مقایسه مؤلفه‌های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با سبک زندگی سالم و ناسالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، واحد بندرلنگه، دانشگاه آزاد اسلامی، هرمزگان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه مؤلفه­‌های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با سبک زندگی سالم و ناسالم ششم ابتدایی شهر رودان انجام گرفت.
روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان (دختر و پسر) پایه ششم شهر رودان در سال تحصیلی 99-98 تشکیل دادند که جمعیت آن‌ها مشتمل بر 480 دانش‌آموز بود که براساس جدول کوکران نمونه 214 نفر می‌باشد اما جهت اطمینان بیشتر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده، 250 دانش‌آموز (125 دانش‌آموز دختر 125 دانش‌آموز پسر) انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ, 1990)؛ سبک زندگی میلر و اسمیت (LSQ, 1998) و برای ارزشیابی عملکرد تحصیلی از معدل کتبی نیمسال اول استفاده شد. داده­ها با استفاده از تحلیل واریانس یک‌راهه و چند متغیره و با استفاده از نرم‌افزار آماری (SPSS23) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با سبک زندگی سالم و ناسالم تفاوت معنی­‌داری وجود دارد.(p≤0.001) به‌عبارت‌دیگر، سبک زندگی سالم موجب بهبود عملکرد تحصیلی و خودتنظیمی می‌شود.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد دانش‌آموزانی که سبک زندگی سالم را انتخاب می‌کنند، رفتارهای خطرپذیر کمتری دارند، گرایش بیشتری به رشد فردی دارند، عملکرد تحصیلی آن‌ها بالاست، توانایی خوبی در کنترل هیجانات و برخورد با مسائل و تصمیم‌گیری مناسب دارند. در ارزیابی موقعیت، ارزیابی شناختی و فعالیت‌های مقابله‌ای از راهبردهای مثبت خودتنظیمی و کنترل بهتری بر عواطف برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Cmponents of Self-Regulated Learning Strategies and Academic Performance in Students with Healthy and Unhealthy Life Style

نویسندگان [English]

  • Moosa Javdan 1
  • Safeye Mamoodzadeh 2
1 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Humanities, Hormozgan University, Hormozgan, Iran
2 Master of Educational Psychology, Bandar Lengeh Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to compare the components of self-regulated learning strategies and student’s academic performance with healthy and unhealthy sixth grade elementary school in Roodan.
Method: The design of the present study was a descriptive causal-comparative study. The statistical population of the study consisted of all sixth-grade students (males and females) in Roodan City in the academic year of 2019-20, whose population consisted of 480 students, according to Cochran's table, the sample is 214 people, but for more certainty, 250 students (125 female students, 125 male students) were selected and studied by simple random sampling. To collect information used the Self-Regulated Learning Strategies Questionnaire (MSLQ, 1990); The Life Style of Miller and Smith (LSQ, 1998) and to evaluate the academic performance The written grade point average of the first semester. Data were analyzed using one-way and multivariate analysis of variance using statistical software (SPSS23).
Results: The results of multivariate analysis of variance showed that there is a significant difference between self-regulated learning strategies and students' academic performance with healthy and unhealthy lifestyle. (P ≤ 0.001) In other words, healthy life style improves academic performance and self-regulation.
Conclusion: The results of this study showed students who choose a healthy life style have less risky behaviors, are more prone to personal growth, have high academic performance, have a good ability to control emotions and deal with issues and make appropriate decisions. In situational assessment, cognitive assessment and coping activities have positive strategies for better self-regulation and better control over emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning strategies
  • self-regulation
  • academic performance
  • life style
  • students
Afshari, M. & Kuchak Entezar, R. (2022). “Comparison of problem-solving and self-regulatory ability and motivation for progress with virtual learning and non-virtual learning in students.” Iranian Psychology and Behavioral Sciences, 7 (26), 37-31.  [In Persian].
Al-Surimi, K., Al-harbi, I., El-Metwally (2019).  “Quality of life among home healthcare patients in Saudi Arabia: household-based survey.” Health Qual Life Outcomes, 17, 21. https://doi.org/10.1186/s12955-019-1095.
Ashrafzadeh, T.; Isazadegan, A. & Mikaeli Manieh, F. (1397). “Structural relationship between academic self-efficacy and epistemological beliefs with students' academic performance: The mediating role of study skills.” Cognitive Strategies in Learning, 6 (11), 43-21. Doi:10.22084/J.PSYCHOGY.2018.11707.1438. [In Persian].
Barbara, C., & Alessandro, A. (2017). “The role of metacognitive strategies in learning music: a multiple case study”. British. Journal of Music Education. 34, 95-113. doi: 10.1017/S0265051716000267.
Dainat, H.; Rezaei, A. M.; Talepasand, S. & Mohammadifar, M. A. (2017). “The predictive effect of academic self-regulation and academic self-efficacy on exam anxiety: A mediating role of academic procrastination.” Journal of Education and Learning Studies, 9 (2), 122-145. [In Persian].
Dalirnasser, N. & Hosseininasab, D. (22015). “A comparative study of academic achievement and achievement motivation in normal and intelligent primary school students in Tabriz”. Education and Evaluation (Educational Sciences), 8 (29), 31-42. [In Persian].
Ebrahimi, A. & Sardari, B. (2022). “The effectiveness of brain-compatible learning on self-regulated learning and academic engagement of junior high school students.” Cognitive Strategies in Learning, 9 (16), 158-139. DOI: 10.22084/J.PSYCHOGY.2020.21717.2160.  [In Persian].
