پیش‌بینی بی‌صداقتی تحصیلی از طریق تعهد مذهبی و استرس انتظارات تحصیلی، و آزمون نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش پیش‌بینی بی‌صداقتی تحصیلی از طریق تعهد مذهبی و استرس انتظارات تحصیلی و نیز آزمون نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی بود.
روش: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونة پژوهش شامل 315 نفر از دانش آموزان دوره‌ی دوم متوسطة شهرستان روانسر در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای و به‌صورت آنلاین انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های تعهد مذهبی ورثینگتون و همکاران (2003)، استرس انتظارات تحصیلی انگ و هوان (2006)، بی‌صداقتی تحصیلی مک‌کابی و تروینییو (1996) و خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان (1999) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مدل با داده‌های پژوهش برازش مناسبی دارد. خودکارآمدی تحصیلی با تعهد مذهبی درون‌فردی رابطة مثبت و با استرس انتظارات تحصیلی و بی‌صداقتی تحصیلی رابطة منفی داشت. رابطة تعهد مذهبی با بی‌صداقتی تحصیلی؛ منفی و استرس انتظارات تحصیلی والدین- معلمان با بی‌صداقتی تحصیلی رابطة مثبت داشت. خودکارآمدی تحصیلی در رابطة تعهد مذهبی و بی‌صداقتی تحصیلی دارای نقش میانجی جزئی و در رابطة استرس انتظارات تحصیلی و بی‌صداقتی تحصیلی دارای نقش میانجی کامل بود.
نتیجه‌گیری: به‌منظور کنترل بی‌صداقتی تحصیلی دانش‌آموزان می‌بایست تقویت تعهد مذهبی و باورهای خودکارآمدی تحصیلی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting Academic Dishonesty through Religious Commitment and Stress of Academic Expectations and Testing the Mediator Role of Academic Self-efficacy

نویسندگان [English]

  • Jahangir Karami 1
  • Khodamorad Momeni 1
  • Erfan Karimi 2
1 Associate Professor of psychology, Department of Psychology, Faculty of Social and Educational Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Master's student in Educational Psychology, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Goal: The purpose of this study was to predict academic dishonesty through religious commitment and stress of academic expectations and testing the mediator role of academic self-efficacy.
Method: Method of research was a descriptive correlation type. The study sample consisted of 315 high-level secondary school students who were studying in the 2021 academic year. They were selected online with a multi-stage cluster random sampling method. To collect data, the religious commitment questionnaires of Worthington et al. (2003), the stress of academic expectations of Ang and Huan (2006), the academic dishonesty of McCabe and Treviño (1997) and the academic self-efficacy of Jinks and Morgan (1999) were used were used.  The structural equation modeling was used to analyze the data.
Findings: Academic self-efficacy in the relationship between religious commitment and academic dishonesty has a partial mediation role and the stress of academic expectations and academic dishonesty has a full moderator role.
Conclusion: In order to control the academic dishonesty of students, it should be noted that strengthening religious commitment and the beliefs of academic self-efficacy should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Expectations Stress
  • Academic Self-efficacy
  • Exam Cheating
  • Homework Cheating
  • Religious Commitment
Abbasi, Masoumeh; Khademi, Moluk and Naqsh, Zahra. (2014). The relationship between religious attitude and academic achievement motivation: the mediating role of self-efficacy in students. Journal of Culture in Islamic University, 5(17), 559-572. https://civilica.com/doc/1378852. (In Persian)
Akgun, S., & Ciarrochi, J. (2003). Learned resourcefulness moderates the relationship between academic stress and academic performance. Educational Psychology, 23, 287-294. DOI:10.1080/0144341032000060129.
Aliverdinia, Akbar; Riahi, Mohammad esmail and Mousavi Chashmi, Sayede Malihe. (2007). Cognitive study of delinquency: an empirical test of Agnew's general pressure theory. Iranian Journal of Sociology, 2(8), 111-83. Doi: 20.1001.1.17351901.1386.8.2.4.4. (In Persian)
Allport. G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal Religious Orientation and Prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 5, 432-443. doi.org/10.1037/h0021212.
Ang, R. P., Huan, V. (2006). Academic Expectations Stress Inventory: Development, Factor Analysis, Reliability, and Validity. Educational and Psychological Measurment, 66(3), 522- 539. doi.org/10.1177/0013164405282461.
Bandura, A. (1991). Social Cognitive Theory of Self-Regulation. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 50, 248-287. doi.org/10.1016/0749-5978(91)90022-L.
