دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1400