اثربخشی آموزش ‌شناختی- رفتاری بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه لرستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان

چکیده

هدف: از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری بر اضطراب امتحان دانش­آموزان دختر دبیرستان­های شهر اصفهان است.
روش:پـژوهش حاضر به شیوه­ی نیمـه­آزمایشی و بـا طـرح پیش­آزمون- پس­آزمون و پیگیری با گروه کنترل اجرا شد. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل تمامی ‌دانش­آموزان دختر دبیرستانی در سال تحصیلی 1392-1391 در شهر اصفهان بود که از میان آنان تعداد 40 نفر به روش تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری در این پژوهش پرسشنامه جمعیت­شناختی و پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیل برگر (1980) بود.پس از اعمال مداخله پس­آزمون و بعد از 4 ماه آزمون پیگیری اجرا شد.
یافته­ها: داده­ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون آماری تحلیل واریانس و نرم­افزار 20 -SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که ارائه مداخله مبنی بر آموزش شناختی - رفتاری باعث کاهش 64% علائم اضطراب امتحان در مرحله پس­آزمون و 62% این علائم در مرحله پیگیری شد (05/0p< ).
نتیجه­گیری: بر اساس یافته­های این پژوهش می­توان نتیجه گرفت ارائه مداخله مبنی بر آموزش شناختی - رفتاری در کاهش علائم اضطراب امتحان مؤثر بوده است؛ لذا این پژوهش استفاده ازمداخله شناختی رفتاری را به­منظور کاهش اضطراب امتحان دانش­آموزان پیشنهاد می­کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of cognitive-behavioral Education on test anxiety in high school girl students of Isfahan city

نویسندگان [English]

  • ezatallah ghadimpoor 1
  • saeedeh sabzian 2
  • sanaz beyranvand 3
چکیده [English]