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1-26.
Bandura, A., Edwin A, L. (2003). Negative Self-Efficacy and Goal Effects Revisited. Journal of applied psychology, 88(1), 87-99. https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.1.8
Baranian, Sahar; Hajiyakhchali, Alireza and Atashafrouz, Askar. (2016). A model to explain the relationship between the five major personality factors and academic dishonesty with the mediation of academic self-efficacy beliefs and self-esteem in students. Journal of research in school and virtual learning, 5(17), 23-34. Doi/ 20.1001.1.23456523.1396.5.1.2.1. (In Persian)
Bekomson, A. N. & Ntamu, B. A. (2019). Religious value orientation and self – efficacy among secondary school students in cross river state, Nigeria. Global Journal of Educational Research, 18, 81-89. DOI: 10.4314/gjedr.v18i2.4.
Bergin, A. E. (1991). Values and religious issue in psychotherapy and mental health. American Psychology, 46(4), 394-403. doi.org/10.1037/0003-066X.46.4.394.
Bleeker, K. (2008). To Be Honest: Championing Academic Integrity in Community Colleges. Community College.
Bose, J. (2009). Education and the Architecture of an Inclusive Society. South Asian Journal of Peace Building, 2(1), 2-4.
Cabanach, R. G., Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., & González, P. (2010). Las creencias motivacionales como factor protector del estrés en estudiantes universitarios [Motivational beliefs as a protective factor against stress in university students]. European Journal of Education and Psychology, 3(1), 75-87. DOI:10.30552/ejep.v3i1.49.
Chemers, M. M., Hu, L., & Garcia, B. F. (2001). Academic self-efficacy and first-year college student performance and adjustment. Journal of educational psychology, 93, 55-64. doi.org/10.1037/0022-0663.93.1.55.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295(2), 295-336.
Davari, Ali and Rezazadeh, Arash. (2012). Structural equation modeling with PLS software. Tehran: Academic Jihad Publishing Organization. (In Persian)
Dawid, G., Malherb, E., Henry, R. S., Wilhelmina, H. (2003). The contpibution of self efficacy and outcome expectation in the prediction of exercise adherence. Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 25(1), 71-82.
Fatima, S., Sultan, S., Saleem, M., Rafiq, S. (2018). Impact of self-control and self-efficacy on academic dishonesty among university students. Conference: International conference on teaching and learning.
Fornell and D. F. Larcker. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, Journal of marketing research, 1(28), 39-50. doi.org/10.2307/3151312.
George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 0/17 update (10a ed.) Boston: Pearson.
Gholam Ali Lavasani, Massoud; rastgou, Leila; Azarniad, Arash and Ahmadi, Taher. (2013). Effect of happiness education in a cognitive-behavioral way on self-efficacy beliefs and academic stress. Cognitive Strategies in Learning Quarterly, 2(3), 1-18. (In Persian)
Grimes, P. W. and Rezek, J. P. (2005). The determinants of cheating by high school Economics students: A comparative study of academic dishonesty in the Transitional Economies, International Review of Economics Education, 4(2), 23-45. doi.org/10.1016/S1477-3880(15)30133-X.
Habibi, Arash; Adenvar, Maryam. (2017). Structural Equation Modeling, Tehran: Jihad Academic Publications. (In Persian)
haghnegahdar, Marjan. (2012). The relationship between family cohesion and authority with academic dishonesty: the mediating role of moral identity, Master's thesis, Shiraz University. (In Persian)
Harrington, D. (2009). Confirmatory Factor Analysis. 1st ed. New York: Oxford University Press.
Hashemi, Toraj; Vahedi, Shahram and Mohebi, Mina. (2014). Structural relationship between attachment to school and parents with academic satisfaction and academic control: the mediating role of academic self-efficacy. Bi-Quarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 3(5), 1-20. (In Persian)
Herdian, H., Mildaeni, I. N., & Wahidah Nur, F. R. (2021). The role of academic stress and religiosity on academic dishonesty. Research on Education and Psychology (REP), 5(1), 31-40.
Karademas, E. C. and Kalantzi-Azizi, A. (2004). The Stress Process, Self-Efficacy Expectations, and Psychological Health. Personality and Individual Differences, 37, 1033-1043. doi.org/10.1016/j.paid.2003.11.012.
