رابطه میان سبک های شناختی نوگریز-نوگرا و اهمال کاری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر زابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22084/j.psychogy.2021.23741.2285

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین سبک های شناختی نوگریز_نوگرا و اهمالکاری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر زابل انجام گرفت. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر زابل در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 3820 نفر بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 349 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سبک های شناختی کرتون (1976)، پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984) و ابزار سنجش پیشرفت تحصیلی نیز معدل بود. روایی این تحقیق از نوع محتوایی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک های شناختی 0.81 و اهمالکاری تحصیلی 0.84 برآورد گردید. یافته ها نشان داد بین سبک های شناختی نوگریز_نوگرا و اهمالکاری تحصیلی و مؤلفه های آن در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر زابل رابطه معکوس و معناداری وجود داشت. همچنین بین سبک شناختی نوگریز و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید اما بین سبک شناختی نوگرا و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود نداشت. بین اهمالکاری تحصیلی و مؤلفه های آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معکوس و معناداری وجود داشت. در نتایج آزمون رگرسیون گام به گام مشخص شد که ابعاد سبک های شناختی می توانند اهمالکاری تحصیلی را پیش بینی کنند و همچنین از بین سبک های شناختی، فقط سبک شناختی نوگریز بیشترین تأثیر را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان برعهده داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between traditionalism-modernist cognitive styles and academic procrastination with students academic achievement among female high school students in Zabol

نویسندگان [English]

  • Narjes Javadian 1
  • hossein jenaabadi 2
1 Department of Psychology. Faculty of Psychology and Educational Sciences. University of Sistan and Baluchestan. Zahedan. Iran
2 1Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, IR Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between traditionalism-modernist cognitive-styles and academic-procrastination with academic-achievement among female high-school students in Zabol. The research method was descriptive and correlational type. The statistical population includes all Zabol's female high-school students with 3820 people, whose sample size based on Morgan table was 349 people selected by using simple random sampling. The research instruments were Kirton Cognitive-Styles Questionnaire(1976), Solomon and RothBloom Academic-Procrastination Questionnaire(1984), and for academic achievement GPA was used. The validity of this study was content and the reliability was estimated by using the Cronbach's alpha coefficient for the Cognitive-Styles Questionnaire 0.81 and for academic-procrastination 0.84. For statistical analysis of data in descriptive statistics, mean and standard deviation were used. In inferential statistics, the tests appropriate to the research questions such as Pearson correlation coefficient test and stepwise regression were used. It should be noted that SPSS-26 software was used to test the research questions. The results showed that there was a significant inverse relationship between traditionalism-modernist cognitive styles and academic procrastination and its components inZabol's female high-school students. a positive and significant relationship was observed between traditionalism cognitive-style and academic-achievement, but there was no significant relationship between modernist cognitive-style and academic-achievement. There was a significant inverse relationship between academic-procrastination and its components with students' academic-achievement. The results of stepwise regression test showed that the dimensions of cognitive-styles can predict academic-procrastination and also among cognitive-styles, only the traditionalism cognitive-style had the greatest impact on students' academic-achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditionalism-modernist cognitive styles
  • academic procrastination
  • Academic achievement