مقایسه مؤلفه‌های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش-آموزان با سبک زندگی سالم و ناسالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشگاه ازاد بندرلنگه

10.22084/j.psychogy.2022.24952.2368

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه مؤلفه‌های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با سبک زندگی سالم و ناسالم ششم ابتدایی شهر رودان انجام گرفت.

روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان (دختر و پسر) پایه ششم شهر رودان در سال تحصیلی99-98 تشکیل دادند که جمعیت آن‌ها مشتمل بر 480 دانش‌آموز بود که بر اساس جدول کوکران نمونه 214 نفر می باشد اما جهت اطمینان بیشتر به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده، 250 دانش آموز (125 دانش آموز دختر 125 دانش آموز پسر) انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ, 1990)؛ سبک زندگی میلر و اسمیت (LSQ, 1998) و برای ارزشیابی عملکرد تحصیلی از معدل کتبی نیمسال اول استفاده شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه و چند متغیره و با استفاده از نرم افزار آماری(SPSS23) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با سبک زندگی سالم و ناسالم تفاوت معنی‌داری وجود دارد .(p ≤ 0.001) به عبارت دیگر، سبک زندگی سالم موجب بهبود عملکر تحصیلی و خودتنظیمی می شود.

نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد دانش‌آموزانی که سبک زندگی سالم را انتخاب می کنند، رفتارهای خطرپذیر کمتری دارند، گرایش بیشتری به رشد فردی دارند، عملکرد تحصیلی آن‌ها بالاست، توانایی خوبی در کنترل هیجانات و برخورد با مسائل و تصمیم‌گیری مناسب دارند. در ارزیابی موقعیت، ارزیابی شناختی و فعالیت‌های مقابله‌ای از راهبردهای مثبت خودتنظیمی و کنترل بهتری بر عواطف برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Components of Self-Regulated Learning Strategies and Academic Performance Students with Healthy and Unhealthy Life Style

نویسندگان [English]

  • Moosa Javdan 1
  • Safeye Mamoodzadeh 2
1 faculty member
2 دانشگاه ازاد بندرلنگه
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to compare the components of self-regulated learning strategies and student’s academic performance with healthy and unhealthy students.

Method: The design of the present study was a descriptive causal-comparative study. The statistical population of the study consisted of all sixth grade students (males and females) in Roodan City in the academic year of 2019-20, whose population consisted of 480 students, according to Cochran's table, the sample is 214 people, but for more certainty, 250 students (125 female students, 125 male students) were selected and studied by simple random sampling. To collect information used the Self-Regulated Learning Strategies Questionnaire (MSLQ, 1990); The Life Style of Miller and Smith (LSQ, 1998) and to evaluate the academic performance The written grade point average of the first semester. . Data were analyzed using one-way and multivariate analysis of variance using statistical software (SPSS23).

Results: The results of multivariate analysis of variance showed that there is a significant difference between self-regulated learning strategies and students' academic performance with healthy and unhealthy lifestyle. (P ≤ 0.001) In other words, healthy life style improves academic performance and self-regulation.

Conclusion: The results of this study showed students who choose a healthy life style have less risky behaviors, are more prone to personal growth, have high academic performance, have a good ability to control emotions and deal with issues and make appropriate decisions. In situational assessment, cognitive assessment and coping activities have positive strategies for better self-regulation and better control over emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning strategies
  • self-regulation
  • Academic Performance
  • Lifestyle
  • Students