کاربرد مدل تشخیصی شناختی در تعیین مهارت‌های شناختی زیربنایی عملکرد در آزمون ماتریس‌های پیشروندۀ ریون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران

2 هیات علمی گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین مهارت‌های شناختی زیربنایی لازم برای پاسخگویی به سؤال‌های آزمون هوش ریون و شناسایی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان پایه نهم در این مهارت با استفاده از مدل‌های سنجش تشخیصی شناختی بود.
روش: پژوهش حاضر به لحاظ نوع داده‌های جمع‌آوری شده، جزء پژوهش‌های توصیفی و به لحاظ هدف جزء پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پایه نهم مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 95-94 بود که از میان مناطق نوزده‌گانه آموزش و پرورش 700 نفر دانش‌آموز دختر و پسر از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. نخست با کمک نظر متخصصین حوزه هوش یک ماتریس Q که شامل روابط بین 8 مهارت زیربنایی و 60 سؤال آزمون ریون بود تشکیل گردید و با استفاده از مدل غیر جبرانی DINA با کمک بسته CDM در محیط نرم‌افزار R مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس به‌منظور تعیین احتمال تسلط آزمودنی‌ها در هر یک از مهارت‌ها با تعیین نقطه برش 7/0 برای حد تسلط، با استفاده از روش پسینی مورد انتظار در چهارچوب مدل DINA، افراد مورد بررسی در هر یک از مهارت‌ها به دو گروه مسلط و غیر مسلط تقسیم شدند.
یافته‌ها: نتایج سنجش تشخیصی شناختی نشان داد که بیشترین احتمال تسلط مربوط به مهارت‌های ثبات و پیشرفت بود و درمجموع وضعیت آزمودنی‌ها در همه مهارت‌ها به‌جز دو مهارت تسلط اندیشه و استدلال کمی مطلوب ارزیابی شد.
نتیجه‌گیری: باتوجه به وضعیت نامطلوب آزمودنی‌ها در دو مهارت استدلال کمی و تسلط اندیشه نسبت به سایر مهارت‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که دانش‌آموزان در تولید ایده سریع و سیالی اندیشه و کشف روابط ریاضی ضعیف هستند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در مدارس به پرورش خلاقیت دانش‌آموزان ‌توجه بیشتری شده و تکالیفی که نیاز به ایده پردازی دارد به عهده آن‌ها گذاشته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Cognitive Diagnostic Model in Determining the Underlying Cognitive Skills of Performance in Ryon Progressive Matrix Test

نویسندگان [English]

  • saeede hosseini 1
  • Jalil Younesi
  • Asghar Minaei 2
  • reyhane rahimi 1
1 Iran
2 Department of Psychometrics, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

This study aimed to determine the strengths and weaknesses of ninth grade students in basic skills of Raven's Progressive Matrices test and compare the performance of girls and boys by using of cognitive diagnostic assessment models with retrofit analysis. The study population included all ninth-grade students in Tehran's public school in 2016-2017. Among Tehran's nineteen Education's areas 700 male and female students were selected with random cluster sampling. First, with the help of intelligence experts, a matrix Q including the relationship between 8 basic skills and 60 items of Raven's test was formed and with using non-compensatory DINA model (CDM package in R software) was analyzed. Then, to determine the possibility of mastering, the subjects in each skill with determine the cut-off point 0/7 for mastery, using expected posterior within the DINA model framework, those who surveyed in each skills were divided into the dominant and non-dominant groups. Study results showed that the most probability of dominate was stability and progress. And totally, the participants in all skills except the skills of the mastery of skills (mental) thinking and quantitative were good.

کلیدواژه‌ها [English]

  • posteriori expected
  • Cognitive Diagnostic Modelling
  • matrix Q
  • DINA model