اثربخشی برنامه پرورش تفکر مبتنی بر خودآگاهی انتقادی بر سرزندگی تحصیلی و سبک‌های اسناد دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: تفسیر منطقی و واقع‌بینانه نسبت به تجارب تحصیلی در انگیزش و کنش تحصیلی دانش‌آموزان تأثیرگذار است. هدف پژوهش حاضر اجرای برنامه پرورش تفکر مبتنی بر خودآگاهی انتقادی بروکفیلد و بررسی اثربخشی آن بر سال آخر سرزندگی تحصیلی و سبک­های اسناد دانش‌آموزان می‌باشد.
روش: پژوهش به روش نیمه‌آزمایشی با طرح گروه کنترل نابرابر اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مشغول به تحصیل در دوره متوسطه اول شهر تهران در سال تحصیلی 99-98 بودند که از بین آن‎ها 30 نفر به‌صورت نمونه‎ در دسترس از یکی از مدارس دولتی انتخاب گردیده و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. جهت گردآوری داده‌ها در این پژوهش از پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین‌چاری و دهقانی‌زاده (1391) و پرسشنامه سبک‌های اسنادی سلیگمن و همکاران (ASQ) استفاده شد و از شرکت‌کنندگان هر دو گروه آزمایش و کنترل پیش‌آزمون و پس‌آزمون به عمل آمد. برنامه اجرایی به‌مدت 11 جلسه آموزش گروهی 60 دقیقه‎ای برای گروه آزمایش اجرا شد اما گروه گواه، آموزشی دریافت نکرد. جهت تحلیل داده‏ها از تحلیل کوواریانس تک‌متغیره استفاده شد.
یافتهها: یافته‌ها نشان دادند که اجرای برنامه پرورش تفکر مبتنی بر خودآگاهی انتقادی موجب ارتقای سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان شده است. همچنین این برنامه منجر به برتری معنادار تأیید گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه در سبک اسناد مثبت شده و معناداری کاهش سبک‌های اسنادی منفی نیز تأیید گردید.
نتیجهگیری: نتیجة پژوهش تأیید‌کننده اثربخشی پرورش تفکر مبتنی بر خودآگاهی انتقادی در اصلاح سبک اسنادی دانش‌آموزان بوده و قادر است دانش‌آموزان را در تنظیم هیجان منفی تحصیلی خودیاری نماید و منجر به بهبود سرزندگی تحصیلی شود؛ بنابراین این برنامه می‌تواند به‌عنوان الگویی ثمربخش در پرورش تفکر دانش‌آموزان مورداستفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of the Thinking Training Program Based on Critical Self-Awareness on Students' Academic Buoyancy and Attributional Style

نویسندگان [English]

  • Fariba Ashrafi niya 1
  • Mansureh Hajhosseini 2
  • Somayyeh Shahmoradi 2
1 Graduate of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Psychology and Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Logical and realistic interpretation of academic experiences is effective on student's motivation and academic performance. The aim of this study is to design and implement the thinking training Program (based on Brookfield's critical self-awareness) and to evaluate its effectiveness on students' academic buoyancy and attributional style.
Method: The research was performed by quasi-experimental pre-test -post -test method with the unequal control group design. The statistical population of the study included all female students studying in the last year of first highschool in Tehran in the academic year 2019-20, from which 30 people were selected as an available sample from one of the available public schools and were randomly assigned to experimental and control groups. In order to collect data in this study, Hossein Chari and Dehghanizadeh (2012) academic buoyancy questionnaire and seligman et al. attributional style questionnaire (ASQ) were used and the Participants in both experimental and control groups were tested on pre-test and post-test. The executive program was performed for 11 sessions of 60 minutes group training for the experimental group, but the control group did not receive any training. Univariate analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze the data.
Findings: The findings showed that the implementation of thinking training program based on critical self-awareness has promoted academic buoyancy in students. This program also led to a significant superiority of the experimental group over the control group in the positive attributional style and a significant reduction in negative attributional style was also confirmed.
Result: The results of the study confirm the effectiveness of critical thinking based on critical self-awareness in correcting students' attributional style and is able to help students regulate their negative academic excitement and improves academic buoyancy. Therefore, this program can be used as a fruitful model in fostering student's thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thinking training
  • critical self-awareness
  • academic buoyancy
  • attributional style
  • students
Alghafri, A. S. R., Ismail, H. N. B. (2014). “The effects of integrating creative and critical thinking on schools students' thinking”. International Journal of Social Science and Humanity, 4(6), 518-525.
Alikhani, M., aghaee, A. (2015). The Effect of Critical Thinking on Cognitive Regulation of Emotions of Female Students at Third Grade of High School in Isfahan. Thinking and Children, 6(11), 61-86. (In Persian)
Amini, M., saboktakin, M. (2017). The weak position of critical thinking in the secondary school curricula (Study by Educational Connoisseurship and Criticism).  Qualitative Research in Curriculum, 3(8), 120-148. (In Persian)
Biaban gard, E. (2015). Educational psychology (Instruction & Learning Psychology). Tehran: virayeshpub.  (In Persian)
Bridges, K. R. (2001). Using attributional style to predict academic performance: How does it compare to traditional methods?. Personality and Individual Differences, 31(5), 723-730.
Brookfield, S. D. (2005). The Power of Critical Theory for Adult Learning and Teaching. San Francisco: Jossey-Bass.
