درباره نشریه

نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری با تلاش مشترک دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاههای همکار  از سال 1392 با اخذ مجوز علمی - پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری شروع به فعالیت و اخذ و انتشار دستاوردهای علمی نویسندگان نموده است.

حوزه فعالیت این نشریه شامل موارد زیر می باشد: 

محورهای پژوهشی نشریه

 روان‌شناسی شناختی و یادگیری* فناوری‌های جدید و یادگیری* انگیزش و یادگیری * فنون و روش‌های نوین آموزش و یادگیری * یادگیرنده مستقل و یادگیرنده محوری و نقش آن در ارتقای یادگیری * مبانی نظری و فلسفی آموزش و یادگیری * روش‌های نوین ارزشیابی در یادگیری * مدیریت کلاس درس * یادگیری و آموزش کودکان استثنایی 

سیاست دسترسی آزاد

این نشریه دسترسی باز و آنلاین را به تمام محتوای چاپ شده و در دست چاپ را  دارد. با این هدف که بتواند دسترسی رایگان را به مقالات منتشر شده برای تبادل دانش در سطح وسیع فراهم نماید.

نشریه دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری در سال 1399 با موافقت انجمن علمی پژوهشهای آموزشی ایران به فعالیت خود ادامه می دهد.


صاحب امتیاز دانشگاه بوعلی سینا
مدیرمسئول دکتر شهریار یارمحمدی واصل
سردبیر دکتر ابوالقاسم یعقوبی
شمارۀ مجوز ارشاد  22488
شمارۀ شاپای چاپی 2423-7906
شمارۀ شاپای الکترونیکی  2423-7620
آغاز انتشار پاییز و زمستان 1392
نوع اعتبار علمی
توالی انتشار دوفصلنامه
رتبه در وزارت علوم علمی پژوهشی
شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال 1400 کیو وان (Q1)
ضریب تأثیر (Impact Factor)  در سال 1400 1.208 (یک و دویست و هشت هزارم)
نوع داوری دوسو ناشناس (حداقل 2 داور)
زمان داوری داوری اولیه 7 روز کاری و پذیرش نهایی بین 2 الی 6 ماه
نوع مقالات منتشر شده  پژوهشی
زبان نشریه  فارسی  (انگلیسی مبسوط)
نوع انتشار چاپی و الکترونیکی
نوع دسترسی رایگان (تمام متن)
هزینه بررسی و انتشار دارد (600 هزار تومان هزینه داوری و انتشار)
نمایۀ شناسه‌گر دیجیتالی DOI (اخذ کد شناسه‌گر برای تمامی مقالات) و DOR

  - صاحب امتیاز:                                                                            دانشگاه بوعلی سینا 

- مدیرمسئول:                                                                               شهریار یارمحمدی واصل
- سردبیر:                                                                                     ابوالقاسم یعقوبی
- شمارۀ مجوز ارشاد:                                                                       22488
- شمارۀ شاپای چاپی:                                                                     7906-2423
- شمارۀ شاپای الکترونیکی:                                                              7620-2423
- آغاز انتشار:                                                                                پاییز و زمستان 1392
- نوع اعتبار:                                                                                 علمی
- توالی انتشار:                                                                              دو فصلنامه
- رتبه در وزارت علوم:                                                                    علمی - پژوهشی
- شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC):                   کیو وان (Q1)
- ضریب تأثیر (Impact Factor):                                                   1.208 (یک و دویست و هشت هزارم)
 - نوع داوری:                                                                              دوسو ناشناس (حداقل 2 داور)
- زمان داوری                                                                              داوری اولیه 5 روز و پذیرش نهایی 2 الی 5 ماه
- نوع مقالات منتشر شده:                                                               پژوهشی
- زبان نشریه:                                                                               فارسی و انگلیسی مبسوط 
- نوع انتشار:                                                                                چاپی و الکترونیکی
- نوع دسترسی:                                                                            رایگان (تمام متن)
- هزینه بررسی و انتشار:                                                                 دارد (600 هزار تومان هزینه داوری و انتشار)

- نمایۀ شناسه‌گر دیجیتالی:                                                             DOI (اخذ کد شناسه‌گر برای تمامی مقالات) و DOR