تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر فرانگرانی و اضطراب در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر فرانگرانی و اضطراب در دانشجویان بود.
روش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی و از نوع طرح­های تک آزمودنی بود. جامعه‌ آماری شامل کلیه‌ دانشجویان پسر در خوابگاه غدیر دانشگاه بوعلی‌سینای همدان بودند که در سال تحصیلی 1397 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل 12 نفر بود که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آموزش راهبردهای فراشناختی به‌صورت انفرادی در هشت جلسه، هر جلسه به‌مدت یک ساعت انجام شد.. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اضطراب بک (1988) و پرسشنامه فرانگرانی ولز (2005) استفاده شد. اندازه‌گیری و اجرای آزمون شامل چهار مرحله بود: مشاهده­ی آزمودنی قبل از اعمال متغیر مستقل و اندازه‌گیری نمرات وی، اعمال متغیر مستقل و اندازه‌گیری نمرات آزمودنی پس از طی نیمی از کل جلسات مداخله و همچنین در انتهای جلسه­ آخر و اندازه‌گیری مجدد نمرات آزمودنی (پیگیری) پس از یک ماه.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها با تحلیل اندازه‌گیری­های مکرر نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی بر کاهش فرانگرانی (0.001> F= 18.71، P ) و کاهش اضطراب دانشجویان (0.001> F=21.69, P ) تأثیر معناداری داشته است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموختن راهبردهای فراشناختی جدید، باعث می­شود فرد تشخیص دهد که نگرانی‌اش در بسیاری از موارد، نسبت به نشانه­های بیرونی و درونی تهدید، بی­مورد است؛ بنابراین می‌توان از آموزش راهبردهای فراشناختی برای کاهش اضطراب و فرانگرانی دانشجویان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Metacognitive Strategies Training on Meta-Worry and Anxiety among Students

نویسندگان [English]

  • mosayeb yarmohamadi vasel 1
  • mohammadreza zoghipaydar 2
  • sajad pakravan 3
1 Associate Professor, Department of Psychology, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
3 Master of Psychology, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of teaching metacognitive strategies on meta-worry and anxiety in students.
Method: The research method was quasi-experimental and single-subject designs.. The statistical population included all male students in Ghadir dormitory of Bu Ali Sina University of Hamedan in 2019. The statistical sample consisted of 12 people who were selected by convenience sampling method. Beck Anxiety Inventory(1988) and Wells Meta-Worry Inventory(2005) were used to collect data. The measurement and execution of the test consisted of four stages:observing the subject before applying the independent variable and measuring his scores, applying the independent variable and measuring the subjects 'scores after half of the whole intervention sessions and also at the end of the last session and re-measurement of subject scores (follow-up) after one month.
Results: Data analysis by analysis of repeated measures showed that metacognitive strategies teaching had a significant effect on reducing meta-anxiety (p <0.001, F = 18.71) and reducing anxiety in students (p <0.001, F = 21.69)
Conclusion: The results of the present study showed that learning new metacognitive strategies makes a person recognize that in many cases, his concern for the external and internal signs of a threat is unfounded. Therefore, metacognitive strategies teaching can be used to reduce students' anxiety and meta worry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognitive Strategies Training
  • Meta-Worry
  • Anxiety
شفیعی سنگ آتش، سمیه؛ رفیعی­نیا، پروین و نجفی، محمود. (1391). «اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب و مؤلفه‌های فراشناختی مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر». نشریه روانشناسی بالینی، 4(4)، 19-30.
فتحی آشتیانی، علی و داستانی محبوبه. (1389). آزمون‌های روان‌شناختی: ارزشیابی شخصیت و سلامت روان، چاپ دوم، تهران: انتشارات بعثت.
قربانی، منصوره؛ جلالوندی، مهناز و دولت‌آبادی، حمیدرضا. (1399). «نقش راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی در پیش بینی مهارتهای نوشتاری دانش آموزان پایه ششم». دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری. سال 8، شماره 14، 239-225.
قهوه‌چی الحسینی، فهمیه؛ فتحی آشتیانی، علی و آزاد فلاح، پرویز. (1392). «مقایسه اثربخشی درمانگری فراشناختی با شناخت درمانگری در کاهش فرانگرانی دانشجویان مبتلا به اضطراب امتحان». مجله علوم رفتاری، 1(7)، 19-26.
کاویانی، حسین و موسوی، اشرف­سادات. (1387). «ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی». مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 66(2)، 136-140.
مامی، شهرام؛ شریفی، میثم و مهدوی، آزاده. (1394). «اثربخشی درمان فراشناختی بر کاهش نشانه­های فرانگرانی و آمیختگی فکر در مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر مراجعه‌کننده به یک بیمارستان نظامی». نشریه پرستار و پزشک در رزم، 3(7)، 18-25.