Karimzadeh, Mansoure and Mohseni, Nikchehar. (2006). Investigating the relationship between academic self-efficacy and academic progress in female students of the second year of high school in Tehran (mathematical sciences and humanities). Women's Studies, 3(2), 29-45. magiran.com/p432802. (In Persian)
Kharazi, Nilofar. (2017). Study of students' academic cheating: application of Agnew's theory of general pressure. Master's thesis. Faculty of Humanities and Social Sciences. Mazandaran University. (In Persian)
Khiltash, Khaled. (2019). Effectiveness of self-efficacy training on academic stress and personal growth of male students of the second year of high school in Bandar Charak. Master's thesis. Islamic Azad University, Bandar Lange Branch, Department of Psychology. (In Persian)
Khosravi Mirzaei, Narges. (2015). Investigating the relationship between language learning anxiety and cheating experiences of Iranian students in language class. Master's thesis. Shahid Rajaee Tarbiat University, Faculty of Humanities. (In Persian)
Langbein, L, and Bess, R. (2002). Sports in school: Source of amity or antipathy?, Social Science Quarterly, 83, 436-454. doi.org/10.1111/1540-6237.00093.
Lazarus, R. S. (1999). Stress and emotion: A new synthesis. New York: springer.
Lazarus, R. S., and Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping, Springer Publishing Co, New York.
Lehrer, E. L. (2004). Religion as a determinant of economic and demographic Behaviour in the United States, Population and Development Review, 30, 707-726. doi.org/10.1111/j.1728-4457.2004.00038.x.
Macaulay, Ashton D. (2015). Socioeconomic Status and Stress as Factors in Academic Dishonesty. WWU Graduate School Collection.
Malik, S., Gupta, M., and Brauch, J. (2012). Current scenario of malaria vaccine. International Journal of Basic and Clinical Pharmacology, 1(2), 60-66.
Mara, S. A., Allan, K. G., Danniel, H. M., William, J. J., and Lynn, E. M. (2012). Does religious faith improve test performance? North America Journal of Psychology, 14(1), 214-226.
Mccabe, D. L., & Trevino, L. K. (1997). Individual and Contextual influences on Academic dishonesty: A multicampus investigation. Reasearch in Higher Education, 38, 379-396.
McCabe, D. L., Trevino, L. K., & Butterfield, K. D. (1999). Academic integrity in honor code and non-honor code environments: A qualitative investigation. The Journal of Higher Education, 70(2), 211-234. doi.org/10.1080/00221546.1999.11780762.
Milson, A. J. and Mehlig, L. M. (2002). Elementary school teachers’ sense of efficacy for character education. Journal of Educational Resaerch. 96,(1),47-53. doi.org/10.1080/00220670209598790.
Mulyadi, S. (2010). Effects of the psychological security and psychological freedom on verbal creativity of Indonesia homeschooling students. International Journal of Bussiness and Social Science, 1, 73-79.
Murdock, T. B., Beauchamp, A. S., & Hinton, A. M. (2008). Predictors of cheating and cheating attributions: Does classroom context influence cheating and blame for cheating? European Journal of Psychology of Education, 23(4), 477-492. doi.org/10.1007/BF03172754.
Mustapha, R., Hussin, Z., Siraj, S. & Darusalam, G. (2016). Does Islamic Religiosity Influence the Cheating Intention among Malaysian Muslim Students? A modified Theory of Planned Behavior. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(12), 389-406. DOI:10.6007/IJARBSS/v6-i12/2504.
Narimani, Mohammad and Vahidi, Zahra. (2013). Comparison of emotional distress, self-efficacy beliefs and self-esteem among students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3(2), 78-91. Doi/ D_JLD_3_2_92_12_25_5. (In Persian)
Nelson, M. F., James, S. L., Miles, A., Morrell, D. L., & Sledge, S. (2017). Academic integrity of millennials: The impact of religion and spirituality. Ethics & Behaviour, 27(5), 385-400. doi:10.1080/10508422.2016.1158653.
Omede, J. (2014). A survey of some possible causes of examination malpractice among students of Kogi State college of education, Ankpa. Nigeria International Journal of Humanities Social Sciences and Education, 1(11), 153-160.
Ozmercan, E. M. (2015). Determining the tendencies of academic dishonesty and senses of self-efficacy with discriminant analysis. Anthropologist, 20(12), 353-359. doi:10.1080/09720073.2015.11891739.
Pajares, F. (1996). Self-Efficacy Beliefs in Academic Settings. Review of Educational Research Winter, 66(4), 543-578. doi.org/10.3102/00346543066004543
Posada, A., Ye, L., Liu, Y. (2017). The Moderating Effects of Gender on the Relationship Between Academic Stress and Academic Self-Efficacy. International Journal of Stress Management, 25(S1). DOI:10.1037/str0000089.
