دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، مرداد 1397، صفحه 1-230