نخستین گلدوست، اصغر. غضنفری، احمد؛ شریفی، طیبه. چرامی، مریم. (1399). «اثربخشی آموزش مهارتهای فراشناختی بر مهارتهای مطالعه و هیجانات تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دهم مدارس شهرستان اردبیل». دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری. سال 8، شماره 14، 162-139.
ولز، آدریان. (2009). راهنمای عملی درمان فراشناختی اضطراب و افسردگی. ترجمه شهرام محمدخانی (1388)، چاپ سوم، تهران: انتشارات ورای دانش.
Beck, A. T., & Steer, R. A. (1990). Manual for the Beck anxiety inventory. San Antonio, TX: Psychological Corporation.
Brown, T. A. (1997). “The nature of generalized anxiety disorder and pathological worry: Current evidence and conceptual models”, The Canadian journal of psychiatry, Vol. 42, 817-825.
Corcoran, K. M., & Segal, Z. V. (2008). “Metacognition in depressive and anxiety disorders: current directions”. International Journal of Cognitive Therapy, 1(1), 33-44.‏
Crouch, T. A., Lewis, J. A., Erickson, T. M., & Newman, M. G. (2017). “Prospective investigation of the contrast avoidance model of generalized anxiety and worry”. Behavior Therapy, 48(4), 544-556.‏
Debruin, G. O., Rassin, E., & Muris, P. (2007). “The prediction of worry in non-clinical individuals: The role of intolerance of uncertainty, meta-worry, and neuroticism”. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 29(2), 93-100.‏
Fergus, T. A., Bardeen, J. R., & Orcutt, H. K. (2012). “Attentional control moderates the relationship between activation of the cognitive attentional syndrome and symptoms of psychopathology”. Personality and Individual Differences, 53(3), 213-217.
Fisher, P.L. and Wells, A. (2008). “Metacognitive Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder: A Case Series”. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 39, 117-132
Hjemdal, O. Hagen, R. Ottesen Kennair Leif, E. Solem, S. Wells, A. Nordahl, H. (2014). “Resilience and metacognitions as predictors of outcome in a randomized controlled treatment trial of generalized anxiety disorder”. The Second World Congress on Resilience: From Person to Society. 619-622.
Holas, P., Jankowski, T. (2013). “A cognitive perspective on mindfulness”. International Journal of Psychology, 48(3), 232-243.‏
Irak, M., & Tosun, A. (2008). “Exploring the role of metacognition in obsessive–compulsive and anxiety symptoms”. Journal of anxiety disorders, 22(8), 1316-1325.‏
McEvoy, P. M., Erceg-Hurn, D. M., Anderson, R. A., Campbell, B. N., Swan, A., Saulsman, L. M., Nathan, P. R. (2015). “Group metacognitive therapy for repetitive negative thinking in primary and non-primary generalized anxiety disorder: An effectiveness trial”. Journal of affective disorders, 175, 124-132.‏
Nelson, T. O., Gerler, D., & Narens, L. (1984). “Accuracy of feeling-of-knowing judgments for predicting perceptual identification and relearning”. Journal of Experimental Psychology: General, 113(2), 282.‏
Nelson, T. O., Stuart, R. B., Howard, C., & Crowley, M. (1999). “Metacognition and clinical psychology: A preliminary framework for research and practice”. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory & Practice, 6(2), 73-79.‏
Nuevo, R., Montorio, I., & Borkovec, T. D. (2004). “A test of the role of metaworry in the prediction of worry severity in an elderly sample”. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 35(3), 209-218.
Sugiura, Y. (2004). “Detached mindfulness and worry: a meta-cognitive analysis”. Personality and Individual Differences37(1), 169-179.‏
Wells, A. (1995). “Meta-cognition and worry: A cognitive model of generalized anxiety disorder”. Behavioural and cognitive psychotherapy, 23(3), 301-320.
Wells, A. (1997). Cognitive therapy of anxiety disorders: A practice manual and conceptual guide.Chichester, UK: Wiley
Wells, A. (2000). Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy. Chichester, UK: Wiley.
Wells, A. (2005). “The metacognitive model of GAD: Assessment of meta-worry and relationship with DSM-IV generalized anxiety disorder”. Cognitive Therapy and Research, 29(1), 107-121.
Wells, A. (2007). “Cognition about cognition: Metacognitive therapy and change in generalized anxiety disorder and social phobia”. Cognitive and Behavioral Practice, 14(1), 18-25.
Wells, A. (2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression. New York: Guilford Press.-
Wells, A., & King, P. (2006). “Metacognitive therapy for generalized anxiety disorder: An open trial”. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 37(3), 206-212.
Wells, A., & Matthews, G. (1996). “Modelling cognition in emotional disorder: The S-REF model”. Behaviour research and therapy, 34(11-12), 881-888.‏
Wells, A., Welford, M., King, P., Wisely, J., & Mendel, E. (2007). A randomized trial of metacognitive therapy versus applied relaxation in the treatment of GAD. Unpublished manuscript.‏