Pruckner, G. J. and Sausgruber, R. (2009). Honesty on the streets: A natural field experiment on newspaper purchasing, Journal of the European Economic Association, 5(4), 846-884.
Roig, M., & DeTommaso, L. (1995). Are college cheating and plagiarism related to academic procrastination?. Psychological reports, 77(2), 691-698. doi.org/10.2466/pr0.1995.77.2.691.
Rovira, T., Edo, S., & Fernandez-Castro, J. (2010). How does cognitive appraisal lead to perceived stress in academic examinations? Studia Psychologica, 52, 179-192.
Sabzian, Saeedeh; Qadimpour, Ezzatoleh and Mirdrikund, Fazollah. (2018). Providing a causal model of academic engagement and academic ethics with academic cheating: the mediating role of academic self-efficacy. School Psychology, 4(32), 131-155. Doi/10.22098/JSP.2020.869. (In Persian)
Schafer, W. (1996). Passing the test of college stress. In W. Schafer (Ed.), Stress management for wellness. Orlando, FL: Harcourt Brace, 543-563.
Schunk, D. H. (1991). Self-efcacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26(3-4), 207-231. doi.org/10.1207/s15326985ep2603&4_2.
Seyed Abbaszadeh, Mir Mohammad; Amani Sari Baglo, Javad; Khezri Azar, Hayman and Pashovi, Qasim. (2011). An introduction to structural equation modeling by pls method and its application in behavioral sciences (first edition). Urmia: Urmia University Press. (In Persian)
Shafie Arabi H, Hassanzadeh R, Ghasemian D, Shabestani Monfared A. (2014). Educational Needs Assessment According to the Religious Commitment, Mental Health and Hope in Cancer Patients of Shahid Rajaee Hospital ,Babolsar. mededj  2 (1) :41-46 URL: http://mededj.ir/article-1-47-fa.html. (In Persian)
Sharif, A. F. & Norenzayan, A. F. (2011). Mean Gods Make Good People: Different Views of God Predict Cheating Behavior. The International Journal for the Psychology of Religion, 21, 85-96.
Shefazadeh, Ahmed. (2018). Examination of Hirschi's theory in social control from the perspective of the Qur'an. Socio-Cultural Strategy Quarterly, 8(33), 109-133. Doi 20.1001.1.22517081.1398.8.4.5.7. (In Persian)
Sheikhul-Islami, Ali, & Saeidesmaili Qomi, Nastaran. (2021). The effectiveness of stress immunization training on the academic self-efficacy of male students suffering from academic stress. Cognitive strategies in learning bi-quarterly, 9(17), 149-161. doi: 10.22084/j.psychogy.2021.23469.2273. (In Persian)
shokri, omid; Kadivar, Parvin; Naqsh, Zahra; ghenaei, ziba; Daneshpour, Zohre and Moulai, Mohammad. (2007). Personality traits, academic stress and academic performance. Journal of Psychological Studies, 3(3), 26-48. https://civilica.com/doc/1404884. (In Persian)
Sinetar, M. (2000). Spiritual Intelligence: What we can learn from the early awakening child, New York, Orbis Books.
Spilka, B., Hood, R., Hansberger, B. & gorsuch, R. (2003). The Psychology of Religion, 3rd ed. New York: Guilford.
Thomas, D. (2016). Factors that explain academic dishonesty among university students in Thailand. Ethics & Behaviour, 21(2), 140-154. DOI:10.1080/10508422.2015.1131160.
Villada, C.; Hidalgo, V.; Almela, M.; Salvador, A. (2017). Assessing performance on an evaluated speaking task: The role of self-efficacy, anxiety and cardiac autonomic reactivity. Journal of Psychophysiol, 32, 64-74. doi.org/10.1027/0269-8803/a000185.
Walborn, F. Albert Bandura. (2014). In Religion in Personality Theory; Academic Press: London, UK, 215-222.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.
Worthington, E. L., Jr., Wade, N. G., Hight, T. L., Ripley, J. S., McCullough, M. E., Berry, J. W., O’Connor, L. (2003). The religious commitment inventory-10: Development, refinement, and validation of a brief scale for research and counseling. Journal of Counseling Psychology, 50, 84-96. doi:10.1037/0022-0167.50.1.84.
Yeh, C. J., & Huang, K. (1996). The collectivistic nature of ethnic identity development among Asian-American college students. Adolescence, 31, 645-660.
Yıldırım, İ. & Ergene, T. (2003). Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 224-234