اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسیب یارمحمدی واصل

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

vasel999yahoo.com
0000-0002-5652-647X

سردبیر

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

yaghobi41yahoo.com
0000-0002-1949-6814

h-index: 5  

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس ابوالقاسمی

روانشناسی عمومی استاد گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

abolghasemi_1344yahoo.com

دکتر محمد احمدپناه

روانشناسی بالینی و شناختی استاد گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان

isid.research.ac.ir/Mohammad_Ahmadpanah
ahmadpanahumsha.ac.ir
0000-0003-2908-2460

h-index: 20  

دکتر مهناز اخوان تفتی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا

makavanalzahra.ac.ir
0000-0003-3018-1191

دکتر منصور بیرامی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

dr.bayramiyahoo.com

دکتر هادی بهرامی احسان

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تهران

psyedu.ut.ac.ir/~hbahrami
hbahramiut.ac.ir
0000-0003-3484-1978

دکتر حسین جناآبادی

روانشناسی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه سیتان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/jenaabadi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hjenaabadiped.usb.ac.ir
0000-0002-4373-9353

دکتر رسول روشن چسلی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه شاهد

rasolroshanyahoo.com

دکتر حسین زارع

روانشناسی تربیتی استاد، روانشناسی دانشگاه پیام نور

h_zarepnu.ac.ir

دکتر منیجه شهنی ئیلاق

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

edupsy.scu.ac.ir/~mshehniyailagh
shehniyailaghmyahoo.com

دکتر محمد عسگری

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

drmasgariyahoo.com
0000-0003-0226-175X

دکتر پروین کدیور

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

kadivar220yahoo.com
0000-0001-9629-1516

دکتر حسین محققی

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

hm293nagmail.com
0000-0002-4232-2273

دکتر جواد مصرآبادی

روانشناسی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

cv.azaruniv.ac.ir/mesrabadi/introduction/fa/
mesrabadigmail.com
0000-0001-7717-2298

دکتر تورج هاشمی نصرت آباد

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

tourajhashemiyahoo.com
0000-0002-8353-6104

دکتر مسیب یارمحمدی واصل

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

vasel999yahoo.com

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

yaghobi41yahoo.com
0000-0002-1949-6814

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حمید علیزاده

علوم روانشناسی استاد روانشناسی دانشگاه Adler Graduate School, Toronto, Canada

hamidalizadeh1yahoo.com

کارشناس نشریه

وحیده میرزاابراهیمی

کامپیوتر - نرم افزار کارشناس مجلات علمی - پژوهشی

journal_psyyahoo.com