دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-230