رابطه علی انگیزش درونی، درگیری تحصیلی و خودنظم‌جویی تحصیلی با عملکرد تحصیلی از طریق یادگیری خود-هدایتی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، هسته‌ی پژوهشی تحقیقات علوم تربیتی و رفتاری، دانشگاه

2 استادیار، گروه مشاوره، هسته‌ی پژوهشی تحقیقات علوم تربیتی و رفتاری، دانشگاه هرمزگان

چکیده

هدف: هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی رابطه علی انگیزش تحصیلی، درگیری تحصیلی و خودنظم‌جویی با عملکرد تحصیلی از طریق یادگیری خودهدایتی بوده است. به این منظور در مدل پیشنهادی، انگیزش تحصیلی، درگیری تحصیلی و خودنظم‌جویی تحصیلی به‌عنوان پیش‌بین‌های عملکرد تحصیلی و یادگیری خود هدایتی به‌عنوان متغیر میانجی موردسنجش قرار گرفته است.
روش: جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی 390 نفر (195 دختر و 195 پسر) به‌عنوان نمونه از بین آن‌ها انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از چهار پرسشنامه‌ی یادگیری خود-هدایتی سو و همکاران (2015)، درگیری تحصیلی ریو و تیسنگ (2011)، خودنظم‌جویی تحصیلی پنتریچ و دیگروت (1990) و انگیزش تحصیلی هارتر (1980) جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفت.
یافتهها: نتایج نشان داد که تمامی ضرایب مسیر بین متغیرها، از لحاظ آماری معنی‌دار بودند. در این مدل، رابطه انگیزش تحصیلی، درگیری تحصیلی و خودنظم‌جویی تحصیلی با عملکرد تحصیلی مثبت و معنی­دار بود. همچنین رابطه‌یادگیری خود-هدایتی با عملکرد تحصیلی مثبت و معنی‌دار بود. روابط غیرمستقیم با استفاده از روش بوت استراپ بررسی شدند که نتایج نشان داد همه فرضیه‌های غیرمستقیم مورد تأیید قرار گرفتند.
نتیجه­گیری: یافته­های پژوهش به­طور کلی از نقش متغیرهای انگیزشی در عملکرد تحصیلی حمایت کرده است و یادگیری خود هدایتی را به عنوان یک متغیر واسطه­ای در رابطه­ی این متغیرها با عملکرد تحصیلی مورد توجه و تاکید قرار داده است. بر این اساس توصیه می­گردد مشاوران مدارس و معلمان در فرایند آموزش، یادگیری خودهدایتی را مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causal Relationship between Internal Motivation, Academic Engagement and Academic Self-Regulation with Academic Performance mediated by Self-Directed Learning in High School Students in Bandar Abbas

نویسندگان [English]