Ezoe, S, & Morimoto, K. (2015). “Behavioral life style and mental health study of Japanese factory worker”. Journal of Preventive Medicine & Public Health, 23, 98-105.
Heidari, M. (2107). “Relationship of Lifestyle with Academic Achievement in Nursing Students”. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 11(3),1-3. DOI:10.7860/JCDR/2017/24536.9501.
Heikkilaa, A., & lonkeb, K. (2018). “Studying in higher Education: Students approaches to learning self-regulation and cognitive strategies”. Studies in higher Education, 31(1), 99-117.
Hosseininasab, S. D. & Ramsheh, S. M. H. (2012). “Investigate the relationship between intelligent self-regulated learning components.” Social Sciences and Humanities, Shiraz University, 16 (2), 96-85. [In Persian].
Jafari, S. & Mollai, Z. (2019). “The mediating role of self-regulated learning strategies in the relationship between spiritual intelligence and academic achievement.” Iranian Journal of Medical Education, 19 (82), 432-424. [In Persian].
Kabini Moghadam, S.; Entesar Foumani, Gh. H.; Hejazi, M. & Asadzadeh, H. (2019). “Comparing the effect of teaching self-regulated learning strategies and seeking help in increasing the academic enthusiasm and vitality of procrastinating students.” Cognitive Strategies in Learning, 7 (13), 212-191. Doi: 10.22084/J.PSYCHOGY.2019.18327.1910. [In Persian].
Lambert, M., & Naber, D. (2004). “Current issues in schizophrenia: Overview of patient acceptability, functioning capacity and quality of life”. CNS Drugs, 18, 2, 5-17. doi: 10.2165/00023210-200418002-00002.
Lawrence, E. M., Mollborn, S., & Hummer, R. A. (2017). “Health lifestyles across the transition to adulthood: Implications for health Research article”. Social Science & Medicine, 193, 23-32.
Lemos, S. L. (2014). “Students goals and self-regulation in the classroom”. International Journal of EducationalResearch, 31, 471-485.
Macovei, S., Tufan, A. A. & Vulpe, B. I. (2014). “Theoretical approaches to building a healthy lifestyle through the practice of physical activities”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 117, 86-91.
McCluskey, M.C. (2021). Revitalizing Alfred Adler: An Echo for Equality. lets us what you think. Learn More. Clinical Social Work Journal, 3(1), 1-5. https://doi.org/10.1007/s10615-021-00793-0.
Mohammadi Darvish Baqal, N.; Hatami, H. R.; Asadzadeh, H. & Ahadi, H. (2013). “Study of the educational effect of self-regulatory strategy on motivational beliefs of high school students”. Journal of Educational Psychology, 9 (27), 49-66. [In Persian].
Mohammadi Zaidi, E.; Pakupur Haji Agha, A. & Mohammadi Zaidi, B. (2012). “Validity and reliability of the Persian version of the Health Promoting Lifestyle Questionnaire”. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 21 (1), 103-113. [In Persian].
Mohammadi, A. (2018). “Study of the relationship between lifestyle and creativity with academic motivation of female high school students in Khoy city in the academic year of 1992-93”. Journal of Women and Family Studies, 5 (3), 45-58. [In Persian].
Mohan, S., Wilkes, L. & Jackson, D. (2008). “Lifestyle of Asian Indians with coronary heart disease: The Australian context”. Collegian, 15(3), 115-21.
Monica, G. (2014). “Study on the importance of physical education in fighting stress and a sedentary lifestyle among students at the University of Bucharest”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 117, 104-109.
Narimani, M.; Mohammad Amini, Z.; Zahid, A. & Abolghasemi, A. (2015). “Comparison of the effectiveness of teaching self-regulated and problem-solving learning strategies on the academic motivation of procrastinating students”. School Psychology, 4 (1), 139-155[In Persian].
Rajendran, S. & Chamundeswari, S. (2019). Understanding the Impact of lifestyle on the academic performance of middle- and high-school students. Journal of Sociological Research, 10(2), 67-79.
Sabzmakan, L.; Kikavousi Arani, L.; Hosseini, Sh& Ali Akbarpour, S. (2017). “Study of the relationship between self-regulatory learning strategies and motivational beliefs with academic performance of students of Alborz University of Medical Sciences in 2016”. Yazd Center for the Study and Development of Medical Education, 12 (3), 167-180. [In Persian].
Sayyah, M.; Olipour, A.; Ardmeh, Ali; Shahidi, Sh. & Yaghoubi, E. (2013). “Predicting students' mental health and academic performance through cognitive emotion regulation strategies in students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences”. Quarterly Journal of Medical Science Development Studies Center, 5 (1), 84-92. [In Persian].
Sepahvand, T. & Mirchenari, M. (2020). “Comparison of self-regulated learning strategies and implicit beliefs of intelligence in gifted and normal high school students”. Bi-Quarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 8 (15), 145-160. [In Persian].
Štefan, L., Èule, M., Milinovi, I, Juranko, D., & Sporiš G. (217). “ The relationship between lifestyle factors and body compositionin young adults. ” Int J Environ Res Public Health, 8, 14(8), 893. doi: 10.3390/ijerph14080893
Theobald, M. (2021). Self-regulated learning training programs enhance university students’ academic performance, self-regulated learning strategies, and motivation: A Meta-Analysis. Contemporary Educational Psychology, 66(1), 47-59. Doi: 10.1016/j.cedpsych.2021.101976.
Yousefzadeh, M. R. (2019). “The relationship between self-regulation and the actual learning rate of third-year female high school students.” Cognitive Strategies in Learning, 7 (13), 119-132. [In Persian].