اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسیب یارمحمدی واصل

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

vasel999yahoo.com
0000-0002-5652-647X

سردبیر

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

yaghobi41yahoo.com
0000-0002-1949-6814

h-index: 5  

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس ابوالقاسمی

روانشناسی عمومی استاد گروه روانشناسی دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

abolghasemi_1344yahoo.com

دکتر محمد احمدپناه

روانشناسی بالینی و شناختی استاد گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

isid.research.ac.ir/Mohammad_Ahmadpanah
ahmadpanahumsha.ac.ir
0000-0003-2908-2460

h-index: 20  

دکتر مهناز اخوان تفتی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

makavanalzahra.ac.ir
0000-0003-3018-1191

دکتر منصور بیرامی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

dr.bayramiyahoo.com

دکتر هادی بهرامی احسان

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

psyedu.ut.ac.ir/~hbahrami
hbahramiut.ac.ir
0000-0003-3484-1978

دکتر حسین جناآبادی

روانشناسی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه سیتان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/jenaabadi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hjenaabadiped.usb.ac.ir
0000-0002-4373-9353

دکتر رسول روشن چسلی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

rasolroshanyahoo.com

دکتر حسین زارع

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

h_zarepnu.ac.ir

دکتر منیجه شهنی ئیلاق

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

edupsy.scu.ac.ir/~mshehniyailagh
shehniyailaghmyahoo.com

دکتر محمد عسگری

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

drmasgariyahoo.com
0000-0003-0226-175X

دکتر پروین کدیور

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

kadivar220yahoo.com
0000-0001-9629-1516

دکتر حسین محققی

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

hm293nagmail.com
0000-0002-4232-2273

دکتر جواد مصرآبادی

روانشناسی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

cv.azaruniv.ac.ir/mesrabadi/introduction/fa/
mesrabadigmail.com
0000-0001-7717-2298

دکتر تورج هاشمی نصرت آباد

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

tourajhashemiyahoo.com
0000-0002-8353-6104

دکتر مسیب یارمحمدی واصل

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

vasel999yahoo.com

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

yaghobi41yahoo.com
0000-0002-1949-6814

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حمید علیزاده

علوم روانشناسی استاد روانشناسی دانشگاه Adler Graduate School, Toronto, Canada

hamidalizadeh1yahoo.com

دکتر موگه یلماز

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه Gumushane ترکیه

iletisim.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/y%C3%B6netim/dekan/
mugeyilmazgumushane.edu.tr
0000-0002-5171-1422

ویراستار انگلیسی

دکتر یوسف آرام

زبان شناسی همگانی استادیار گروه زبان شناسی همکانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

ltr.basu.ac.ir/~y.aram
y.arambasu.ac.ir

کارشناس نشریه

وحیده میرزاابراهیمی

کامپیوتر - نرم افزار کارشناس مجلات علمی - پژوهشی

journal_psyyahoo.com