  • seyed Abdolvahab samavi 1
  • Samaneh Najjarpourian 2
1 1. Associate professor, Department of Educational Sciences, Research Center of Educational and Behavioral Sciences, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
2 Assistance professor, Department of Counseling, Research Center of Educational and Behavioral Sciences, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the causal relationship between academic motivation, academic engagement and self-regulation with academic performance mediated by self-directed learning. To this end, in the proposed model, academic motivation, academic engagement and academic self-regulation as a predictor of academic performance and self-directed learning as a mediating variable have been evaluated.
Methodology: The statistical population consisted of all high school students of Bandar Abbas, The study sample were 390 people (195 girls and 195 boys) that selected randomly. In this study, self-regulation learning, self-directed learning, academic engagement and internal motivation questionnaires were used to collect data. The proposed model was evaluated using structural equations modeling.
Findings: The results showed that all path coefficients between variables were statistically significant. In this model, the relationship between academic motivation, academic engagement and academic self-regulation with academic performance was positive and significant. Also, the relationship between self-directed learning and academic performance was positive and significant. Indirect relationships were investigated using bootstrap method, which showed that all indirect assumptions were confirmed.
Conclusion: The findings of the research generally supported the role of motivational variables in academic performance and considered and emphasized self-directed learning as a mediator variable in the relationship between these variables and academic performance. Accordingly, it is recommended that school counselors and teachers consider the self-directed learning in the instruction process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Directed Learning
  • Academic Engagement
  • Academic Self-Regulation
  • Internal Motivation
  • Academic Performance
بحرانی، محمود. (1384). «مطالعه انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22(4)، 115-104.
حجازی، الهه؛ رستگار، احمد و قربان جهرمی، رضا. ( 1387). «الگوی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیری تحصیلی»، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 7(28)، 46-29.
حسن‌زاده، رمضان و مهدی‌نژاد گرجی، گلین. (1393). «رابطه بین جهت‌گیری انگیزشی (درونی، بیرونی و بی‌انگیزشی) و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی»، مجله روان‌شناسی مدرسه، 3(3)، 60-38.
سماوی، سید عبدالوهاب؛ ابراهیمی، کلثوم و جاودان، موسی. (1395). «بررسی رابطه درگیری‌های تحصیلی، خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس»، دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 4(7)، 92-71.
صیف، محمدحسن. (1395). «تدوین مدل علّی تعلل‌ورزی تحصیلی براساس جهت‌گیری هدف تحصیلی با نقش واسطه‌ای درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی»، دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 4(6)، 117-103.
عابدی، صمد؛ کرم دوست، نوروزعلی؛ رحیمی­نژاد، عباس و حجازی، الهه (1388). «ارائه مدل رگرسیونی پیشرفت تحصیلی در درس علوم دانش‌آموزان دوره راهنمایی، بر اساس داده‌ها و نتایج مطالعه تیمز TIMSS- R) 99)»، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 39(1)، 133-151.
قمری، محمد (1392). «رابطه بین سرمایه اجتماعی و انگیزش درونی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر کرج»، فصلنامه آموزش و ارزشیابی، شماره 22، 58-45.
کیامنش، علیرضا و معراجی، سارا (1390). «نقش خودپنداره علوم، نگرش نسبت به علوم و ارزش نسبت به علوم بر عملکرد تحصیلی علوم دانش‌آموزان پایه هشتم ایران و سوئد براساس داده‌های تیمز 2007»، رویکردهای نوین آموزشی، 6(2)، 23-40.
کرد افشاری، فاطمه. (1391). بررسی درگیری تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس ترجیح سبک تدریس آنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
یوسفی، علی‌رضا؛ قاسمی، غلام‌رضا و فیروزنیا، سمانه (1388). «ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان». مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 9(1)، 85-79.
Bjork, R. A., Dunlosky, J. & Kornell, N. (2013). “Self-regulated learning: Beliefs, techniques, and illusions”. Annual review of psychology, 64, 417-444.
Chen, J. J. L. (2005). “Relation of academic support from parents, teachers, and peers to Hong Kong adolescents' academic achievement: The mediating role of academic engagement”. Genetic, social, and general psychology monographs, 131(2), 77-127.
Cheng, S. F., Kuo, C. L., Lin, K. C., & Lee-Hsieh, J. (2010). “Development and preliminary testing of a self-rating instrument to measure self-directed learning ability of nursing students”. International journal of nursing studies, 47(9), 1152-1158.
Cho, M. H. & Shen, D. (2013). “Self-regulation in online learning”. Distance education, 34(3), 290-301.
Douglass, C., & Morris, S. R. (2014). “Student perspectives on self-directed learning”. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 14(1), 13-25.
Ellinger, A. D., Ellinger, A. E., Yang, B., & Howton, S. W. (2002). “The relationship between the learning organization concept and firms' financial performance: An empirical assessment”. Human resource development quarterly, 13(1), 5-22.
Fan, W., & Williams, C. M. (2010). “The effects of parental involvement on students’ academic self‐efficacy, engagement and intrinsic motivation”. Educational Psychology, 30(1), 53-74.
Finn, J. D. & Zimmer, K. S. (2012). Student engagement: What is it? Why does it matter?, Handbook of research on student engagement (pp. 97-131): Springer.
Garon‐Carrier, G., Boivin, M., Guay, F., Kovas, Y., Dionne, G., Lemelin, J. P., Tremblay, R. E. (2016). “Intrinsic motivation and achievement in mathematics in elementary school: A longitudinal investigation of their association”. Child development, 87(1), 165-175.
