دوره و شماره: دوره 10، شماره 18، خرداد 1401 (بهار و تابستان 1401) 

مقاله پژوهشی

ارزشیابی توان آزمون‌های مبتنی بر نقشه مفهومی در جایگزینی آزمون‌های سنتی

صفحه 1-34

10.22084/j.psychogy.2021.21121.2109

صادق صیادی؛ جواد مصرآبادی؛ رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید