اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شهریار یارمحمدی واصل

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

vasel999yahoo.com
0000-0001-6891-6953

سردبیر

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

yaghoobibasu.ac.ir
0000-0002-1949-6814

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس ابوالقاسمی

روانشناسی عمومی استاد گروه روانشناسی دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

abolghasemi_1344yahoo.com
0000-0002-7378-9730

دکتر محمد احمدپناه

روانشناسی بالینی و شناختی استاد گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

isid.research.ac.ir/Mohammad_Ahmadpanah
ahmadpanahumsha.ac.ir
0000-0003-2908-2460

h-index: 20  

دکتر مهناز اخوان تفتی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

makavanalzahra.ac.ir
0000-0003-3018-1191

دکتر منصور بیرامی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

dr.bayramiyahoo.com
0000-0002-5015-2585

دکتر هادی بهرامی احسان

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

psyedu.ut.ac.ir/~hbahrami
hbahramiut.ac.ir
0000-0003-3484-1978

دکتر حسین جناآبادی

روانشناسی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه سیتان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/jenaabadi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hjenaabadiped.usb.ac.ir
0000-0002-4373-9353

دکتر بهرام جوکار

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه شیراز

edp.shirazu.ac.ir/~jokar
b_jowkaryahoo.com
0000-0002-4976-7371

دکتر رسول روشن چسلی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

rasolroshanyahoo.com
0000-0002-7132-1982

دکتر حسین زارع

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

h_zarepnu.ac.ir
0000-0003-2185-9327

دکتر منیجه شهنی ئیلاق

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

edupsy.scu.ac.ir/~mshehniyailagh
shehniyailaghmyahoo.com
0000-0003-3930-6827

دکتر محمد عسگری

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

drmasgariyahoo.com
0000-0003-0226-175X

دکتر پروین کدیور

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

kadivar220yahoo.com
0000-0001-9629-1516

دکتر حسین محققی

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

hm293nagmail.com
0000-0002-4232-2273

دکتر جواد مصرآبادی

روانشناسی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

cv.azaruniv.ac.ir/mesrabadi/introduction/fa/
mesrabadigmail.com
0000-0001-7717-2298

دکتر تورج هاشمی نصرت آباد

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

tourajhashemiyahoo.com
0000-0002-8353-6104

دکتر شهریار یارمحمدی واصل

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

vasel999yahoo.com
0000-0001-6891-6953

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

yaghoobibasu.ac.ir
0000-0002-1949-6814

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حمید علیزاده

علوم روانشناسی استاد روانشناسی دانشگاه Adler Graduate School, Toronto, Canada

hamidalizadeh1yahoo.com

دکتر موگه یلماز

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه Gumushane ترکیه

iletisim.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/y%C3%B6netim/dekan/
mugeyilmazgumushane.edu.tr
0000-0002-5171-1422

پروفسور صفا بولوت

روانشناسی مشاوره و برنامه راهنمایی، دانشگاه ابن حلدون
باشاکشهیر، استانبول، ترکیه

sefa.bulutihu.edu.tr
0000-0002-2622-4390

h-index: https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=RXw_UeMAAAAJ  

ویراستار انگلیسی

دکتر یوسف آرام

زبان شناسی همگانی استادیار گروه زبان شناسی همکانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

ltr.basu.ac.ir/~y.aram
y.arambasu.ac.ir

ویراستار علمی

دکتر کامبیز کریمی

روانشناسی تربیتی دکتری روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران

civilica.com/p/261959/print/
kambiz.karimi90gmail.com
0000-0002-4105-0421

کارشناس نشریه

وحیده میرزاابراهیمی

کامپیوتر - نرم افزار کارشناس مجلات علمی - پژوهشی

journal_psyyahoo.com