Hartley, K., & Bendixen, L. D. (2001). “Educational research in the Internet age: Examining the role of individual characteristics”. Educational researcher, 30(9), 22-26.
King, A., Matheson, E., San Miguel, C., Greenberger, S., Barrie, M., McGrath, J., Bahner, D. P. (2017). “Novel Emergency Medicine Curriculum Utilizing Self-Directed Learning and the Flipped Classroom Method: Gastrointestinal Emergencies Small Group Module”. Journal of Education and Teaching in Emergency Medicine, 2(1), 69-75.
Lee, J. (2010). “Analysis of the structural relationships among self-determination motivation to learn, metacognition, self-directed learning ability, learning flow, and school achievement”. Journal of Educational Research, 48(2), 67-92.
Lee, K., Tsai, P. S., Chai, C. S., & Koh, J. H. L. (2014). “Students' perceptions of self‐directed learning and collaborative learning with and without technology”. Journal of Computer Assisted Learning, 30(5), 425-437.
Lepper, M. R., Corpus, J. H., & Iyengar, S. S. (2005). “Intrinsic and extrinsic motivational orientations in the classroom: Age differences and academic correlates”. Journal of educational psychology, 97(2), 184-196.
Loyens, S. M., Magda, J. & Rikers, R. M. (2008). “Self-directed learning in problem-based learning and its relationships with self-regulated learning”. Educational psychology review, 20(4), 411-427.
Niemiec, C. P., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2010). Selfdetermination theory and the relation of autonomy to selfregulatory processes and personality development. Handbook of personality and self‐regulation, 169-191.
O'shea, E. (2003). “Self‐directed learning in nurse education: a review of the literature”. Journal of advanced nursing, 43(1), 62-70.
Paris, S. G., & Paris, A. H. (2001). “Classroom applications of research on self-regulated learning”. Educational Psychologist, 36(2), 89-101.
Pintrich, P. R. (1999). “The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning”. International journal of educational research, 31(6), 459-470.
Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). “Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance”. Journal of educational psychology, 82(1), 33-40.
Rashid, T., & Asghar, H. M. (2016). “Technology use, self-directed learning, student engagement and academic performance: Examining the interrelations”. Computers in Human Behavior, 63, 604-612.
Reeve, J. & Lee, W. (2014). “Students’ classroom engagement produces longitudinal changes in classroom motivation”. Journal of educational psychology, 106(2), 527-540.
Reeve, J. & Tseng, C. M. (2011). “Agency as a fourth aspect of students’ engagement during learning activities”. Contemporary Educational Psychology, 36(4), 257-267.
Ryan, R. M., Huta, V., & Deci, E. L. (2013). Living well: A self-determination theory perspective on eudaimonia. The exploration of happiness (pp. 117-139): Springer.
Sandars, J. & Walsh, K. (2016). “Self-directed learning”. Education for Primary Care, 27(2), 151-152.
Sikhwari, T. D. (2014). “A study of the relationship between motivation, self-concept and academic achievement of students at a university in Limpopo Province, South Africa”. International Journal of Educational Sciences, 6(1), 19-25.
Simpson, D. B., & Burnett, D. (2017). “Commuters Versus Residents: The Effects of Living Arrangement and Student Engagement on Academic Performance”. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 1521025117707516.
Skinner, E. A., Kindermann, T. A., Connell, J. P., & Wellborn, J. G. (2009). “Engagement and disaffection as organizational constructs in the dynamics of motivational development”. Handbook of motivation at school, 223-245.
Suh, H. N., Wang, K. T., & Arterberry, B. J. (2015). “Development and Initial Validation of the Self-Directed Learning Inventory With Korean College Students”. Journal of Psychoeducational Assessment, 33(7), 687-697.
Tseng, H. C., Chou, F. H., Wang, H. H., Ko, H. K., Jian, S. Y., & Weng, W. C. (2011). “The effectiveness of problem-based learning and concept mapping among Taiwanese registered nursing students”. Nurse education today, 31(8), 41-46.
Ulstad, S. O., Halvari, H., Sørebø, Ø., & Deci, E. L. (2016). “Motivation, learning strategies, and performance in physical education at secondary school”. Advances in Physical Education, 6(1), 27-41.
Viljaranta, J., Aunola, K., & Hirvonen, R. (2016). “Motivation and academic performance among first-graders: A person-oriented approach”. Learning and Individual Differences, 49, 366-372.
Villavicencio, F. T., & Bernardo, A. B. (2013). “Positive academic emotions moderate the relationship between self‐regulation and academic achievement”. British Journal of Educational Psychology, 83(2), 329-340.
Wibrowski, C. R., Matthews, W. K., & Kitsantas, A. (2016). “The Role of a Skills Learning Support Program on First-Generation College Students’ Self-Regulation, Motivation, and Academic Achievement: A Longitudinal Study”. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 1521025116629152.
Williams, E. A., Zwolak, J. P., Dou, R., & Brewe, E. (2017). Engagement, integration, involvement: supporting academic performance and developing a classroom social network. arXiv preprint arXiv:1706.04121.
Yoo, E., Choi, M., & Choi, S. (2010). “The structural relationship of class climate, family challengesupport, learning motivation, self-directed learning ability, and learning flow perceived by adolescents”. The Korean Journal of Educational Psychology, 24, 707-732.
Yuan, H. B., Williams, B. A., Fang, J. B., & Pang, D. (2012). “Chinese baccalaureate nursing students' readiness for self-directed learning”. Nurse education today, 32(4), 427-431.
Zimmerman, B. J. (2002). “Becoming a self-regulated learner: An overview”. Theory Into Practice, 41(2), 64-70.