اثر بخشی آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر اشتیاق، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی در دانش‌آموزان اهمال‌کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی تربیتی ، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیارگروه روانشناسی تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 استاد گروه روانشناسی تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

هیجانات تحصیلی و فرآیندهای خودتنظیمی در حوزه یادگیری آموزشگاهی از جمله موضوعاتی است که تحت الشعاع مهارت‌های هوشی بویژه هوش هیجانی و عاطفی قرار دارد و این تأثیرات در دانش آموزان اهمال کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر اشتیاق، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان اهمال کار است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان پسر پایه دوازدهم در سال تحصیلی 1399- 1398 شهرستان شبستر بودند که از بین آنها تعداد 30 نفر دانش آموز اهمال کار با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و آزموندنی ها به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند و گروه آزمایشی 9 جلسه، مهارت‌های هوش هیجانی را دریافت کردند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های اشتیاق تحصیلی (فردریگز، بلومنفیلد و پاریس، 2004)، فرسودگی تحصیلی(برسو، 1997) و خودتنظیمی تحصیلی (بوفارد، وزیو و لاروشه، 1995) بود. روایی ابزارها به روش روایی محتوایی به تأئید صاحب نظران رسید و ضریب اعتبار بدست آمده برای پرسش نامه اشتیاق تحصیلی 73/0 و برای پرسشنامه فرسودگی تحصیلی 78/0 و برای پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی 75/0 محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر اشتیاق، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی در دانش آموزان اهمال کار مؤثر می باشد و کاربست مهارت‌های هوش هیجانی در بهبود هیجانات تحصیلی و فرآیندهای خودتنظیمی یادگیری در دانش آموزان اهمال کار اثربخش است. بنابراین، توجه به آموزش این مهارت ها در فرآیندهای تحصیلی می‌تواند از بروز هیجانات منفی در دانش آموزان اهمال کار بازداری کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing of effectiveness of Emotional intelligence skills on passion, exhaustion and academic self-regulation in lax students

نویسندگان [English]

  • bahman saba 1
  • ozra khafarri 2
  • touraj hashemi 3
  • vakil nazari 4
2 Assistant professor of psychology, Islamic azad University of Ardabil, Ardabil, Iran.
3 Professor, Department of Educational Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Academic excitement and self-regulatory processes in school learning are among the topics that are overshadowed by IQ skills, especially emotional intelligence, and these effects are especially important in procrastinating students. The aim of this study was to Comparing of effectiveness of Emotional intelligence skills on passion, exhaustion and academic self-regulation in lax students. This quasi-experimental research had a pretest-posttest control group design. The population of the study included all twelfth-grade boys in Shabestar in academic year 2019-2020. The sample was drawn via convenience sampling and 30 students were selected and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group received 9 sessions of Emotional intelligence skills and did not perform interdisciplinary control. The data were collected from the Friedrich, Bloomfield, and Paris Educational Enthusiasm Questionnaire, Bersou Educational burnout, and academic self-efficacy of Buffard, Vezio, and La Roche. The content validity of the questionnaires was confirmed by experts and the overall reliability coefficients obtained for Educational Enthusiasm Questionnaire, Educational burnout, and academic self-efficacy were 0. 73 and 0. 78, and 0.75 respectively. Data analysis is effective in teaching students' Emotional skills on the enthusiasm, burnout, and academic self-regulation of procrastinators. Applying Emotional intelligence skills is effective in improving academic excitement and self-regulatory learning processes in procrastinating students. Therefore, paying attention to teaching these skills in academic processes can prevent negative emotions in procrastinating students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence Skills
  • academic enthusiasm
  • academic burnout
  • Procrastinating Students
  • Academic Self-Regulation