مقایسه اثر بخشی آموزش گروهی سرزندگی تحصیلی، مثبت نگر و چشم انداز زمان بر اضطراب تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشاسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استاد گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

10.22084/j.psychogy.2022.25178.2386

چکیده

پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی آموزش گروهی سرزندگی تحصیلی، روش مثبت نگر و چشم انداز زمان بر اضطراب تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم بود. این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح چهار گروهی سه مرحله ای(پیش آزمون، پس‌آزمون و پیگیری) بود. جامعه آماری دانش آموزان پسر پایه نهم و حجم نمونه 72 نفر که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری داده ها شامل پرسشنامه اضطراب تحصیلی آلپرت و هابر (1960) و فرسودگی تحصیلی برسو، سالانوولو شافلی (2007) بود. داده ها با روش آماری تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر‌‌‌، آزمون لوین و ازمون ماچلی تحلیل شد. این تحلیل‌ها با کمک نرم افزار SPSS (ویرایش 22) انجام شد. نتایج نشان داد بین گروه-ها در نمرات اضطراب تحصیلی در سطح 05/0>P تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین گروه‌ها در نمرات فرسودگی تحصیلی در سطح 05/0>P تفاوت معنی دار وجود دارد. با توجه به اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی، مثبت نگر و چشم انداز زمان بر اضطراب تحصیلی می توان گفت آموزش چشم‌انداز زمان روش مناسبی برای متعادل‌سازی زمان و به دنبال آن کاهش اضطراب دانش‌آموزان می باشد داشتن تعادل زمانی موجب سلامت روان می‌شود و در نتیجه، کیفیت زندگی را در زمینه‌های مختلف از جمله تحصیلی، شغلی و خانوادگی بهبود می‌بخشد. تغییر دیدگاه زمانی افراد بسته به میزان و عدم تعادل زمانی آن‌ها سخت است ولی غیرممکن نیست و با آموزش امکان‌پذیر است. پیشنهاد می گردد آموزش چشم انداز زمان در مدارس برای دانش آموزان اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of group education of academic vitality, positive attitude and time perspective on academic anxiety and academic burnout of ninth grade male students

نویسندگان [English]

  • mohsen Sharifi Alon Abadi 1
  • mozhgan arefi 2
  • asghar aghaei 3
1 PhD student of Educational Psychology, Department of Educational Science and Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran .
2 assistant Professor, Department of Educational Science and Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Department of Educational Science and Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The present study was a comparison of the effectiveness of group education of academic vitality, positive approach and time perspective on academic anxiety and academic burnout of ninth grade male students. This was a quasi-experimental study with a four-stage three-stage design (pre-test, post-test and follow-up). The statistical population was ninth grade male students and the sample size was 72 people who were selected by purposive sampling. Data measurement tools included the Alpert and Haber (1960) Academic Anxiety Questionnaire and Bresso, Salavanolo Shuffley (2007) Academic Burnout Questionnaire. Data were analyzed by repeated measures analysis of variance, Levin test and Machley test. These analyzes were performed using SPSS software (version 22). The results showed that there was a significant difference between the groups in the scores of academic anxiety at the level of P <0.05. The results also showed that there was a significant difference between the groups in the scores of academic burnout at the level of P <0.05. Considering the effectiveness of academic vitality training, positive attitude and time perspective on academic anxiety, it can be said that time vision education is a good way to balance time and then reduce students' anxiety. Having time balance leads to mental health and, consequently, quality of life Improves in various fields such as education, job and family. Changing people's time perspective depending on their amount and time imbalance is difficult but not impossible and is possible with education. It is suggested that time vision education be implemented in schools for students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic vitality
  • Positive
  • Time perspective
  • Academic anxiety
  • academic burnout
  • Male students