دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری (J.PSYCHOGY) - واژه نامه اختصاصی