داوران علمی نشریه در سال 1398

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات سمت / سازمان
عباس ابوالقاسمی استاد دکترای تخصصی دانشگاه گیلان
حسن اسدزاده دانشیار دکترای تخصصی دانشیار/دانشگاه علامه طباطبایی
افشین افضلی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
احمد امانی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه کردستان
فرشته باعزت دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
ابوالقاسم بریمانی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
منصور بیرامی استاد دکترای تخصصی رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز
محمدرضا تمنایی فر دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه کاشان
موسی جاودان استادیار دکترای تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
حسین جناآبادی استاد دکترای تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
طاهره حق طلب استادیار دکترای تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
محمدرضا ذوقی پایدار استادیار دکترای تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
خسرو رشید دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
فرهاد سراجی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
اسماعیل سعدی پور دانشیار دکترای تخصصی هیئت علمی دانشگاه علامه
اسماعیل سلیمانی استادیار دکترای تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه ارومیه
علی شیخ الاسلامی دانشیار دکترای تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
ناصر صبحی قراملکی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
نصراله عرفانی دانشیار دکترای تخصصی گروه روانشناسی - دانشگاه پیام نور - ایران
محمد عسگری استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
سید رسول عمادی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا
نورعلی فرخی دانشیار دکترای تخصصی . روانشناس تربیتی  دانشیار دپارتمان روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران.
مهران فرهادی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
عزت اله قدم پور دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
رسول کردنوقابی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
کامبیز کریمی سایر دانشجوی دکترا گروه روان شناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
حسین محققی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
سروه محمدزاده سایر دکترای تخصصی آموزش و پرورش کردستان
جواد مصرآبادی دانشیار دکترای تخصصی هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
خدامراد مومنی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد نریمانی استاد دکترای تخصصی گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران ؛ گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق
مهرداد نغزگوی کهن دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا
مسیب یارمحمدی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی - گروه روانشناسی
ابوالقاسم یعقوبی استاد دکترای تخصصی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی
محمد رضا یوسف زاده دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
ناصر یوسفی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی