نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی در رابطه بین جهت‌گیری هدف و اضطراب امتحان دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی در رابطه بین جهت‌گیری هدف و اضطراب امتحان دانشجویان بود.
روش: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه پیام نور اقلید (استان فارس) در سال 93-92 بود که افراد نمونه به تعداد 160 نفر به روش تصادفی ساده برگزیده شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه‌های باورهای فراشناختی، جهت‌گیری هدف و اضطراب امتحان بود. داده‌ها با ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان با استفاده از الگوی بارون و کنی (1986) با استفاده از نرم­افزار Spss19 مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که جهت‌گیری عملکرد گرایشی و عملکرد گریزی به‌صورت مستقیم قدرت پیش‌بینی اضطراب امتحان را دارند، همچنین جهت‌گیری ­هدفی به‌طور مستقیم قدرت پیش‌بینی باورهای فراشناختی را دارند ازجمله جهت‌گیری عملکرد گرایشی بر باورهای منفی، اعتماد شناختی و آگاهی شناختی و بلاتکلیفی بر کنترل افکار.
نتیجه‌گیری: با تقویت جهت‌گیری تسلطی و یادگیری که وابسته به راهبردهای شناختی و فراشناختی هستند می‌توان اضطراب امتحان در دانشجویان را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of metacognitive beliefs in the relationship between goal orientation and the students' test anxiety.

نویسندگان [English]

  • somayeh negahdari 1
  • hossein zare 2
چکیده [English]

