مطالعه رابطه هوش اجتماعی و کمک خواهی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی: بررسی نقش میانجیگری شخصیت برونگرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانش آموخته دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر تعیین رابطه­ی بین هوش اجتماعی و کمک خواهی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی با میانجگری ویژگی شخصیت برونگرایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سنندج است.
روش: بدین‌سان، از روش توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سنندج دانشکده پرستاری و مامایی (اتاق عمل، پرستاری، مامایی) به تعداد 400 نفر بودند که با استفاده از روش برآورد حجم نمونه­ی کوکران، تعداد 198 نفر از آن‌ها تعیین و با تکیه بر روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبتی انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده­های پژوهش از چهار پرسشنامه استاندارد که شامل پرسشنامه هوش اجتماعی (سیلورا و همکاران، 2001)، کمک خواهی تحصیلی (قدم‌پور و سرمد، 1385)، فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، 1997) و پرسشنامه ویژگی­های شخصیت برونگرایی (مک کرا و کاستا،1987) بود، استفاده شد. داده­های پژوهش نیز با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند.
یافتهها: یافته­های این پژوهش نشان داد که هوش اجتماعی با ضریب 0.38 و کمک­خواهی تحصیلی با ضریب 0.83، هم به‌صورت مستقیم و هم با نقش میانجی­گری شخصیت برون­گرایی می­توانند فرسودگی تحصیلی را تبیین کنند.
نتیجه گیری: در مجموع، باید اذعان داشت که اگرچه، پژوهش‌ها اغلب، فرسودگی تحصیلی را به‌عنوان آسیبی تحصیلی و روانشناختی ارزیابی می‌کنند اما یافته‌های این پژوهش نشان داد که با استفاده از تدابیری ازجمله بهبود وضعیت هوش اجتماعی و یا ارتقای کمک‌خواهی تحصیلی می‌توان فرسودگی تحصیلی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship Between Student’s Social Intelligence and Academic Help Seeking With Academic Burnout: Explaining of Extraversion Character as Mediator Variable

نویسندگان [English]

  • Jamal Salimi 1
  • Sherkoh Mohammadi 2
  • keostan MohammadianSharif 3
1 Associate Professor of Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Kurdistan University, Kurdistan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
3 PhD student in Higher Education Development Planning, Kurdistan University
چکیده [English]

