اعتباریابی و رواسازی نسخه‌ی تجدیدنظر شده‌ی پرسشنامه‌‌ی هدف پیشرفت در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه یاسوج

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روان­سنجی نسخه‌ی تجدیدنظر شده‌ی پرسشنامه‌ی هدف پیشرفت (AGQ-R؛ الیوت و مورایاما، 2008) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد.
روش: در مطالعه همبستگی حاضر 322 دانشجوی کارشناسی (166 پسر و 156 دختر) به AGQ-R و نسخه‌ی جامع پرسشنامه هیجانات پیشرفت (AEQ؛ پکران، گوئتز و پری، 2005) پاسخ دادند.
به‌منظور تعیین روایی عاملی AGQ-R از روش­های آماری تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی و به‌منظور بررسی همسانی درونی AGQ-R از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، به‌منظور مطالعه روایی ملاکی همزمان AGQ-R، ضریب همبستگی بین اهداف پیشرفت با هیجانات پیشرفت مثبت و منفی گزارش شد.
یافته ­ها: نتایج تحلیل مؤلفه­های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد که AGQ-R از چهار عامل هدف تسلط‌مدار اجتنابی، هدف تسلط­مدار گرایشی، هدف عملکردی اجتناب­مدار و هدف عملکردی گرایش­مدار تشکیل شده است. شاخص­های برازش تحلیل عامل تأییدی بر پایه نرم­افزار AMOS، وجود این عوامل چهارگانه را تأیید کرد. نتایج مربوط به همبستگی بین اهداف پیشرفت تسلطی و عملکردی با هیجانات پیشرفت مثبت و منفی به‌طور تجربی از روایی ملاکی همزمان AGQ-R حمایت کرد. مقادیر ضرایب همسانی درونی AGQ-R برای هدف تسلط­مدار اجتنابی، تسلط­مدار گرایشی، هدف عملکردی اجتناب­مدار و هدف عملکردی گرایش­مدار به‌ترتیب برابر با 88/0، 85/0، 77/0 و 77/0 به‌دست آمد.
نتیجه­ گیری: در مجموع،نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که AGQ-R برای سنجش مفهوم اهداف پیشرفت در دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of the Achievement Goal Questionnaire-Revised Among University Students

نویسندگان [English]

  • omid shokri 1
  • noshin tamizi 2
  • mohammad azad abdolahpoor 3
  • ali taghvaee niya 4
چکیده [English]

