اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسیب یارمحمدی واصل

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

vasel999yahoo.com

سردبیر

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

yaghobi41yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس ابوالقاسمی

روانشناسی عمومی استاد گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

abolghasemi_1344yahoo.com

دکتر محمد احمدپناه

روانشناسی بالینی و شناختی استاد گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

isid.research.ac.ir/Mohammad_Ahmadpanah
ahmadpanahumsha.ac.ir

دکتر مهناز اخوان تفتی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا

makavanalzahra.ac.ir

دکتر منصور بیرامی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

dr.bayramiyahoo.com

هادی بهرامی احسان

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تهران

psyedu.ut.ac.ir/~hbahrami
hbahramiut.ac.ir

دکتر حسین جناآبادی

روانشناسی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه سیتان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/jenaabadi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hjenaabadiped.usb.ac.ir
0000-0002-4373-9353

دکتر رسول روشن چسلی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه شاهد

rasolroshanyahoo.com

دکتر حسین زارع

روانشناسی تربیتی استاد، روانشناسی دانشگاه پیام نور

h_zarepnu.ac.ir

دکتر محمد عسگری

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

drmasgariyahoo.com

دکتر پروین کدیور

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

kadivar220yahoo.com

دکتر رسول کردنوقابی

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

nogha5yahoo.com

دکتر نورعلی فرخی

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

farrokhinooraliyahoo.com

دکتر حسین محققی

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

hm293nagmail.com

دکتر جواد مصرآبادی

روانشناسی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

cv.azaruniv.ac.ir/mesrabadi/introduction/fa/
mesrabadigmail.com

دکتر تورج هاشمی نصرت آباد

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

tourajhashemiyahoo.com

دکتر مسیب یارمحمدی واصل

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

vasel999yahoo.com

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

yaghobi41yahoo.com

کارشناس نشریه

وحیده میرزاابراهیمی

کامپیوتر - نرم افزار کارشناس مجلات علمی - پژوهشی

journal_psyyahoo.com