اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسیب یارمحمدی واصل

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

vasel999atyahoo.com

سردبیر

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

yaghobi41atyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس ابوالقاسمی

روانشناسی عمومی استاد گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

abolghasemi_1344atyahoo.com

دکتر مهناز اخوان تفتی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا

makavanatalzahra.ac.ir

دکتر منصور بیرامی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

dr.bayramiatyahoo.com

دکتر رسول روشن چسلی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه شاهد

rasolroshanatyahoo.com

دکتر حسین زارع

روانشناسی تربیتی استاد، روانشناسی دانشگاه پیام نور

h_zareatpnu.ac.ir

دکتر محمد عسگری

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

drmasgariatyahoo.com

دکتر پروین کدیور

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

kadivar220atyahoo.com

دکتر رسول کردنوقابی

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

nogha5atyahoo.com

دکتر نورعلی فرخی

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

farrokhinooraliatyahoo.com

دکتر حسین محققی

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

hm293naatgmail.com

دکتر تورج هاشمی نصرت آباد

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

tourajhashemiatyahoo.com

دکتر مسیب یارمحمدی واصل

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

vasel999atyahoo.com

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

yaghobi41atyahoo.com

کارشناس نشریه

وحیده میرزاابراهیمی

کامپیوتر - نرم افزار کارشناس مجلات علمی - پژوهشی

journal_psyatyahoo.com