اثربخشی راهبردهای فراحافظه بر باورهای هوشی و انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان- گرگان- ایران

2 استادیار روان شناسی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22084/j.psychogy.2022.25309.2394

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف اثربخشی راهبردهای فراحافظه بر باورهای هوشی و انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان شهر قائمشهر انجام شد.

روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعۀ آماری تمام دانش-آموزان دختر سال آخر دبیرستان شهرستان قائمشهر در سال تحصیلی 98-97 بودند که تعداد 30 نفر نمونه به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آموزش راهبردهای فراحافظه روی گروه آزمایش به تعداد 10 جلسه 45 دقیقه‌ای اجرا شد. از مقیاس باورهای هوشی دوئک (1999) و پرسشنامۀ انعطاف-پذیری شناختی دنیس و وندوال (2010) برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد بین میانگین نمرات باورهای هوشی و انعطاف‌پذیری شناختی دو گروه در پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 >P)؛ معنادار بودن تفاوت نمره‌های پس‌آزمون در گروه آزمایش، حاکی از تاثیر آموزش راهبردهای فراحافظه بر باورهای هوشی و انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دارد.

نتیجه‌گیری: آموزش راهبردهای فراحافظه اثر چشمگیری بر بهبود عمکلرد شناختی دانش آموزان دارد و می توان از آن به عنوان روشی مفید برای بهبود عملکرد باورهوشی و انعطاف پذیری شناختی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Meta-Memory Strategies on Students' Intelligence Beliefs and Cognitive Flexibility

نویسندگان [English]

  • Hiva Mahmoudi 1
  • Hasan Abdollahzadeh 2
  • azadeh vahidi kya 3
1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Golestan University of Gorgan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University
3 Master of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of meta-memory strategies on IQ and cognitive flexibility in Ghaemshahr students.

Method: The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population was all final year female students of Ghaemshahr high school in the academic year of 2019, in which 30 samples were replaced by multi-stage cluster sampling in two experimental and control groups. The experimental group received 10 sessions of training on meta-memory strategies. The control group did not receive any intervention. The Doek Intelligence Scale (1999) and the Dennis and Wendwall Cognitive Flexibility Questionnaire (2010) were used to gather information. Statistical analysis of covariance was used to analyze the data.

Results: The results of analysis of covariance showed that there was a significant difference between the mean scores of Intelligence beliefs and cognitive flexibility in the post-test (P<0.05); significance of difference in post-test scores in the experimental group indicates the effect of teaching metacognitive strategies on students' Intelligence beliefs and cognitive flexibility.

Conclusion:

Teaching metacognitive strategies has a significant effect on improving students' cognitive functioning and can be used as a useful method to improve Intelligence beliefs performance and cognitive flexibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-Memory Strategies
  • intelligence beliefs
  • cognitive flexibility