دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، آذر 1401 (پاییز و زمستان 1401)