نقش سبکهای یادگیری درتبیین انگیزه ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور

2 استاددانشگاه

3 استاد دانشگاه

چکیده

چکیده:
مقدمه: آموزش و یادگیری به مثابه‌ی دو روی یک سکه‌اند و عامل مهمی که به معلمان کمک می‌کند تا شرایط را برای یادگیری موثر ایجاد کنند، توجه به سبک یادگیری دانش‌آموزان است ،زیرا آموزش بدون توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان می تواند منجر به هدر رفتن استعدادها و نیروها وامکانات شده وتلاش ها را با شکست مواجه سازد.

هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه‌ی دانش‌آموزان با سبک‌های یادگیری متفاوت از لحاظ انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی انجام شد.روش: جامعه‌ی آماری عبارت از کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه‌ی منطقه دو آموزش و پرورش شهر تهران بود، که در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل بودند. گروه نمونه‌ی شامل300 نفر از دانش‌آموزان بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ایی انتخاب شدند. پژوهش از نوع علّی- مقایسه‌ای پس رویدادی بود. برای تعیین سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان از سیاهه‌ی سبک‌های یادگیری کُلب (L.S.I) و برای سنجش انگیزه‌ی پیشرفت آنان از پرسشنامه‌ی انگیزه‌ی پیشرفت هرمنس (A.M.Q) استفاده شد. معدل نمرات پایان سال تحصیلی دانش‌آموزان نیز به‌عنوان شاخص عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد.یافته ها: تجزیه و تحلیل آماری نشان داد، بین دانش‌آموزان با سبک‌های یادگیری مختلف از لحاظ انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی در سطح 5/. تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که دانش‌آموزان دارای سبک یادگیری همگرا از انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی بالاتری برخوردار هستند و دانش‌آموزان دارای سبک انطباق‌یابنده از انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی کمتری برخوردارند. این نتایج دلالت‌ها و کاربردهایی برای آموزش و یادگیری مؤثر دانش‌آموزان دارد که در مقاله‌ی حاضر به آنها پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the role of learning styles on prediction and clarification of students’ achievement motivation and academic performances

چکیده [English]

