دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-200 
5. رابطه باورهای هوشی و بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای امید

صفحه 95-115

10.22084/j.psychogy.2018.13360.1567

محمد قنبری طلب؛ راضیه شیخ الاسلامی؛ محبوبه فولاد چنگ؛ مسعود حسینچاری