داوران علمی نشریه در سال 1400

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات رشته تخصصی
مهناز اخوان تفتی استاد دکترای تخصصی روانشناسی 
حسن اسدزاده دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی
افشین افضلی استادیار دکترای تخصصی علوم تربیتی 
کاظم برزگر بفرویی دانشیار دکترای تخصصی علوم تربیتی 
مریم پورجمشیدی استادیار دکترای تخصصی علوم تربیتی 
علیرضا پیر خائفی استادیار دکترای تخصصی روانشناسی بالینی
ذبیح پیرانی استادیار دکترای تخصصی روانشناسی
علی تقوایی نیا دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی
محمدرضا تمنایی فر دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی
موسی جاودان دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی
حسین جناآبادی استاد دکترای تخصصی روانشناسی
فائزه جهان سایر دانشجوی دکترا روانشناسی
رمضان حسن زاده استاد دکترای تخصصی روانشناسی
رفیق حسنی استادیار دکترای تخصصی علوم تربیتی 
طاهره حق طلب استادیار دکترای تخصصی روانشناسی
محمدرضا ذوقی پایدار دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی
فرهاد سراجی دانشیار دکترای تخصصی علوم تربیتی 
اسماعیل سلیمانی استادیار دکترای تخصصی روانشناسی
جمال سلیمی دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی
سید عبدالوهاب سماوی دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی
علی شیخ الاسلامی دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی
حسن عبداله زاده استادیار دکترای تخصصی روانشناسی
مریم عبدالهی مقدم سایر دکترای تخصصی روانشناسی
نصراله عرفانی دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی
اکبر عطادخت دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی
نورعلی فرخی دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی
مهران فرهادی استادیار دکترای تخصصی روانشناسی
مسعود فضیلت پور دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی
عزت اله قدم پور دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی
بهروز قلایی استادیار دکترای تخصصی روانشناسی
حسین کارشکی دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی
رسول کردنوقابی دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی
کامبیز کریمی سایر دکترای تخصصی روانشناسی
جواد مصرآبادی استاد دکترای تخصصی روانشناسی
شهرام واحدی دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی
مسیب یارمحمدی واصل دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی
ابوالقاسم یعقوبی استاد دکترای تخصصی روانشناسی
محمد رضا یوسف زاده استاد دکترای تخصصی علوم تربیتی