دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-230 
11. نقش اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان

صفحه 197-206

حسن محمودیان؛ مسلم عباسی؛ ذبیح پیرانی؛ فاطمه شاه علی کبورانی