طراحی بسته آموزشی تربیت مثبت مدرسه محور و بررسی اثربخشی آن بر سطوح بهزیستی اجتماعی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی منطقه یک تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه تبریز،تبریز،ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران دانشگاه تبریز

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

4 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه تبریز، تبریز ، ایران

چکیده

مقدمه: تربیت مثبت مدرسه محور سازه جدیدی است که رسالت آن، اصلاح و نهادینه سازی مفاهیم مثبتی همچون امید، شادی، بخشش، همدلی وخودتنظیمی از طریق آموزش دانش آموزان در مدرسه به عنوان محیطی مناسب جهت یادگیری ارزش و هنجارها، است. هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی بسته آموزشی تربیت مثبت مدرسه محور و اثربخشی بر سطوح بهزیستی اجتماعی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی منطقه یک تهران بود. روش: ٥٩ نفر از دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی ۹۹-١۳۹٨ به شیوه خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح گروه کنترل نابرابربود. گروه آزمایش ١٢ جلسه به مدت ٤٠ دقیقه آموزش تربیت مثبت مدرسه محور دریافت نمودند. آزمودنی ها قبل و بعد از آموزش، به پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کی یس (۱٩٩۸) پاسخ دادند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که نمرات بهزیستی اجتماعی در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود. بنابراین، آموزش تربیت مثبت مدرسه محور بر بهزیستی اجتماعی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد (٠٠١/٠P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a School_Based Positive Education Package and Evaluating it's Effectiveness on Social Well-Being levels of Sixth Grade Male Students in District One of Tehran

نویسندگان [English]

  • Sama Sadat 1
  • Shahram Vahedi 2
  • Eskandar Fathiazar 3
  • rahim Badri gargari 4
1 PhD in Educational Psychology, Faculty of Education and Psychology, Tabriz University, Iran
2 Professor of Education Department, Faculty of Education and Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran
3 Professor of Education Department, Faculty of Education and Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran
4 Professor of Education Department, Faculty of Education and Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: School-based positive education is a new structure that its Prophetic mission is to modify and institute the positive concepts as hope, happiness, forgiveness, empathy and self-regulation via training the students in school as a appropriate setting for learning values and norms. Purpose: The aim of this study was to design a school-based positive education package and its effectiveness on the social well-being levels of sixth grade elementary school boys in District One of Tehran. Method: Sixth grade male students in District 1 of Tehran in the academic year 2019-2020 were selected by multi-stage cluster sampling and randomly assigned to the experimental and control groups. The research method was quasi-experimental with unequal control group design. The experimental group received 12 sessions of 40 minutes of school-based positive education training. Subjects answered the Keys Social Well-being Questionnaire (1998) before and after training. Results: The results of analysis of covariance showed that social well-being scores in the experimental group were significantly higher than the control group. Therefore, positive school-based education has a positive effect on students' social well-being (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • "school _based positive education package"
  • "social well-being"
  • "primary students"