دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 1-121 
اثر آموزش هدف‌گذاری بر اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت

صفحه 91-105

ابوالقاسم یعقوبی؛ فائزه جهان؛ رسول نوقابی؛ خسرو رشید