دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-122 
7. اعتباریابی و رواسازی نسخه‌ی تجدیدنظر شده‌ی پرسشنامه‌‌ی هدف پیشرفت در دانشجویان

صفحه 107-122

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ محمد آزاد عبد الله پور؛ علی تقوایی نیا