Brookfield, S. D. (2012). Teaching for critical thinking: Tools and techniques to help students question their assumptions. San Francisco: Jossey-Bass.
D’Alessio, F. A., Avolio, B. E., Charles. V. (2019). Studying the impact of critical thinking on the academic performance of executive MBA students. Thinking Skills and Creativity, 31(7), 275-283.
‏Dyer, K. D. & Hall, R. E. (2019). Effect of critical thinking education on epistemically unwarranted beliefs in college students. Research in Higher Education, 60(3), 293-314.
Elder, L., Paul, R. (2008). Critical Thinking: The Nuts and Bolts of Education. Optometric Education, 33(3), 88-91.
Facione, P. A. (2011). Critical thinking: What it is and why it counts. Insight assessment, 2007 (1), 1-23.
Ferla, J., Valcke, M., Schuyten, G. (2007). Relationships between student cognitions and their effects on study strategies. Learning and Individual Differences, 18(2), 271-278.
Ghadampour, E., Amirian, L., Kkhodaei, S. (2018). The effectiveness of critical thinking teaching on attitude to creativity and intellectual vitality Lorestan University of medical sciences students. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 7(4), 219-240. (In Persian)
Gouldmens, H. A., Schalk, R. M., Reynaert. W. (2012). The relationship between Critical Thinking Skills and Self-efficacy of Beliefs in Mental Health nurses, Journal of Applied Science, 33(3), 275-290.
Halpern, M. (2009). The Enhance Critical Thinking Skills in Problem-solving and Resilience on high school students. Journal of developmental sciences, 15(2), 121-128.
Hamedani, M. G., Darling-Hammond, L. (2015). Social emotional learning in high school: How three urban high schools engage, educate, and empower youth. Stanford Center for Opportunity Policy in Education.
Hosseinchari, M., Dehghanizadeh, M.H. (2012). Academic buoyancy and Perception of Family Communication Patterns: Mediatory role of Self- efficacy. Studies in Learning & Instruction, 4(2), 21-47. (In Persian)
Jafaripanji, Z., Rahmanian, M., Zare, H. (2018). The Effectiveness of Critical Thinking Education Based on the Powell-Elder Model on Improving Cognitive Self-efficacy Disorders in Teens. Journal of Cognitive Psychology, 6(2), 61-70. (In Persian)  
Javadi Elmi, L., Asadzadeh, H., Delavar, A., Dortaj, F. (2020). Structural Equation Modeling of Students' academic engagement based on Academic Self-efficacy, transformational teaching with the Mediation Role of Academic Buoyancy. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 8(14), 1-19. (In Persian)
Johnson, N. M. (2007). The study and comparison of the level of motivation, attributional style, locus of control, and career indecision between Black and White 9 th grade suburban students (Doctoral dissertation, University of Central Florida).
Kabini Moghadam, S., Entesare Foumani, G., Hejazi, M., Asadzadeh, H. (2020). Comparison of the Effect of Instruction of Self-regulated Learning and Help- seeking Strategies Training to Increase Educational Engagement and Buoyancy of Procrastinating Students. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 7(13), 191-212. (In Persian)  
Kamali Zarch, M., Zare, H., Alavi Langeroudi, S. (2013). Effectiveness of critical thinking training on epistemological beliefs of students. Social Cognition, 1(2), 14-31. (In Persian)     
Kumar, A. (2008). The place of critical self-awareness in social education for revolution. In Rouge Forum Conference, Education: Reform or Revolution, University of British Colombia (pp. 13-16).
Lipman, M. (2003). Thinking in education. Cambridge university press.
Martin, J. A., Marsh, W. H. (2009). Academic resilience and academic buoyancy: Multidimensional and hierarchical conceptual framing of causes correlates and cognate constructs. Oxford Review of Education, 35(3), 353-370.
Nold, H. (2017). Using Critical Thinking Teaching Methods to Increase Student Success: An Action Research Project. International Journal of teaching and learning in Higher Education, 29(1), 17-32.
Peterson, C,. Seligman, M. E. P. (1984). Causal explanation as a risk Factor for Depression: theory evidence. Psychological Review, 91(3), 347-374.
Peterson, C., Semmel, A., Von Baeyer, C., Abramson, L., Metalsky, G., Seligman, MP. (1982). The attributional Style Questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 6(3), 287-299.
Putwain, D. V., Connors, L., Symes, W., Douglas-Osborn, E. (2011). Is academic buoyancy anything more than adaptive coping?, Anxiety, Stress & coping, 25(3), 349-358.
Safari nia, M., Zare, H., Hasani., L. (2013). Investigating the overall effectiveness of teaching critical thinking on resource control and reducing the imbalance (arousal) of cognition of second year high school male students of Baneh. Social Cognition, 1(1), 66-76. (In Persian)                
Setiawan, A., Malik, A., Suhandi, A., Permanasari, A. (2018). Effect of higher order thinking laboratory on the improvement of critical and creative thinking skills. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 306, No. 1, p. 012008). IOP Publishing.
Sukariyah, M. B., Assaad, G. (2015). The effect of attribution retraining on the academic achievement of high school students in mathematics. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 177, 345-351.
Weiner, B. (1986). An attributional theory of emotion and motivation and emotion. New York: Spring-verlag.
Woolfolk, A., Winne, P. H., Perry, N. E. (2016). Educational Psychology, Sixth Canadian Edition, 6/E (SFU). Canada: Pearson.