مقایسۀ اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان و کفایت اجتماعی برخودتنظیمی هیجانی و هیجان های مثبت یادگیری {دانش آموزان پسر}

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معلم آموزش و پرورش مرند.

2 رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

3 استادیاردانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز

4 استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

10.22084/j.psychogy.2021.23526.2276

چکیده

{}پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامهِ آموزش تنظیم شناختی هیجان وکفایت اجتماعی برخودتنظیمی هیجانی و هیجان های مثبتِ یادگیری فراگیران انجام شد.{طرح این پژوهش پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل نابرابر} و روش پژوهش نیمه آزمایشی بود که در آن از دو پرسشنامه« خودتنظیمی هیجانی» و« هیجان های مثبت یادگیری فراگیران»قبل و بعد از آموزش استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان پسر پایۀ یازدهم شهر مرند بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای 60 نفر در سه گروه آزمایشی 1 و گروه آزمایشی 2 و گروه کنترل جهت شرکت در پژوهش انتخاب{و جایگزین گردیدند}. به گروه آزمایشی اول«تنظیم شناختی هیجان»آموزش داده شد؛ به گروه آزمایشی دوم«کفایت اجتماعی»آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه ها در افزایش خودتنظیمی هیجانی(05/0>p) و هیجان های مثبت یادگیری فراگیران(05/0>p) وجود دارد. با کنترل اثر پیش‌آزمون در دو گروه آزمایشی، دو روش آموزش کفایت اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان اثر متفاوت دارند و این تفاوت به نفع آموزش تنظیم شناختی هیجان است یافته ها نشان داد که دو روش آموزش کفایت اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان دربهبود عدم پذیرش پاسخ های هیجانی؛ دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه و عدم وضوح هیجانی اثر متفاوت دارند و این تفاوت به نفع آموزش تنظیم شناختی هیجان(35/32=F ، 05/0>p). است؛ اما این دو روش دربهبود فقدان آگاهی هیجانی؛ دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی؛ بهبود لذت تحصیلی، امیدواری تحصیلی و غرور تحصیلی اثر یکسان دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

{comprise of effectiveness training of regulation cognitive excitation and social adequacy on emotional self-regulation and positive excitations learning}{ male students}.

نویسندگان [English]

  • karim Abbasiaval 1
  • mansour bayrami 2
  • Amir Panahali 3
  • toraj hashemi 4
1 Teacher of education marand.
2 Dean of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz
3 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Tabriz Branch
چکیده [English]

{}the present study was conducted to determine the effectiveness of cognitive emotion regulation and social adequacy training program on emotional self-regulation and positive learning emotions of learners. { The design of this research is pre-test-post-test with unequal control group } and the research method was quasi-experimental in which two questionnaires "emotional self-regulation" and "positive learning emotions of learners" were used before and after training. The statistical population of the study was 11th grade male students in Marand city. Using multi-stage cluster random sampling method, 60 people in three experimental groups 1, experimental group 2 and control group {were selected} to participate in the study. The first experimental group was taught "cognitive emotion regulation"; The second experimental group was trained in "social adequacy" and the control group did not receive any training. The results of multivariate and univariate analysis of covariance showed that there was a significant difference between the groups in increasing emotional self-regulation (p<0.05) and positive learning emotions of learners (p <0.05). Findings showed that two methods of social adequacy training and cognitive emotion regulation in improving non-acceptance of emotional responses; Difficulty in purposeful behavior, difficulty in controlling impulse and lack of emotional clarity have different effects, and this difference is in favor of teaching cognitive emotion regulation( p<0.05 , F = 32.35); But these two methods improve the lack of emotional awareness; limited access to emotion regulation strategies; Improving academic enjoyment, academic hope, and academic pride have the same effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive emotion regulation
  • social adequacy
  • emotional self-regulation
  • positive learning emotions