دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-121 
6. اثر آموزش هدف‌گذاری بر اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت

صفحه 91-105

ابوالقاسم یعقوبی؛ فائزه جهان؛ رسول نوقابی؛ خسرو رشید