داوران نشریه

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات سمت / سازمان
عباس ابوالقاسمی استاد دکترای تخصصی دانشگاه گیلان
مهناز اخوان تفتی استاد دکترای تخصصی دانشگاه الزهرا
علی اکبر ارجمندنیا دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
حسن اسدزاده دانشیار دکترای تخصصی دانشیار/دانشگاه علامه طباطبایی
خدیجه اعراب شیبانی استادیار دکترای تخصصی هیات علمی-دانشگاه پیام نور
کریم افشاری نیا استادیار دکترای تخصصی استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
افشین افضلی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
رزیتا امانی استادیار دکترای تخصصی هیات علمی گروه روانشناسی/دانشگاه بوعلی سینا
احمد امانی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه کردستان
یوسف آرام استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
اصغر آقایی استاد دکترای تخصصی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان -خوراسگان
جلیل باباپور دانشیار دکترای تخصصی هیئت علمی دانشگاه تبریز
فرشته باعزت دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
رحیم بدری گرگری دانشیار دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه تبریز
کاظم برزگر بفرویی دانشیار دکترای تخصصی گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه سراسری یزد
ابوالقاسم بریمانی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
سجاد بشرپور استاد دکترای تخصصی دانشگاه محقق اردبیلی
منصور بیرامی استاد دکترای تخصصی رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز
مریم پورجمشیدی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
علیرضا پیر خائفی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
ذبیح پیرانی استادیار دکترای تخصصی گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران
علی تقوایی نیا دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج
محمدرضا تمنایی فر دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه کاشان
موسی جاودان دانشیار دکترای تخصصی عضو  هیات علمی، دانشیار گروه مشاوره و روان شناسی دانشگاه هرمزگان
حسین جناآبادی استاد دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فائزه جهان سایر دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
علی اصغر چگینی سایر دکترای تخصصی دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
نادر حاجلو استاد دکترای تخصصی استاد  روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا حاجی یخچالی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز
رامین حبیبی کلیبر دانشیار دکترای تخصصی دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رمضان حسن زاده استاد دکترای تخصصی استاد گروه روانشناسی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران
رفیق حسنی استادیار دکترای تخصصی گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
عباسعلی حسین خانزاده دانشیار دکترای تخصصی دانشیار روانشناسی دانشگاه گیلان
طاهره حق طلب استادیار دکترای تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
فرهاد خرمائی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه شیراز
فریبرز درتاج استاد دکترای تخصصی استاددانشگاه
محمدرضا ذوقی پایدار دانشیار دکترای تخصصی هیات علمی گروه روان شناسی
محمد راسخ مهند استاد دکترای تخصصی گروه زبان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
احمد رستگار استادیار دکترای تخصصی استادیار پیام نور واحد فارس
خسرو رشید دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
اکبر رضایی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه پیام نور (تبریز)
اکبر رهنما دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد تهران
حسین زارع دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
فیروزه سپهریان آذر استاد دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
فرهاد سراجی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
اسماعیل سعدی پور دانشیار دکترای تخصصی هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
اسماعیل سلیمانی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
جمال سلیمی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه کردستان
سید عبدالوهاب سماوی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه هرمزگان
حسین سوری استادیار دکترای تخصصی مربی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
امید شکری استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
علی شیخ الاسلامی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
راضیه شیخ الاسلامی دانشیار دکترای تخصصی استاد دانشگاه شیراز
سیاوش شیخعلی زاده اسادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ناصر صبحی قراملکی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد حسن صیف دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه پیام نور
حسن عبداله زاده استادیار دکترای تخصصی استادیار روان شناسی دانشگاه پیام نور
مریم عبدالهی مقدم سایر دکترای تخصصی دکتری تخصصی روانشناسی
نصراله عرفانی دانشیار دکترای تخصصی گروه روانشناسی - دانشگاه پیام نور - ایران
محمد عسگری استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
اکبر عطادخت دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا عظیم پور استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
سید رسول عمادی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا
جلیل فتح آبادی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی
نورعلی فرخی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
مهران فرهادی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
مسعود فضیلت پور دانشیار دکترای تخصصی دانشیار روان شناسی شناختی، بخش روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز
محبوبه فولاد چنگ دانشیار دکترای تخصصی دانشیار- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
یدالله قاسمی پور استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
علی محمد قدسی استادیار دکترای تخصصی استادیار   دانشگاه بوعلی سینا
عزت اله قدم پور دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
بهروز قلایی سایر دکترای تخصصی دکتری روانشناسی - دانشگاه بوعلی سینا
سیروس قنبری دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
حسین کارشکی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
پروین کدیور استاد دکترای تخصصی استاد گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی
رسول کردنوقابی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
کامبیز کریمی سایر دکترای تخصصی دکتری روانشناسی - دانشگاه بوعلی سینا
حسین محققی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
علی محمدزاده دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
سروه محمدزاده سایر دکترای تخصصی دکتری روانشناسی - دانشگاه بوعلی سینا
علیرضا محمدی آریا دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه بهریستی و علوم توانبخشی
فیروز محمودی استادیار دکترای تخصصی گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز
افسانه مرزیه استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی /دانشگاه سیستان و بلوچستان
ذکراله مروتی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه زنجان
جواد مصرآبادی استاد دکترای تخصصی هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حمیدرضا مقامی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی
خدامراد مومنی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه رازی کرمانشاه
اکبر مومنی راد استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
محمدحسن میرزامحمدی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه شاهد
محمد نریمانی استاد دکترای تخصصی استاد دانشگاه محقق اردبیلی
فخرالسادات نصیری ولیک بنی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا همدان
شهروز نعمتی استادیار دکترای تخصصی هیأت علمی دانشگاه تبریز
مهرداد نغزگوی کهن دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا
قاسم نوروزی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان
تورج هاشمی نصرت آباد استاد دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه تبریز
شهرام واحدی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
حسنعلی ویسکرمی استادیار دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه لرستان
مسیب یارمحمدی واصل دانشیار دکترای تخصصی گروه آموزشی روان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
نفیسه یاری مقدم سایر دکترای تخصصی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
ابوالقاسم یعقوبی استاد دکترای تخصصی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
محمد رضا یوسف زاده استاد دکترای تخصصی عضو هیآت علمی  گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا