی، قربان­علی و مبشرنیا، رضا. (1386). «ارزیابی نگرش دانشجویان نسبت به زبان انگلیسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه­های آزاد اسلامی غرب مازندران». پژوهش­نامه علوم اجتماعی، 1(4)، 27-50.
پورشعبانی، هائده، قلی­زاده، فاطمه و اسحاق­نیموری، فروغ. (1391). رابطه اضطراب رایانه دانش‌آموزان دوره متوسطه با رشته تحصیلی، جنسیّت و پیشرفت درسی زبان انگلیسی. اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.
پیشقدم، رضا. (1387). «ارتباط راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی با جنسیّت و راهبردهای غالب یادگیری زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی». دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، 51(208)، 25-54.
رحمتیان، روح­الله و اطرشی، محمد­حسین. (1386). «بررسی نقش جنسیّت در فرایند یادگیری زبان خارجی». پژوهشنامه علوم انسانی، 55، 15-26.
صدیقی، فیروز؛ پورگیو، فریده و قنواتی، مهناز. (1384). «نقش جنسیّت در شخصیت‌های تکانشی- تأملی بر یادگیری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی». نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید باهنر کرمان، 17(14)، 11-30.
جعفری­گهر، منوچهر و شریفی، مریم. (1394). «بررسی تأثیر آموزش تلفیقی در مقایسه با روش آموزش سنّتی بر یادگیری زبان انگلیسی». آموزش عالی ایران، 7(3)، 119-148.
عرفانی­آداب، الهام، مصرآبادی، جواد و زوار، تقی. (1392). «اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی: پژوهش فراتحلیلی با تأکید بر نقش تعدیل­کننده جنسیّت». مجله اندازه­گیری تربیتی، 4(11)، 1-32.
فرامرز­پور، نوشین و توحیدی، افسانه. (1393). مقایسه یادگیری ریاضیات و زبان انگلیسی بر حسب جنسیّت. کنفرانس بین­المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری.
گراوند، هوشنگ، سبزیان، سعیده، کامکار، پیمان و کرمی، شجاع. (1393). «نقش کارکردهای سبک تفکر بر یادگیری خودراهبر و گرایش به تفکر انتقادی». دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 2(14)، 17–30.
مهین­پو، بابک. (1392). نقش و رابطه بین هوش چندگانه یادگیرندگان وموفقیت در یادگیری زبان دوم (زبان انگلیسی). کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی.
 
Ashton, R. and McFarland, K. (1991). “A simple dual-task study of laterality, sex-differences and handedness”. Cortex, 27(1), 105-109.
Astleitner, H. and Steinberg, R. (2005). “Are there gender differences in web-based learning? An integrated model and related effect sizes”. AACE Journal, 13(1), 47-63.
Bergvall, V.B.; Bing, J. and Freed, A. (1996). Rethinking language and gender research: Theory and practice. London: Longman.
Borenstein, M.; Hedges, L.; Higgins, J. and Rothstein, H. (2005). Comprehensive Meta-Analysis Version 2. Englewood, NJ: Biostat.
Borenstein, M.; Hedges, L. V.; Higgins, J. P. T. and Rothstein, H. R. (2009). Introduction to Meta-Analysis. John Wiley & Sons, Ltd, UK.
Bucholtz, M.; Liang, A. C. and Sutton, L. A. (Eds.) (1999). Reinventing identities: The gendered self in discourse. New York: Oxford University Press.
Cameron, D. (1998). The Feminist critique of language: A reader. London: Routledge.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Dubois, B. L. and Crouch, I. (1975). “The question of tag questions in women's speech: They don't really use more of them, do they?”. Language in Society, 4(03), 289-294.
Eagly, A. H. and Carli, L. L. (1981). “Sex of researchers and sex-typed communications as determinants of sex differences in influence-ability: A meta-analysis of social influence studies”. Psychological Bulletin, 90(1), 1-20.
