فراتحلیل رابطه بین باورهای معرفت شناختی و عملکرد تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ترکیب مطالعات انجام شده در حوزه اثربخشی باورهای معرفت شناختی بر عملکرد تحصیلی انجام شده است. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش فراتحلیل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مطالعات در دسترس بود که در بین سال‌های 1379 تا 1398 و 1993 تا 2018 منتشر شده بود. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از چک لیست مشخصات طرح‌های پژوهشی مصرآبادی (1389) استفاده شد. پس از بررسی ملاک‌های ورود و خروج، 99 اندازه اثر از 31 مطالعه دارای شرایط فراتحلیل به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل حساسیت، نمودار قیفی، مدل‌های ثابت و تصادفی و تحلیل ناهمگنی با استفاده از CMA استفاده شد. یافته‌ها: تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش‌ها نشان داد که میانگین اندازه اثر کلی پژوهش‌های مورد بررسی برای مدل اثرات ثابت 035/0 و برای مدل اثرات تصادفی 041/0 است. با توجه به ناهمگونی اندازه‌های اثر، جنس و نوع نمونه مورد استفاده در پژوهش‌ها به عنوان متغیرهای تعدیل کننده بررسی شدند. نتایج نشان داد که اندازه اثر رابطه باورهای معرفت شناختی با عملکرد تحصیلی در پژوهش‌هایی که از آزمودنی دختر برای پژوهش استفاده شده، نسبت به سایر پژوهش‌ها بیشتر است. همچنین اندازه اثر رابطه این دو متغیر در پژوهش‌هایی که از دانش آموزان مقطع راهنمایی به عنوان نمونه استفاده شده، نسبت به سایر پژوهش‌ها بیشتر است. نتایج نشان دادند که از میان ابعاد باورهای معرفت شناختی، بعد منبع دانش بیشترین ارتباط را با عملکرد تحصیلی یادگیرندگان دارد. نتیجه‌گیری: بر پایه اندازه اثرهای به دست آمده می‌توان دریافت که بین باورهای معرفت شناختی و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Meta-Analysis of the Relationship Between Epistemological Beliefs and Academic Performance

نویسندگان [English]

  • javad mesrabadi 1
  • tohid ashrafzade 2
1 shahid madany university
2 shahid madany university
چکیده [English]

Objective: The aim of this research is to combine the studies’ results that had been made on epistemological beliefs on academic performance. Method: The method of this research is meta-analysis. The populations were available related studies between 1379-1398 and 1993-2018. For gathering data, was used the Mesrabadi research proposal check lists (1389). 99 effect sizes were being investigated based on inclusion and exclusion criteria on 31 primary researches. Sensitivity analysis, fixed and random effects models and the heterogeneity analysis with CMA software was used for data analysis. Results: The findings indicated that the mean of the total effect of the studies were 0.035 for the fixed effects model and 0.041 for the random effects model. As the effect sizes were heterogeneous, gender and type of sample were examined as the mediating variables. The results indicated that the effect size of relationship between epistemological beliefs and academic performance in researches that used of female sample is more than to the other researches. Also the results indicated that in researches the subjects of the research were first middle school students the effect size of relationship between this two variable is more than to the other researches. The results indicated that the relationship between epistemological beliefs and academic performance in factor of omniscient authority is more than to the other factors of epistemological beliefs. Conclusion: The findings showed relationship between epistemological beliefs and academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemological beliefs
  • Academic Performance
  • Meta-analysis
  • Effect size