Objective: The present study aimed at an investigation of the effectiveness of the cognitive-behavioral Education on test anxiety in Isfahan high school girl students.  
Method: ThePresent study presents the guasi-experimental method with pre-test/post-test. The statistical population of the present study in cludes all of the high school girl students in the academic years of 1391-1392 in Isfahan among whom 40 subjects were, randomly selected in sampling methods. The measurement instraments in the present study was of demographic and test anxiety questionnaire of spielberger (1980). Then the post-test was performed. The above mentioned test was followed up after 4 months hater.
Results: Using descriptive statistical and variance analysis and software SPSS-20, Data were analized. The results of the analysis of variance revealed of cognitive-behavioral Education reduce 64% symptoms of  test anxiety in post-test and can reduce 62% these symptoms in follow up (p<0.05).
Conclusion: Based on these findings, it can be concluded that cognitive-behavioral group therapy decrease the test anxiety. Thus, this study suggested cognitive-behavioral Education in order to decrease test anxiety in student.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavioral Education
  • test anxiety
  • Girl Students
-  ابوالقاسمی، عباس؛ مهرابی­زاده؛ هنرمند، مهناز؛ نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین (1383)؛ اثربخشی روش درمانی آموزش ایمن سازی در مقابل تنیدگی و حساسیت­زدایی منظم در دانش­آموزان مبتلا به اضطراب امتحان. مجله­ی روانشناسی، 8 (1)، 63-51.
-  به­پژوه، احمد، بشارت، محمد علی؛ غباری بناب، باقر؛ فولادی، فاطمه (1388)؛ تأثیر آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش­آموزان دختر دبیرستانی، روانشناسی و علوم تربیتی، 39(1):21-3.
-  خدایاری­فر، محمد (1383)؛ مقایسه سبک اسناد، اضطراب و پیشرفت تحصیلی دختران و پسران در خانواده­های انگلیسی زبان و غیر انگلیسی زبان، مجله پژوهش­های روانشناختی، 11(1).111-92.
-  عریضی، حمیدرضا؛ عابدی، احمد؛ احمدی فروشانی، حبیب­الله (1392)؛ فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی بر میزان اضطراب امتحان در ایران باروش روزنتال و رابین، مجله روانشناسی مدرسه، 2(1): 118-99.
-  Ashcraft, M. H., && Krause, J. A. (2007). Working memory, Math performance, and Math anxiety. Psychonomic Bulletin& Review, 14(2(243-248.
-  Alfano, C. A., Beidel, D. C., & Turner, S. M. (2002). Cognition in childhood anxiety: Conceptual, methodological, and Developmental issues. Clinical Psychology Review, 22(8), 1209-1238.
-  Carroll, K. M., Rounsanille, B. J. (2007). A vision of the next generation of Behavioral therapies research in the addictions. Addiction. 102,50-862 .
-  Davis W, Lysaker L. (2005). Cognitive behavioral therapy and functional and met cognitive outcomes in schizophrenia: A single case study. Cogn Behav Pract.;12(3):468- 78.
-  Ergene, T. (2003). Effective Interventions on Test Anxiety Reduction a Meta-Analysis. School Psychology International, 24(3), 313- 328.
-  Gurses, A., Kaya, O., Dogar, Ç., Gunes, K., & Yolcu, H. H. (2010). Measurement of secondary school students’ test-anxiety levels and investigation of their causes. Journal of Social and Behavioral Sciences. 9: 1005-1008.International Journal of Academic Research. 2(6): 199-203.
-  Hazlett-Stevens, H.; (2008). psychological approaches to generalized anxiety disorder: A clinician’s guide to assessment and treatment. New York, NY: Springer.
-  Johnson, L.E. (2007). Treating test anxiety in students with learning difficulties: An exploratory study. Doctoral dissertation, Florida State University, USA. http://diginole.lib.fsu.edu/etd/3646.
-  Latas M, Pantić M, Obradović D. (2010). Analysis of test anxiety in medical students. Medicinski pregled.; 63(11- 12):863-6.
-  LeBeau, R.T., Glenn, D., Liao, B., Wittchen ,H .U., Beesdo–Baum, K., Ollendick, T. &Craske, G. C. (2010). Specific Phobia: A Review of DSM –IV Specific Phobia and Preliminary Recommendations for DSM- V. Depression And Anxiety, 27, 148- 167.
-  Liger A. (2003). Comparison of two measures of perfectionism. Pers Individ Dif.;14:119-26.
-  Lowe, P. A., Lee, S. W., Witteborg, K. M., Prichard, K. W., Luhr, M. E., Cullinan, C. M., Mildren, B. A., Raad, J. M., Cornelius, R. A., & Janik,  M. (2008). The Test Anxiety Inventory for Children and Ado-lescents (TAICA): Examination of the psychometric properties of a new multidimensional measure of test anxiety among elementary and secondary school students. Journal of Psych educational Assessment, 26, 215-230.
-  Mahmood, A., & Iqbal, S. (2010). Difference of student anxiety level towards English as a foreign language subject and their academic achievement.
-  Rezazadeh, M., & Tavakoli, M. (2009). Investigating the relationship among test anxiety, gender, academic achievement and years of study: A case of Iranian EFL university students. Journal of English Language Teaching. 2(4): 68-74.
-  Spielberger. C.D. (1995) .BOOK: Test anxiety :Theory , assessment and treatment. Taylor Francis Washangton ,DC,US;XV.
-  Sadock BJ, Sadock VA. (Eds.). (2003). Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry (9th Ed.). New York: Williams & Wilkins.
-  Sud, A. & Sharma, S. (1990) . Two short- term, cognitive interventions for the reduction of test anxiety. Anxiety Research,3,131-147.
-  Veenman, M. (2008). Test anxiety and metacognitive skillfulness. Developmental and educational psychology, social and behavioural sciences, university of leiden.
-  Venkatesh, K. G., & Karimi, A. (2010). Mathematics anxiety, mathematics performance and overall academic performance in high school students. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 36(1): 147-150.
-  Wren, D. G. (2000). The development and validation of an instrument for measuring children's test anxiety. Doctoral Disertation, Georgia University: USA. ProQuest Dissertations and Theses