Eriksson, M.; Marschik, P. B.; Tulviste, T.; Almgren, M.; Pérez Pereira, M.; Wehberg, S. and Gallego, C. (2012). “Differences between girls and boys in emerging language skills: evidence from 10 language communities”. British Journal of Developmental Psychology, 30(2), 326-343.
Gannon, L. (2002). “A critique of evolutionary psychology”. Psychology, Evolution, & Gender, 4(2), 173-218.
Halpern, D. F. (2000). Sex differences in cognitive abilities. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
Hedges, L. V. (1982). “Estimation of effect size from a series of independent experiments”. Psychological Bulletin, 92(2), 490-499.
Hedges, L. V., Olkin, I. (1985). Statistical methods for meta-analysis. Orlando, FL: Academic Press.
Holmes, J. (1991). “Language and gender: A state-of-the-art survey article”. Language Teaching, 24(4), 207-220.
Hunter, J. E.; Schmidt, F. L. and Jackson, G. B. (1982). Meta-analysis: Cumulating research findings across studies. Beverly Hills: Sage.
Hyde, J. S. (1982). “How large are cognitive gender differences? A meta-analysis using w2 and d”. American Psychologist, 36(8), 892-902.
Hyde, J. S. and Linn, M. C. (1988). “Gender differences in verbal ability: A meta-analysis”. Psychological Bulletin, 104(1), 53-69.
Jack, A. I. and Roepstorff, A. (2002). “Introspection and cognitive brain mapping: From stimulus-response to script-report”. Trends in Cognitive Sciences, 6(8), 333-339.
Kitazawa, S. and Kansaku, K. (2005). “Sex difference in language lateralization may be task-dependent”. Brain, 128(5), E30-E30.
Kolb, B. and Whishaw, I. Q. (2001). An introduction to brain and behavior. New York: Worth Publishers.
Lakoff, R. (1975). Language and woman’s place. New York, NY: Harper & Row.
Maccoby, E. E. and Jacklin, C. N. (1974). The psychology of sex differences. Stanford: Stanford University Press.
McSporran, M. and Young, S. (2001). “Does gender matter in online learning?”. Research in Learning Technology, 9(2), 3-11.
Medland, S. E.; Geffen, G. and McFarland, K. (2002). “Lateralization of speech production using verbal/manual dual tasks: Meta-analysis of sex differences and practice effects”. Neuropsychologia, 40(8), 1233-1239.
Mildner, V. (2008). The Cognitive Neuroscience of Human Communication. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
Newman, M. L;, Groom, C. J.; Handelman, L. D. and Pennebaker, J. W. (2008). “Gender differences in language use: An analysis of 14,000 text samples”. Discourse Processes, 45(3), 211-236.
Ory, J. C.; Bullock, C. and Burnaska, K. (1997). “Gender similarity in the use of and attitudes about ALN in a university setting”. Journal of Asynchronous Learning Networks, 1(1), 39-51.
Pinker, S. (2007). The stuff of thought. London: Allen Lane.
Rosenthal, R. and Rubin D. B. (1982b). “Further meta-analytic procedures for assessing cognitive gender differences”. Journal of Educational Psychology, 74(5), 708-712.
Tse, S. K.; Chan, C.; Li, H. and Kwong, S. M. (2002). “Sex differences in syntactic development: Evidence from Cantonese-speaking preschoolers in Hong Kong”. International Journal of Behavioral Development, 26(6), 509-517.
Wallentin, M. (2009). “Putative sex differences in verbal abilities and language cortex: A critical review”. Brain and Language, 108(3), 175-183.
Wood, J. T. (2007). Gendered lives: Communication, gender, and culture (7th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
Zeynali, S. (2012). “Exploring the gender effect on EFL learners’ learning strategies”. Theory and Practice in Language Studies, 2(8), 1614-1620.
Zoghi, M.; Kazemi, S. A. and Kalani, A. (2013). “The effect of gender on Language Learning”. Journal of Novel Applied Sciences, 2(4), 1124-1128.