شایستگی‌های مورد نیاز مدرس مطلوب الکترونیکی در نظام آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی و هیات علمی

10.22084/j.psychogy.2022.26053.2455

چکیده

در فرآیند آموزش الکترونیکی مدرسان ارکان اصلی کیفیت زایی و یا کیفیت زدایی یادگیری و یاددهی هستند. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی‌های مورد نیاز مدرس مطلوب الکترونیکی در نظام آموزشی انجام شده است.

روش پژوهش حاضر پدیدار شناسی انجام شده است. داده ها این پژوهش با استفاده از نمونه گیری هدفمند و 10 مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته مبتنی بر تجربه زیسته خبرگان اساتید و دانشجویان ارشد گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری سه مرحله ای استراوس و کوربین (۱۹۹۸)، تحت عنوان کدگذاری باز، محوری و انتخابی بهره گرفته شد. دسته بندی داده ها با استفاده از الگوی ویلیامز، وارول و کاریل انجام شد. تحلیل مصاحبه ها، منجر به شناسایی و دسته بندی 16 مؤلفه در 8 بعد (اجتماعی، اخلاقی، مدیریتی، فردی، مهارت‌های تدریس، نظارتی، تعهد آموزشی و فناوری) شد تا مجموعه‌ای کامل از ابعاد و مؤلفه‌های مورد نیاز مدرسان الکترونیکی به عنوان یک الگو استخراج شود. این مدل نهایی نشان داد که یک معلم مطلوب الکترونیکی در سیستم آموزشی یادگیری الکترونیکی به ‌مثابه یک پارادیم جدید آموزشی است که زمینه را برای تغییرات در فعالیت‌های آموزشی ایجاد می‌کند. از این رو مدرسان باید تلاش کنند تا بر اساس الگوی مستخرج، محیط‌های یادگیری مناسبی را برای پرورش مهارت‌های تفکر انتقادی و سطح بالا در دانش آموزان ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Competencies required by the desired electronic teacher in the educational system

نویسندگان [English]

  • Amir Mehraliyan 1
  • hamidreza magami 2
1 Teachers
2 Assistant Professor of Allameh Tabatabai University and faculty
چکیده [English]

In the process of e-learning, teachers are the main pillars of quality or de-quality of learning and teaching. Therefore, the present study was conducted with the aim of identifying the required competencies of the desired electronic teacher in the educational system.

The method of the present study is phenomenological. Data This study was collected using purposive sampling and 10 in-depth semi-structured interviews based on the lived experience of experts, professors and senior students of the Department of Educational Technology, Allameh Tabatabai University of Tehran. For data analysis, the three-step coding method of Strauss and Corbin (1998) was used as open, axial and selective coding. Data classification was performed using Williams, Warwell and Carill model. The analysis of the interviews led to the identification and classification of 16 components in 8 dimensions (social, ethical, managerial, individual, teaching skills, supervision, educational commitment and technology) to a complete set of dimensions and components required by e-instructors as a model. To be extracted. This final model showed that a desirable e-teacher in the e-learning education system is a new educational paradigm that paves the way for changes in educational activities. Therefore, teachers should try to create appropriate learning environments to develop critical thinking skills and high level in students based on the extracted pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning
  • Competency