پیش‌بینی آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی دانشجویان با توجه به خودکارآمدی پژوهشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: از انجام این پژوهش، بررسی رابطه خودکارآمدی پژوهشی با آمادگی شناختی - عاطفی خلاقیت پژوهشی دانشجویان دانشگاه رازی است. 288 دانشجو (103 پسر و 185 دختر) از طریق نمونه‌گیری سهمیه­ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته­ها از طریق پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی صالحی (1391) و پرسشنامه محقق ساخته آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی جمع­آوری گردید
روش: از طریق روش آماری t مستقل، تحلیل رگرسیون، مانوا مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: نتایج حاصل از رگرسیون ساده و چندگانه نشان داد که مقیاس خودکارآمدی پژوهشی و خرده­مقیاس­های آن می­تواند آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی را پیش­بینی­ نماید. همچنین از بین خرده‌مقیاس­های خودکارآمدی پژوهشی، متغیر مفهوم‌پردازی پیش­بینی‌کننده خوبی برای آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی دانشجویان است. نتایج آزمونt  مستقل نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر در کل مقیاس آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی تفاوت معنی­داری وجود ندارد، اما در مقیاس ریسک­پذیری تفاوت معناداری بین دانشجویان دختر و پسر مشاهده شد.
نتیجه­گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق چنین استنباط می­شود متغیر خودکارآمدی پژوهشی از قدرت پیش­بینی­کنندگی قابل قبولی برای خلاقیت پژوهشی برخورداراست، لذا افرادی که خودکارآمدی پژوهشی بالاتری را تجربه کنند در بعد خلاقیت پژوهشی هم بهره­وری بیشتری خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting cognitive- emotional readiness of reaserch ceativity with r research self-efficacy

نویسندگان [English]

  • hossein kareshki 1
  • shahnaz ahmadi 2
  • behrooz mahram 3
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between self-management cognitive readiness - emotional creativity Razi University students. 288 students (103 boys and 185 girls) were selected through the sampling S·hmyh¬Ay example. Results from the questionnaire of self-righteous (1391) and cognitive-emotional readiness questionnaire study were collected creativity
Methods: By using independent t-test, regression analysis, Manoa were analyzed.
Results: The results of simple and multiple regression showed that self-efficacy scale research and its subscales can be emotional, cognitive readiness of creativity to predict. The efficacy of the subscales of research, conceptualization variable predictors for cognitive and emotional readiness of students' creativity. Independent t-test results showed that male and female students in the total scale of cognitive and emotional readiness of creativity there is no significant difference, but on a scale of risk was significant difference between male and female students.
Conclusion: The findings suggest the efficacy variable of the power of predictive acceptable for research enjoys the creativity, the people who experience a higher self-management in terms of both creativity will be more productive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preparation cognitive - emotional
  • Research
  • Original creations
  • Efficacy
  • Self-management
شیخ‌الاسلامی، راضیه و رضویه، اصغر (1384)؛ پیش‌بینی خلاقیت دانشجویان دانشگاه شیراز با توجه به متغیرهای انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و جنسیت، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22(4): 95-103.
صادقی، منصور؛ سعادت، اسفندیار (1384)؛ طراحی و تبیین مدلی جهت زمینه­سازی برای خلاقیت در مؤسسات پژوهشی کشور، رفتار دانشور، 12 (14)، 35-46.
صادقی مال امیری، منصور (1386)؛ خلاقیت رویکردی سیستمی؛ فرد، گروه، سازمان، تهران: دانشگاه امام حسین.
پورفرج عمران، مجید (1378)؛ بررسی رابطه بین خلاقیت، هوش هیجانی و خودکار آمدی، اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.
پیرخائفی، علیرضا (1383)؛ عوامل کم­توجهی به خلاقیت در دانشگاه­ها و شیوه ارتقای آن، فصلنامه خلاقیت و نوآوری، شماره 7.
پنتریج، بال آر و شانک، دیل اچ (1385)؛ انگیزش در تعلیم و تربیت. ترجمه مهرناز شهرآرای، تهران: نشر علم.
فتاحی، رحمت­الله (1388)؛ حرف نو در پژوهش، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، 25 (1)، 1-3.