Objective: The purpose of the present study is survey of relationship between student’s social intelligence and academic help seeking with academic burnout by use of extraversion character as mediator variable in students of Sanandaj University of Medical Sciences.
Method: The research methode is descriptive-survey and correlation method. Statistical population of this research included all of the students of Nursing and Midwife Faculty (Surgery room, Nursing, Midwife) in 94-95 that the participants were four hundred. About 198 of the participants were selected by determining the sample size with Cochrane method, also the sampling method was used in this research proportional sampling. The instruments in this study including: four social intelligence’s questionnaire, help seeking, academic burnout, and Neo’s extraversion property. For analyzing the data, the structural equation modeling approach was used by using Amos software 18 editions, SPSS, and LISREL (version8/54).
Results: The most findings of the research were social intelligence with %38 coefficient and help seeking with %83 coefficient. They can directly explain academic burnout and indirectly the mediator of extraversion property.
Conclusion: generally, previous studies have evaluated scientific research as academic and psychological harms, but this study showed that it can be used to improve or improve the status of social intelligence. academic help seeking can reduce academic burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social intelligence
  • Academic help seeking
  • Academic burnout
بهادری‌خسروشاهی، جعفر؛ حبیبی کلیبر، رامین و فرید، ابوالفضل. (1396). «رابطه جهت‌گیری هدف پیشرفت و خودارزشمندی با کمک‌خواهی تحصیلی دانش‌آموزان». پژوهش‌های نوین روانشناختی، سال دوازدهم، شماره 46، 22-1.
پورعبدل، سعید؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ قائدی، غلامحسین و نبی دوست، علیرضا. (1398). «اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش فرسودگی و تعلل‌ورزی تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص». دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، سال هفتم، شماره سیزدهم، 49-86.
پورفلاحتی، علی؛ حاجبی، مجید و حبیب‌زاده، عباس. (1398). «پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی براساس نقاط نیرومند شخصیتی و سبک‌های یادگیری». دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، سال هفتم، شماره سیزدهم، 69-89.
خانجانی، احمد؛ شکوهی، مهدی؛ یکتا، محسن و حیدری، محمود. (1386). «بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های اجتماعی بر عزت‌نفس دانش­آموزان نابینا». پژوهش در سلامت روانشناختی، شماره 3، 29-37.
خدایاری فرد، محمد؛ چشمه نوشی، میترا؛ رحیمی‌نژاد، عباس و فراهانی، حجت‌اله. (1390). «اثربخشی آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی و صمیمیت اجتماعی». مجله روانشناسی 60. سال پانزدهم، شماره 4، 353-368.
عباسی، سمیرا و درتاج، فریبرز. (1400). «پیش بینی فرسودگی تحصیلی براساس راهبردهای رویارویی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان». دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 9(16)، 33-17.
عظیمی، محمد. (1390). بررسی رابطه یادگیری خود نظم داده انگیزش پیشرفت و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی 89-90. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
قدم‌پور، عزت‌اله و سرمد، زهره. (1385). «نقش باورهای انگیزشی در رفتار کمک‌خواهی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان». مجله روانشناسی، دوره 7، شماره 2، 112-126.
ملت، زهرا. (1387). «افزایش اعتمادبنفس و مهارت­های اجتماعی و رفتار با دیگران». مجله علوم تربیتی: تعلیم و تربیت استثنائی، شماره 76 و 77، 42-51.
مهرابی­زاده هنرمند، مهناز؛ تقوی، فرخنده و عطاری، یوسف علی. (1388). «تأثیر آموزش جرأت­ورزی بر مهارت­های اجتماعی­، اضطراب اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دختر». روانشناسی علوم رفتاری، شماره 7، 59-64.
نورایی، محمود؛ ساعری ارسی، ایرج. (1389). «بررسی اثر هوش عاطفی (هوش اجتماعی) بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی (مطالعه موردی واحدهای منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی)». نشریه علوم رفتاری، دوره دوم، شماره 3، 183-155.
یوسفی، فایق؛ تیموری، پروانه؛ آزاد، نمامعلی و خاصی، بیتا. (1395). «بررسی فراوانی تیپ شخصیتی (درونگرا و برونگرا) و هیجان (ثبات، نوروز و سایکوز) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان» مجله علوم پزشکی زانکو، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سال هفدهم، شماره 53، 27-18.
Aguayo, R.; Canadas, G. R.; Kaddouri, L. A.; Canadas, G. A.; Baena, L. R. & Campos, E. O. (2019). “A risk profile of socio demographic factors in the onset of academic burnout syndrome in a sample of university students”. International journal of environmental research and public health. 16, 707, 2-10.
Breso, E., Salanova, M. & Schoufeli, B. (2007). “In search of the third dimension of Burnout”, Applied psychology, 56(3), 460-472.
Chamberlain, D., Williams, A., Stanley, D., Mellor, P., Cross, W., Siegloff, L. (2016). “Dispositional Mindfulness and employment status as predictors of resilience in third year nursing students: a quantitative study”. Nurs Open, 2, 3)4), 212-221.
Hatch, M, J. (2013). Organization theory: modern, symbolic and postmodern perspectives. (Third edition). London: Oxford university press.
Lee, S. J.; Choi, Y. J. & Chae, H. (2017). “The effects of personality traits on academic burnout in Korean medical students”. Intermeddles 6, 207-213.
Lindeman, B., McKinley, S., Hasshimoto, D., Gee, D., Smink, D., S., Mullen, J. T. & Phitayakorm, R. (2017). Association of Burnout With Emotional Intelligence and Personality in Surgical Residents: Can We Predict Who Most at Risk Is? Association of Program Directors in Surgery.
Mazerolle, S. M; Monsma, E. V; Mensch, J. (2012). “An Assessment of Burnout in Graduate Assistant Certified Athletic Trainers”. Journal of Athletic Training 47(3), 320-328.
Moneta, G. B. (2011). “Need for achievement, burnout, and intention to leave”. Testing personality and in dividable differnces, 5(2), 274-278.
Newman, R. (2010). “Encourage students to seek academic help: The role of the educational therapist”. The Educational Therapist, 31(2), 8-10.
Ryan, A. M. and Shin, H. (2011). “Help seeking tendencies during early adolescence: An examination of motivational correlates and consequences for an Achievement”. Learning and instruction, 21, 247-256.
Ryan, A. M., Pintrich, P.R. (1997). “Should I ask for help? The role of motivation and attitudes in adolescent’s help-seeking in math class”. Journal of Educational Psychology, 89, 329-341.
Wang, M., Guan, H., Li, Y., Xing, C. & Rui, B. (2019). “Academic burnout and professional self-concept of nursing students: A cross-sectional study”. Nurse Education Today, 77, 27–31.
Zainudin, M. & Istiyono, E. (2019). “Scientific Approach to Promote Response Fluency Viewed from Social Intelligence: Is It Effective?”, European Journal of educational Research, Volume 8, Issue 3, 801-808.
Williams, J. D. & Takaku, S. (2011). “Help seeking self-efficacy and writing performance among college students”. Journal of writing research, 3(1), 1-18.
Young., M.E., and Long., L.L. (2007). Counseling and Therapy for Couples. Brooks/Cole Publishing Company: USA.
Zhang, Y, Gam, Y, Cham, H. (2007). “Perfectionism, academic burnout and engagement among Chinese college students: A structural equation modeling analysis”, Personality and Individual Differences, 43(6), 1529-1540.