Objective: This study aimed to test the psychometric Revised version of Achievement Goal Questionnaire (AGQ-R; Elliott and Mvrayama, 2008) was among a group of Iranian students.
Method: A correlational study of 322 undergraduate students (166 boys and 156 girls) AGQ-R and comprehensive version emotional development questionnaire (AEQ; Pkran, Goetz and Perry, 2005) responded.
In order to determine the validity of AGQ-R statistical techniques exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis to assess the internal consistency, Cronbach's alpha coefficients were used AGQ-R. Also, at the same time to the study of criterion validity AGQ-R, correlation between achievement goals with positive and negative emotions, progress was reported.Results: Principal components analysis using varimax rotation showed that AGQ-R of four orbit avoidance mastery goals, target Tslt‌Mdar tendency, goal-oriented and performance-avoidance goal orientation functional circuit is formed. The fit indices confirmatory factor analysis based on software AMOS, confirmed the existence of these four factors. The results of the correlation between mastery and performance improvement objectives with positive and negative emotions experimental progress AGQ-R at the same time supported the criterion validity. The internal consistency coefficient values ​​AGQ-R for the purpose of avoiding control circuit, control circuit, trend, target and goal Ajtnab‌Mdar functional performance with 88/0 Graysh‌Mdar respectively, vary from 850, 77/0 and 77/0 respectively.
Conclusion: Overall, the results showed that AGQ-R for the purposes of assessing progress in the Iranian students is valid and reliable tool.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factorial validity
  • Principal component analysis
  • confirmatory factor analysis
  • achievement goal questionnaire- revised version
داوری، مژده؛ غلامعلی لواسانی، مسعود و اژه­ای، جواد (1391)؛ رابطه‌ی بین کمال­گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با اهداف پیشرفت دانش­آموزان. مجله روان­شناسی. 16(3)، 281-266.
زارع، حسین و رستگار، احمد (1393)؛ مدل علی پیش­بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش مجازی: نقش باورهای هوشی، اهداف پیشرفت و هیجان­های تحصیلی. فصلنامه‌ی شناخت اجتماعی. 3(2)، 32-19.
غلامعلی­لواسانی، مسعود؛ حجازی، الهه و خضری‌آذر، هیمن (1391). نقش خودکارآمدی، ارزش تکلیف، اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در پیشرفت ریاضی: آزمون یک مدل علی. فصلنامه‌ی نوآورهای آموزشی. 11(41): 28-7.
Butler, R. (2014); Motivation in educational contexts: Dose gender matter? In L. S. Liben & R. S. Bigler (Ed.), the role of gender in educational contexts and outcomes, 1-41.
Dinger, F. C.; Dickhäuser, O.; Spinath, B. and Steinmayr, R. (2013); Antecedents and consequences of students' achievement goals: A mediation analysis. Learning and Individual Differences, 28: 90-101.
Elliot, A. J. (1999); Approach and avoidance motivation and achievement goals. Educational Psychologist, 34:149–169.
Elliot, A. J. (2005); A conceptual history of the achievement goal construct. In A. Elliot and C. Dweck (Eds.), Handbook of competence and motivation (pp. 52–72). New York: Guilford Press.
Elliot, A. J. (2006); The hierarchical model of approach–avoidance motivation. Motivation and Emotion, 30:111–116.
Elliot, A. J. and Dweck, C. S. (2005); Competence and motivation. In A. Elliot & C. Dweck (Eds.), Handbook of competence and motivation (pp.3–12). New York: Guilford Press.
Elliot, A. J. and Fryer, J. W. (2008); The goal concept in psychology. In J. Shah & W. Gardner (Eds.), Handbook of motivational science (pp.235–250). New York: Guilford Press.
Elliot, A. J. and McGregor, H. A. (1999); Test anxiety and the hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 76:628–644.
Elliot, A. J. and McGregor, H. A. (2001); A 2´2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80: 501-519.
Elliot, A. J. and Murayama, K. (2008); On the measurement of achievement goals: Critique, illustration, and application. Journal of Educational Psychology, 100: 613-628.
Elliot, A. J. and Thrash, T. M. (2001); Achievement goals and the hierarchical model of achievement motivation. Educational Psychology Review, 12:139–156.
Elliot, A. J. & Thrash, T. M. (2002); Approach–avoidance motivation in personality: Approach and avoidance temperaments and goals. Journal of Personality and Social Psychology, 82: 804–818.
Finney, S. J.; Pieper, S. L. and Barron, K. E. (2004). Examining the psychometric properties of the achievement goal questionnaire in a general academic context. Educational and Psychological Measurement, 64: 365–382.
Finney, S. J. and Davis, S. L. (2003); Examining the invariance of the achievement goal questionnaire across gender. Paper presented at the 2003 annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.
Hu, L. T. and Bentler, P. M. (1999); Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6: 1-55.
Huang, C. (2011); Achievement Goals and Achievement Emotions: A Meta-analysis. Educational Psychology Review, 23: 359–388.
Jang, L. Y. and Lio, W. C. (2012); 2×2 achievement goals and achievement emotions: A cluster analysis of students' motivation. European Journal of Psychology and Education. 27: 59-76.
Johnson, M. L. and Kestler, J. L. (2013); Achievement goals of traditional and nontraditional aged college students: Using the 3 × 2 achievement goal framework. International Journal of Educational Research, 61: 48-59.
Kline, R. B. (2005); Principles and practices of structural equation modeling (2nd edition). New York: Guilford.
Marsella, A. J. and Leong, F. T. L. (1995); Cross-cultural issues in personality and career assessment. Journal of Career Assessment, 3:202–218.
Martin, A. J.; Marsh, H. W. and Debus, R. L. (2001); Self-handicapping and defensive pessimism: Exploring model of predictors and outcomes from a self-protection prespective. Journal of Educational Psychology, 93: 87-102.
Meyers, L. S.; Gamst, G. and Guarino, A. J. (2006); Applied multivariate research: Design and interpretation. Sage publication. Thousand Oaks. London. New Dehi.
Muís, K. R. and Winne, P. H. (2012); Assessing the psychometric properties of the achievement goals questionnaire across task contexts. Canadian Journal of Education 35 (2): 232-248.
Muís, K. R., Winne, P. H., Edwards, O. V. (2009); Modern psychometrics for assessing achievement goal orientation: A Rasch analysis. British Journal of Educational Psychology, 79: 547-576
Pekrun, R. (2006); The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational Psychology Review, 18: 315-341.
Pekrun, R., Elliot, A.J. and Maier, M.A. (2006). Achievement goals and discrete achievement emotions: A theoretical model and prospective test. Journal of Educational Psychology, 98: 583–597.
Pekrun, R.; Elliot, A. J. and Maier, M. A. (2009). Achievement goals and achievement emotions: Testing a model of their joint relations with academic performance. Journal of Educational Psychology, 101: 115–135.
Pekrun, R., Goetz, T. and Perry, R. P. (2005); Achievement Emotions Questionnaire (AEQ), Users manual. Munich, Germany: Department of psychology, University of Munich.
Putwain, D. W.; Sander, P. and Larkin, D. (2013); Using the 2 × 2 framework of achievement goals to predict achievement emotions and academic performance. Learning and Individual Differences, 25: 80-84.
Schwinger, M. and Stiensmeier-Pelster, J. (2011); Prevention of self-handicapping-The protective function of mastery goals. Learning and Individual Differences, 21 (6): 699-709.
Seifert, T. L. (2004); Understanding student motivation. Educational Research, 46 (2): 137-149.
Tuominen-Soini, H., Salmela-Aro, K. and Niemivirta, M. (2012); Achievement goal orientations and academic well-being across the transition to upper secondary education. Learning and Individual Differences, 22: 290-305.