فضل­الهی، سیف­اله (1391)؛ عوامل بازدارنده مؤثر بر پژوهش­های دانشجویی، فصلنامه اســلام و پژوهش­های تربیتی، 4 (1)، 165-184.
قراباغی، حسن؛ امیرتیموری، محمدحسن و مقامی، حمیدرضا (1390)؛ بررسی رابطه­ی بین خلاقیت با خودکارآمدی رایانه­ای در بین دانشجویان کارشناسی رشته­ی تکنولوژی آموزشی دانشکده­ی روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(2): 52-178.
کارشکی، حسین و محسنی، نیکچهره (1391)؛ انگیزش در یادگیری و آموزش (نظریه­ها و کاربرد­ها)، تهران: آوای نور.
کاظمی، حمید و شفقی، منصوره (1390)؛ بررسی رابطه خودکارآمدی با خلاقیت شناختی و خلاقیت هیجانی در دانش­آموزان، همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت.
موسوی موحدی، علی­اکبر (1386)؛ نقش پژوهش و پژوهشگران در تحقق اهداف توسعه علمی کشور، رهیافت، شماره 41، 1-3.
مرزیه، افسانه؛ اژه­ای، جواد؛ حجازی، الهه و قاضی طباطبایی، محمــود (1391)؛ پیش­بینی خلاقیت دانش­آموزان با توجه به متغیرهای حمایت خودمختاری ادراک‌شده، ساختار ادراک‌شده و جنسیت، مطالعات روان­شناسی تربیتی، شماره 1، 132-148.
وکیلی، نجمه و امینی، علی (1389)؛ بررسی موانع شکوفایی خلاقیت دانش­آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی آموزش و پرورش منطقه هلیلان در استان ایلام، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره 4، 184-202.
Amabile, T. M. (1983); Social Psychology of Creativity: A Componential Conceptualization, Journal of Personality and Social Psychology, 45: 357-367.
Bandura, A. (1986); A.social foundations of thought and action; Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Bandura, A. (1997); Self-efficacy: Toward a unifying Theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2): 191-215.
Bear, J. (1998); Gender Differences in the Effects of Extrinsic Motivation on Creativity. Journal of Creative Behavior, 32: 18-37.
Beghetto, R. A. (2006); Creative Self-Efficacy: Correlates in Middle and Secondary Students. Creativity Research Journal,18(4): 447-457.
Forester, M.; Kahn, J. H and Hesson-McInnis, M. S., (2004); Factor Structures of Three Measures of Research Self-Efficacy. Journal of Career Assessment, 12(1): 3-16.
Gullford, j. (1959); “ Traits of creativity” In H. H Anderson (Ed). New York: Harper and Row.
Gonen, M. (1993); Creative Thinking in Five and Six Year Old Kindergarten Children. International Journal of Early Years Education, 1: 81-87.
Kaufman, J. C and Sternberg, R. J. (2010); The Cambridge handbook of creativity (Eds), NewYork: Cambridge University press.
Sternberg, R. J. and Lubart, T. I. (1991); An investment theory of creativity and its development. Human Development, 34: 1-31.
Sternberg, R. J. and Lubart, T. I. (1993); Investing in creativity. Psychological Inquiry, 4(3): 229-232.
Sternberg, R. J. and Lubart, T. I. (1995); Defying the crowd. New York: Free Press.
Sternberg, R. J. and Lubart, T. I. (1996); Investing in creativity. American Psychologist, 51: 677-688.
Lev, E. L.; Kolassa J. and Bakken L. L. (2010); Faculty mentors’ and students’ perceptions of students’ research self-efficacy. Nurse education today, 30(2): 169-74.
Mathisen, G. E. and Bronnick, K. S. (2009); Creative self-efficacy: An intervention study. International Journal of Educational Research, 48: 21-29.
Matud, M. P. and Grande, C. R. j. (2007); Gender differences in creative thinking. Personality and Individual Differences, 48: 1137-1147.
Raina, T. N. (1982); Sex Differences in Creativity in Indiana: A Second Look. Indiana Educational Review, 17: 122-128.
Runco, M. A. and Albert, R. S. (2010); Creativity research: A historical view.In J. C. Kaufman & R. J. Sternberg (Eds),The Cambridge handbook.
Tierney, P. and Farmer, S. (2011); Creative Self-Efficacy Development and Creative Performance Over Time. Journal of Applied Psychology; 96(2): 277-293.