اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پسر دچار استرس تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پسر دچار استرس تحصیلی انجام گرفت.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی‌ آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان پسر در حال تحصیل در پایه‌ی دهم دوره‌ی متوسطه دوّم شهر اردبیل تشکیل ‌می‌دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، 40 دانش‌آموز دچار استرس تحصیلی انتخاب شده و به‌طور تصادفی در گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. شرکت‌کنندگان گروه آزمایش، 8 جلسه آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس مایکنبام را به دلیل شیوع ویروس کرونا از طریق اسکای‌روم دریافت نمودند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان و پرسشنامه‌ی استرس تحصیلی زاژاکووا، لینچ و اسپینشاد استفاده شد.
یافته‌ها: داده‌‌ها با روش آماری تحلیل کوواریانس، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که دانش‌آموزان دچار استرس تحصیلی گروه آزمایش نسبت به دانش‌آموزان دچار استرس تحصیلی گروه کنترل در پس‌آزمون، به‌طور معناداری، خودکارآمدی تحصیلی بیشتری داشتند (01/0>p).
نتیجه‌گیری: بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دچار استرس تحصیلی اثربخش است، لذا می‌توان از آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس به صورت خدمات مداخله‌ای در مدارس و مراکز به صورت مستمر و منظم استفاده کرد تا بتوان مشکلات دانش‌آموزان دچار استرس تحصیلی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of stress immunization training on academic self-efficacy of male students with academic stress

نویسندگان [English]

  • Ali Sheykholreslami 1
  • Nastaran Seyedesmaili Ghomi 2
  • Nasim Mohammadi 3
1 m
2 Allameh Tabataba'i University
3 Department of Counselling, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to determine the effectiveness of stress immunization training on academic self-efficacy of male students with academic stress.
Method: This study was applied in terms of purpose and experimental in terms of method with pre-test-post-test design with control group. The statistical population of the study consisted of all male students studying in the tenth grade of the second secondary school in Ardabil, from which 40 students with academic stress were selected using cluster random sampling method and randomly in the experimental group. (n= 20) and control group (n= 20) were replaced. Participants in the experimental group received eight sessions of Mycenaebaum immunization stress training due to the spread of the corona virus via Skyrum. The Jenks and Morgan Academic Self-Efficacy Questionnaire and the Zajacova, Lynch & Espenshade Academic Stress Questionnaire were used to collect data.
Results: The data were analyzed by analysis of covariance. The results showed that students with academic stress in the experimental group had significantly higher academic self-efficacy than students with academic stress in the control group in the post-test (p<0.01).
Conclusion: Therefore, it can be concluded that stress immunization training is effective on academic self-efficacy of students with academic stress, so stress immunization interventions can be implemented as interventional services in centers and schools on a regular basis to be able to reduced the problems of students with academic stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic stress
  • Stress immunization
  • Academic self-efficacy