introduction:
teaching and learning are closely interrelated and important factor that assists the teachers to pave the way for effective learning is considering the students’ learning styles, because the instruction without paying attention to individuals’ differences of the students furthermore, it can lead to wasting the talents , forces, facilities and hence, the attempts fail to gain the goal. This study was to predict and clarify students’ achievement motivation. The investigative community included all high school of 2nd district of education studying in Tehran city in 1392-93 academic years. Sampling population involved 300 subjects and Multiphasic random sampling method conducted. To determine students’ learning styles, Kolb’s checklist (ISI), and to assess their achievement motivation, Hermanz’s inquiry for achievement motivation (ANQ), conducted. To analyse the collected data, descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation) and for inferential statistics (analysis of variance (ANOVA) with Sefee pursuit test) administered. Findings showed that learning styles: divergent, convergent, assimilator and accommodator affect amount of the students’ achievement motivation and academic performance. Comparison of average scores emphasized that the rate of the students’ achievement motivation and academic performance. with convergent learning style was meaningfully more than that of the students with divergent, assimilator and accommodator. The results signify the application for students’ impressive teaching and learning which will be discussed in present article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key terms: learning styles
  • achievement motivation - academic performances-convergent
  • divergent
  • accommodator
  • assimilator
احمدی، سعید و احمدی، مجید (1390)؛ میان اضطراب ریاضی و سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال هشتم، 2-31.
امامی‌پور، سوزان و شمس‌اسفندآباد، حسن (1389)؛ سبک‌های یادگیری و شناختی، نظریه‌ها و آزمون‌ها، تهران: سمت.
باقرزاده، غلامرضا (1385)؛ رابطه‌ی سبک‌های یادگیری با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی هنرجویان پسر سال سوم کار و دانش ناحیه یک شهر ری، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
تابع، فریبا (1391)؛ ویژگی‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری با موفقیت تحصیلی دانشجویان بر خط، مجله مدیا، (2)3، 56-67.
تقوایی، ناصر (1381)؛ مقایسه سبک‌های یادگیری (همگرا، واگرا، جذب‌کننده و انطباق‌یابنده) معلمان و دانش‌آموزان مراکز پیش‌دانشگاهی سراسر رشته‌های علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضی فیزیک ورامین، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکدة روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.
رحمانی، جهانبخش و ازلی، مینا (1391)؛ بین سبک‌های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردبیرستانی شهر اصفهان. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی سال نهم .
سیف، علی‏اکبر (1382)؛ روانشناسی پرورشی، روان­شناسی یادگیری و آموزش (چاپ سوم). تهران: آگاه.
سیف، علی‌اکبر (1392)؛ روان شناسی نوین تربیتی، تهران: آگاه.
شمس­اسفندآباد، حسن، امامی‌پور، سوزان (1383)؛ مطالعه سبک‌های یادگیری در دانشجویان رشته‌های علوم انسانی، علوم پایه و معماری  بین سبک‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی. فصلنامه پژوهش‌های روانی-تربیتی، سال اول، شماره 1، 1-24.
فرج‌اللهی، مهران؛ نجفی، حسین؛ نصرتی هشی، کمال و نجفیان، سودابه (1392)؛ سبک‌های یادگیری و پیشرفت تحصیلی. مجله‌ی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 6، 84-88 .
گیج، اف. و برلاینر، د. (1992)؛ روانشناسی تربیتی،ترجمه غلامرضا خوئی‏نژاد، جواد طهوریان، حسین لطف‏آبادی، محمدتقی منشی طوسی و محمد نظری‏نژاد (1374). چاپ اول.
گانیه، رابرت میلز (1378)؛ شرایط یادگیری و نظریه آموزش، ترجمه جعفر نجفی­زند، انتشارات رشد.
مختاری، زهرا (1390)؛ بررسی سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان شهر یزد. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
همایونی،علیرضا و عبدالهی،محمد حسین (1382)؛ بررسی رابطه‌ی سبک‌های یادگیری کُلب و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دروس ریاضی و زبان ‌انگلیسی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان. مجله روان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس. سال هفتم، شماره 26، 42-48.
Arnold R., Lovenzo, V., Blessie, V. & Lovenzo, V. )2013(; Learning styles of teacher education students: basis in improving the teaching-learning process: Procedia- social and behavioral sciences, volume, 103, 26, 595-605. 
Burton, L. J. & Nelson, L. J. (2006); The relationship between personality, approaches to learning and academic success in first-year. Higher Education Research and Development Society. www. Eprints.usq. edu.au.
Busato, V. V., Prins, F J., Elshot, J. J. & Hamaker, C. (1999); Intellectual ability, learning style, personality, achievement motivation and academic success of psychology student in higher education. Journal of Personality and Individual Difference, 29, 10-57
Ezequiel, S., Guillermo, R. & Marcelo, C. )2014(; Are learning styles useful indicators to discover how students use scrum for this time: Computers in human behavior, 36, 56-64 .
Kolb. D. A. and Kolb (2013); Experiential Learning experience as a source of learning and development, NJ: Prentice Hall.
Duff, A., Boyle, K., Dunleavy, K. & Ferguson, J. (2008); The relationship between personality, approach to learning and academic performance, Journal of personality and Individual Differences, 44 (2), 532-543.
Nazre, A. R. & Mohd, N. T. )2011(; Learners’ Learning styles classification related to IQ and stressed based on EEG (electroencephalogram): ProcedIa-social and behavioral sciences, 29, 1061-1070
Noor Azida, S. & Mohamad Bilal, A. )2013(; Personalized learning and learning style among upper secondary school students: ProcedIa-social and behavioral sciences, volume, 103, 26, 710-716
Demirbas, O. & Demirbas, H. )2007(; Learning style of design students and relationship of academic performance and gender in design education: learning and instruction, volume 17, issue 3, 345-359
Rui, Ma & Rebecca L. Oxford )2014(; A diary study focusing on listening and speaking: the evolving interaction of learning styles and learning strategies in a motivated, advanced ESL learner: System, volume 43, 101-113
Vikas, S. & Shivraj, K. )2014); Appropriate media choice for e-learning effectiveness, Role of learning domain and learning style: Computers and Education, in press, Accepted manuscript.