پیش‌بینی خردمندی براساس تفکر انتقادی با واسطه‌گری سبک‌های پردازش اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان شناسی تربیتی، دانشگاه مازندران ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، مازندران، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تدوین یک مدل معادلات ساختاری برای سنجش روابط مستقیم و غیرمستقیم خردمندی براساس تفکر انتقادی با واسطه‌گری مؤلفه‌های سبک‌های پردازش اطلاعات در دانشجویان دانشگاه تهران بود.
روش: روش پژوهش حاضر در حوزه طرح‌های توصیفی – همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دختر و پسر شاغل به تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی‌ارشد و دکتری دانشگاه تهران در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل می‌دادند که به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. حجم نمونه براساس حداقل آزمودنی موردنیاز به ازای متغیرهای آشکار در مدل، تعداد ۳۵۷ نفر بود. روش نمونه­گیری، خوشه­ای چند مرحله­ای تصادفی بود. به‌منظور گردآوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌های خردمندی اشمیت و همکاران (2012)، تفکر انتقادی ریکتس (2003) و سبـک‌های پردازش اطلاعات پاسینی و اپستین (1999) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS-23 و AMOS-22 صورت گرفت. ارزیابی مدل پژوهش با استفاده از شاخص‌های برازش مدل معادلات ساختاری و با تکنیک تحلیل مسیر صورت گرفت.
یافته‌ها: بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که تفکر انتقادی قادر به پیش‌بینی مستقیم خردمندی بوده و دارای اثر مستقیم و معنادار می‌باشد. تعیین معناداری اثر غیرمستقیم نیز حاکی از آن است که مؤلفه‌های سبک‌های پردازش اطلاعات (پردازش اطلاعات عقلانی 44/0>P و پردازش شهودی 26/0>P) نقش میانجی‌گری داشته و سهم واسطه‌گری آن بین متغیرها به‌صورت کامل مثبت و معنادار بوده است.
نتیجه‌گیری: همچنین بررسی ضرایب حاصل از تحلیل مدل نشان داد که 61 درصد از واریانس خردمندی، 32 درصد واریانس پردازش اطلاعات عقلانی و 3 درصد از واریانس پردازش اطلاعات شهودی، را تبیین می­نماید. به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت تفکر انتقادی دانشجویان باید مورد توجه جدی قرار گیرد، چون علاوه‌بر تأثیر بر خردمندی دانشجویان، سبک‌های پردازش اطلاعات آنها را هم تحت تأثیر خود قرار می‌دهد که در نتیجه یادگیرندگان در سطح آموزش عالی از سویی از عهده بحث و جدل‌های تفسیری و تصمیم گیری‌های خردمندانه و واقع‌بینانه بر می‌آیند و از سوی دیگر توانایی به‌کارگیری روش‌ها و فن آوری‌های نوین آموزشی در فرآیند حل مسئله زندگی واقعی و اهمیت برخورد خردمندانه با آنها را کسب می‌نمایند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting Wisdom based on Critical Thinking with the Mediation of Information Processing Styles

نویسندگان [English]

  • Hossein Kavianfar 1
  • Fereshteh Baezzat 2
1 Ph.D. of Educational Psychology, Mazandaran University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mazandaran, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Mazandaran University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to develop a structural equation model to measure the direct and indirect relationships of wisdom based on critical thinking with the mediation of components of information processing styles among Tehran University students.                                                                                                   
Method: The method of the present research was in the field of descriptive-correlation designs and the analysis method was structural equation modeling. The statistical population of the present study consisted of all working male and female students studying in master and doctoral degrees of Tehran University in the academic year of 2018-2019, who were selected as the research sample. The sample size was 357 people based on the minimum number of subjects required for the obvious variables in the model. The sampling method was multi-stage random clustering. In order to collect data and measure the research variables, the wisdom questionnaires of Schmidt et al. (2012), Ricketts' critical thinking (2003) and Pasini and Epstein's information processing styles (1999) were used. Data analysis was done using SPSS-23 and AMOS-22 software. The evaluation of the research model was done using structural equation model fit indices and path analysis technique.
Findings: The examination of correlation coefficients showed that critical thinking is capable of directly predicting wisdom and has a direct and significant effect. Determining the significance of the indirect effect also indicates that the components of information processing styles (rational information processing P < 0.44 and intuitive processing P < 0.26) had a mediating role and its mediating contribution between the variables was completely positive and significant.    
