تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه‌ای بر مهارت حل مسئله دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

هدف: این مطالعه، با هدف بررسی تاثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه‌ای بر مهارت حل مسئله دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه اراک انجام شده است.
روش: در این مطالعه از روش تحقیق شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل استفاده شد. شرکت کنندگان در این پژوهش، شامل 23 نفر از دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی – گرایش تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک، در سال تحصیلی 98-1397 بود که واحد تولید محتوای الکترونیکی را برگزیده بودند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش،12 نفر و کنترل،11 نفر جای گرفتند. یادگیرندگان در گروه آزمایش درس تولید محتوای الکترونیکی را با بر اساس الگوی طراحی آموزشی چهارمولفه ای گذراندند در حالیکه روش آموزش در گروه کنترل روش مرسوم بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ی حل مسئله‌ی هپنر و پترسون(1982) بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.
یافته ها: یافته‌های آماری نشان داد که روش آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه‌ای بر مهارت حل مسئله‌ی دانشجویان تاثیر نداشته است (05.p>).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند به عنوان پشتوانه پژوهشهای دیگر در رابطه با کاربرد الگوی چهارمولفه ای در آموزش موضوعات عملی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of instruction based on a four-component educational design model on students' problem-solving skills

نویسندگان [English]

  • mohsen Bagheri 1
  • Shiva Abazari 2
  • Toraj Sepahvand 3
1 Department of education, Faculty of humanity, Arak University, Arak, Iran
2 MA of instructional technology, Department of education, Faculty of humanities, Arak university, Arak,, Iran
3 Department of psychology, Faculty of Humanities, Arak university, Arak, Iran,
چکیده [English]

Object: The aim of this study was to investigate the effect of a four-component educational design model on problem solving skills of university students.
Method: in this study a quasi-experimental research method with pre-test and post-test design with control group was used. Participants in this study included 23 undergraduate students in the field of educational sciences - educational technology major of Arak University, in the academic year 2019-2020, were chosen by convenience and purposive sampling and randomly assigned into two experimental groups, 12 and control. , 11 subjects. Learners in the experimental group took the course of electronic content production based on a four-component educational design model, while the teaching method in the control group was the conventional method. The data collection tool was Hepner and Patterson (1982) problem solving questionnaire. Analysis of covariance (Ancova) was used to analyze the data.
Results: Statistical findings showed that the instructional method based on the four-component instructional design model had no significant effect on students' problem-solving skills (p> 05.).
Conclusion: In addition to educational models and methods, there are other factors involved in developing problem-solving skills that should be considered in the educational process.
Key words: Four-component model, educational design, problem solving skills

کلیدواژه‌ها [English]

  • "instructional design"
  • "Four component model"
  • "Problem solving skills"