Conclusion: The analysis of the coefficients from the model analysis showed that it explains 61% of the variance of wisdom, 32% of the variance of rational information processing, and 3% of the variance of intuitive information processing. In general, it can be concluded that the critical thinking of students should be given serious attention, because in addition to affecting the wisdom of students, it also affects their information processing styles, which results in the students at the level of higher education, on the one hand, being responsible for interpretation debates and decisions. Wise and realistic decisions are made, and on the other hand, they acquire the ability to use new educational methods and technologies in the process of solving real life problems and the importance of dealing with them wisely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Thinking
  • Information Processing Styles
  • Wisdom
Akbari, A., Hashemi, S., Kenari M. K. (2016) .The Psychometric Characteristics of Wisdom Scale (WS). Positive Psychology Research. 2(2), 19-34 .(In Persian)
Alavi Langroody, K., Salehzadeh, M., Montazeri Hedesh, M. (2016). The Study of Relationship Religious Orientation and Disposition Critical Thinking with Coping Strategies with Stress in Girl Students of Faculty of Humanity of Yazd University, The Journal of Toloo-e-behdasht, 14(5), 162-172. [In Persian]
Alhosseini, F., & Ferrari, M. (2020). Effects of causal attribution and implicit mind-set on wisdom development. The International Journal of Aging and Human Development, 90(4), 319-336. [In Persian]
Ardelt, M. (2004). Wisdom as expert knowledge system: A critical review of a contemporary operationalization of an ancient concept. Human Development, 47, 257-285.
Ardelt, M. (2011). The Measurement of Wisdom: A Commentary on Taylor, Bates, and Webster's Comparison of the SAWS and 3D-WS. Experimental Aging Research, 37(2), 241-255.
Arti, Y., & Ikhsan, J. (2020). The profile of Junior High School students’ critical thinking skills and concept mastery level in local wisdom based on outdoor learning. In Journal of Physics: Conference Series, Vol. 1440, No. 1, p. 012105
Asadi, S. (2015). Charecteristic of wisdom base on implicit theories. Positive Psychology Research, 1(1), 51-61. [In Persian]
Ashrafiniya, F., Hajhosseini, M., Shahmoradi, S. (2022). Effectiveness of the Thinking Training Program Based on Critical Self-Awareness on Students' Academic Buoyancy and Attributional Style .Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 18(10), 183-202. [In Persian]
Billings, D. M. & Halstead, J. A. (2005). Teachingin nursing: a guide for faculty. Publishing Services Manager.
Burden, PR. & Byrd, DM. (2002). Methods for effective teaching. 3th ed. Boston, MA: Allyn and Bacon, Inc.
Burns, L. R., & D'Zurilla, T. J. (1999). Individual differences in perceived information processing styles in stress and coping situations: Development and validation of the perceived modes of processing inventory. Cognitive Therapy and Research, 23(4), 345-371.
Cruchfield, R., Covington, M. (1965). Programmed instruction creativity. Programmed Instruction, 4, 1-10.
Eisenberg, N. (2008). Empathy. In W. A. Darity (Ed.), International encyclopedia of the social sciences (289-94). NY: Macmillan Ref.
Epstein, S. & Pacini, R. (1999). Some basic issues regarding dual-process theories from the perspective of Cognitive experiential Self-theory. In: Chaiken S, Trope Y, editors. Dual-process theories in social psychology. New York: Guilford Press; 1999. p. 462-82.
Ghorbani, R., & Khormaie, F. (2016). Explaining wisdom on the basis of successful intelligence and coping self-efficacy. Developmental Psychology: Iranian Psychologists, 13(49), 43-55. [In Persian]
Glück, J., König, S., Naschenweng, K., Redzanowski, U, Dorner, L, & Straber, I. (2013). How to measure wisdom: content, reliability, and validity of five measures. Personaliy Science and Indiviual differences, 4(405), 2-13.
Grossmann, I. & Brienza, J. P. (2018). The Strengths of Wisdom Provide Unique Contributions to Improved Leadership, Sustainability, Inequality, Gross National Happiness, and Civic Discourse in the Face of Contemporary World Problems. Intelligence, 6(22), 1-16.
Grossmann, I., Sahdra, B. K., Ciarrochi, J. (2016). A heart and a mind: Self-distancing facilitates the association between heart rate variability, and wise reasoning. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 10(68), 1-10.
Helson, R., & Srivastava, S. (2002). Creative and wise people: Similarities, Differences, and How They Develop. Imagination, Cognition and Personality, 4(1), 53-68.
Khazaie, M. (2016). Relationship between information processing styles and Cognitive Flexibility with Psychological Well-Being of University student. Master Thesis. Razi University. [In Persian]
Klaczynski, P. A., Fauth, J. M., Swanger, A. (1998). Adolescent identity: Rational vs. experiential processing, formal operations, and critical thinking beliefs. Journal of Youth and Adolescence, 27(2), 185-207.
Kord noghabi, R. (2017). Wisdom of psychology. Tehran: Arjmand. [In Persian].
Ku, K. Y. L. (2009). Assessing students’ critical thinking performance: Urging for measurements using multi-response format. Thinking Skills and Creativity, 4, 70-76.
Kunzmann, U., & Baltes, P. (2005). The psychology of wisdom: Theoretical and empirical challenges. In R.J. Sternberg and J. Jordan (Eds.), A Handbook of Wisdom (pp.110-135). New- York, USA: Cambridge University Press
Kord noghabi, R., & Nabizadeh, S. (2017) Explanation of wisdom based on spiritual intelligence and religious orientation. Two quarterly journals of psychological research. 1(20)76-90. [In Persian]
Langer, E. J. (1989). Mindfulness. MA: Addison-Wesley.
Lotfi, Sh. (2013). The relationship between information processing styles and personality traits with psychological well-being. Master's thesis. Tehran University. .(In Persian)
Lyutykh,, E. (2009). Practicing critical thinking in an educational psychology classroom. Journal of educational studies, 45(4), 377-391
Mason, M. (2008). Critical thinking and learning. USA: Blackwell Publishing.
Mohseni, N. (2012). Theories in developmental psychology: cognition, social cognition, cognition and emotions. Tehran: Jajarmi. [In Persian]
Neghabani Salami, M. (1392). The effect of successful intelligence training on Critical Thinkingو , self-efficacy  and academic achievement of student, PHD thesis.  KahrazmiUniversity. [In Persian]
Pakmehr, H. & Mirdrogi, F. & Ghanaei, A. & Karami, M. (2013). Reliability, Validity and Factor -Analysis of Ricketts' Critical Thinking Disposition Scales in High School. Quarterly.Educational  Measurement, 11(3), 33-54. [In Persian]
Piaw, Ch. Y. (2010). Building a test to assess creative and critical thinking simultaneously. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 551-559.
Porteous, J. D. (2013). Environmental aesthetics: Ideas, politics and planning. Routledge.
Prasadi, A. H. (2019). The Implementation of Student Worksheet Based on STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) and Local Wisdom to Improve of Critical Thinking Ability of Fourth Grade Students. Journal of primary education, 9(3), 227-237.
Profetto, M. G. J. (2003). The relationship of critical thinking skills and critical thinking dispositions of baccalaureate nursing students. Journal of Advance Nurse, 43(6), 569-577.
Rezaei. A. (2013). Investigating factorial structure and reliability of the intuitive-rational information processing styles inventory in the university students population. Journal of Research in Behavioural Sciences, 10(1), 20-29. [In Persion]
Rickets, J. C. (2003). The efficacy of leadership development, critical thinking dispositions and student academic performance on the critical thinking skills of selected youth leaders. PhD thesis. University of Florida.
Schmit, D. E., Muldoon, J., & Pounders, K. (2012). What is wisdom? The development and validation of a multidimensional measure. Journal of Leadership, Accountability and Ethics, 9(2), 39-54.
Shahnaz Hadavi, S., & Farhadpoor., M. R. (2019)- The Effect of the Information Processing Styles on the Students’ Information Seeking Behaviour with the Mediating Role of Information Anxiety and Utility. Library and Information Sciencespp, 4(22) 24-51. [In Persian]
Shahsavarani, A. M., Hakimi Kalkhoran, M., Alirezaloo, N., & Sattari, K. (2015). Teaching for wisdom as a strategy to improve quality of life and aggregate social capital. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5, 143-149. [In Persian]
Shirzadifard, M. (2012). Information processing styles, perceptions of parent-child relationships and mental well-being: the mediating role of basic beliefs. Master's Dissertation. Tehran University. [In Persian]
Sloman, SA. (1996). the empirical case for two systems of reasoning. Psychological Bulletin, 119(1), 3-22.
Soliemanifar, O., & Behroozi, N., & Safaei Moghaddam, M. (2015). Role of Personality Traits, Learning Styles and Metacognition in Predicting Critical Thinking of Undergraduate Students. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences; 8(1), 59-67. [In Persian]
Stahl, NN. & Stahl, RJ. (1991). We can agree after all: Achieving a consensus for a critical thinking component of a gifted program using the Delphi technique. Roeper Review, 14(2), 79-88.
Staudinger, M. U. & Gluck, J. (2011). Psychological wisdom research: Commonalities and differences in a growing field. Annual Review of Psychology, 62, 215-241.
Sternberg, R. J. (2004). What is wisdom and how can we develop it? Annals of American Academy of Political and Social Science, 591, 164-174.
Sternberg, R. J., Jarvin, L., & Grigorenko, E. L. (2009). Teaching for wisdom, intelligence, creativity, and success. Thousand Oaks, CA: Corwin.
Sternberg, R. J., Reznitskaya, A. and Jarvin, L. (2007). Teaching for wisdom: What matters are not just what students know, but how they use it. London Review of Education, 5, 143-158.
Sternberg, R. Speculations, J. (2018). On the Role of Successful Intelligence in Solving Contemporary World Problems. Intellignce, 6, 4, 1-15
Trisnowati, E., & Firmadani, F. (2020). Increasing critical thinking skills and communication skills in science: Blended learning project. Indonesian Journal of Science and Education, 4(2), 125-131.
Walsh, R., & Reams, J. (2015). Studies of Wisdom: A special issue of integral review. Integral Review, 11(2), 1-6.
Zare, H. & Nharavaniyan, P. (2018). The Effect of Critical Thinking Training on Decision Making Styles and Problem Solving Styles. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 9(5), 20-29. [In Persian]