Introduction: The main purpose of the present study is the investigation of mediating role of metacognitive beliefs in the relationship between goal orientation and students' anxiety in the tests.
Methods: The methodology of this study is descriptive correlational. The sample of population included students of Payam-e-Noor University in Eghlid (Fars Province) during the years 1392-93. In this study, a 160-case sample was selected based on simple random sampling. The measuring instruments included metacognitive beliefs questionnaire, goal orientation questionnaire and test anxiety questionnaire. Using simultaneous correlation coefficient and multiple regression analysis and Baron and Kenny's pattern (1986), data were analyzed by the use of spss-19. 
Results: The results of the study indicated that orientation of tendency performance and that of escaping performance have directly the power of predicting test anxiety. In addition, goal orientation has directly the power of predicting metacognitive beliefs, such as tendency performance orientation on negative beliefs, cognitive trust, cognitive awareness and uncertainty on controlling thoughts. 
Conclusion: The findings showed that reinforcing mastering and learning orientations, which are dependent on cognitive and metacognitive strategies, can decrease of students' test anxiety. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • metacognitive beliefs
  • goal orientation
  • test anxiety
ابوالقاسمی، عباس؛ گلپور، رضا؛ نریمانی، محمد و قمری، حسین. (1388). «بررسی رابطه باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان». مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره دهم، شماره 3، 20-5.
دلاورپور، محمدآقا. (1387). «پیش‌بینی آگاهی فراشناختی و پیشرفت تحصیلی براساس جهت‌گیری هدف پیشرفت». فصلنامه علمی-‌پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال سوم، شماره 9، 96-71.
شقاقی، فرهاد. (1382). تأثیر آموزش مهارت‌ها و راهبردهای یادگیری و مطالعه در یادگیری دانشجویان پیام نور و ثبات این تأثیر یادگیری پس از گذشت یکسال. رساله دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
شیخ­الاسلامی، علی. (1395). «پیش­بینی اهمال­کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحان دانشجویان، سال چهارم، شماره ششم، 101-81.
غلامی، شهاب. (1387). رابطه جهت‌گیری هدفی با راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه شهرستان اسلام‌آباد غرب. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
فرهادی، علی؛ موحدی، یزدان؛ خرازی نوتاش، هانیه؛ لشنی، آرزو و محمدزادگان، رضا. (1392). «مقایسه باورهای فراشناختی و نگرانی آسیب شناختی در دانش­آموزان مبتلا به نشانگان اختلال اضطراب امتحان و عادی». دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، سال اول، شماره اول، 73-61.
قلی‌زاده، مظفر؛ شکرکن، حسین و حقیقی مبارکه، جمال. (1387). «بررسی روابط ساده و چندگانه هدف‌های چهارگانه پیشرفت با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان‌های شهرستان ایذه». مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3(14(1 و 2))، 166-149.
ولی محمدی، مریم. (1381). رابطه جهت‌گیری هدفی با راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دختر و پسر سال دوم راهنمایی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه الزهرا.
محمودعلیلو، مجید ؛ موحدی، یزدان و خرازی نوتاش، هانیه. (1394). «نقش باورهای فراشناختی در پیش‌بینی نگرانی آسیب‌شناختی دانش‌آموزان مبتلا به اضطراب امتحان». فصلنامه روانشناسی مدرسه، سال چهارم، شماره 3 (پیاپی 15)، 101-86.
Abolghasemi, A., Assadi-Moghadam, A., Najariyan, B., Shokrkon, H. (1375). “Construct and validate a scale to measure test anxiety in junior high school third grade students in Ahvaz”, Journal of Education and Psychology, ShahidChamran University, 3, 73-60.
Ahmad, S., Hussain, A., Azeem, M. (2012). “Relationship of Academic SE to Self-Regulated Learning, SI, Test Anxiety and Academic Achievement”, International Journal of Education, 4(1), 12-26.
Ames, C. (1992). “Classroom: Goals, structure and motivation”. Journal of Educational Psychology, 84, 261-271.
Gubi, A., Mccann, N. (2005). “Test anxiety and academic performance in undergraduate and graduate students”. Journal of Educational Psychology, 97(2), 268-274.
Chi-hung, N. (2006). “The role of achievement goals in completing a course assignment: examining the effects of performance- approach and multiple goals”. Journal of Educational Psychology, 21(1), 33-54.
Comunian AL. (1993). “Anxiety, cognitive interference, and school performance of Italian children”. PsycholRep, 73(3 Pt 1), 747-754.
Coutinho, S. A., Neuman, G. (2008). “A model of metacognition, achievement goal orientation, learning style and self-efficacy”. Learning Environment Research, 11, 131-151.
Dortaj, F. (1392). “Value assignment and test anxiety: consider role of intermediate goal orientation”, Educational psychology, a new period of 9, 27, 97-114.
Duda, J.L., Nicholas, J.G. (1992). “Dimensions of achievement motivation in school work and sport”. Journal of Educational Psychology, 84(3), 290-299.
Dweck, C.S., Leggett, E.L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95, 256-273.
Elliot, A., McGregor, H. (2001). “A 2∗2 achievement goal framework”. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 501-509.
Elliot, A., McGregor, H.A. Gable, S. (1999). “Achievement goals, study strategies and exam performance: A mediational analysis”. Journal of Educational Psychology, 91(3), 549-563.
Elliott, ES., Dweck, CS. (1988). “Goals: An approach to motivation and achievement”. Journal of Personality and social Psychology, 54, 5-12.
Eum, K., Rice, K.G. (2011). “Test anxiety, perfectionism, goal orientation, and academic performance”. Anxiety, Stress, Coping, 24(2), 167-178.
GholiZadeh, M., Shokrkon, H., Haghighie, J. (1386). “Study of simple and multiple relationships with test anxiety and academic performance in the achievement of the goals of the four first-year male students Eizeh city high schools”, Journal of Education and Psychology, 14(1,2), 166-149.
Harrison, J.A. (2011). Effects of a brief yoga intervention on test anxiety in fifth grade students. Unpublished Master’s Thesis, University of Dayton.
Heidari, A., Ehteshamzadeh, P., Hallajani, F. (2010). “The relationship between emotionaladjustment, metacognitive & optimism with university students’ test anxiety”. New findings inpsychology, 4(11), 7-19.
Keiyamarsi, A., Abolghasemi A., Agh, Abduol S. (1390). Examine the role of metacognitive beliefs on anxiety and academic performance. The first national conference on the findings of cognitive science in education, 2 to 3 December, Ferdowsi University of Mashhad.
Middleton, M. J., Midgley, C. (1997). “Avoiding the demonstration of lack of ability: An underexplored aspect of goal theory”. Journal of Educational Psychology, 89, 710-718.
Pintrich, P. R., Schunk, D. H. (2002). Motivation In Education: Theory, Research, & Applications. New Jersey: Johnston.
Pintrich, R.R. (2000a). “Multiple goals, multiple pathways: The Role of Goal oriniation in learning and Achivment”. Journal of educational psychology, 92, 544-555.
Prins, PJ., Hanewald, GJ. (1997). “Self-statements of test-anxious children: thought-listing and questionnaire approaches”. Journal of consulting and clinical psychology, 65(3), 440-7
Putwain, D.W., Daniels, R.A. (2010). “Is the relationship between competence beliefs and test anxiety influenced by goal orientation?”, Learning and Individual, 8, 8-13.
Rizwan A., Nasir, M. (2010). “The Relationship between Test Anxiety and Academic Achievement”, Bulletin of Education and Research, 32(2), 63-74.
Sarason, IG. (1980). Introduction to the study of text anxiety. In: Sarason IG, editor. Test anxiety: Theory, research and applications. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
Sargolzaei, M., Samari, A., Akbari, A., Keikhaiey, A.A. (1382). “On the Cognitive and Neuro -linguistic programming in controlling anxiety”. Journal of Mental Health, 5(17,18), 47-34.
Shaeiri, M., Molamirzaie, M., Parvari, M., Shah Moradi, F., Hashemi, A. (1383). “This anxiety and academic achievement according to gender and field of study in high school”. Journal of Behavior, Journal of the Scientific-Research, 11(6), 63-55.
Shu- Shen, S. (2004). “Role of achievement goals in children’s learning in Taiwan”. Journal of Educational Psychology, 72, 310-318.
Shu-Shen, S. (2006). “Classroom goal structures and achievement goal orientations as predictors of children self-handicapping and test anxiety”. Journal of Education and Psychology, 29(3), 517-546.
Smith, M., Duda, J.m Allen, J., Hall, H. (2002). “Contemporary measures of approach and avoidance goal orientations similarities and differences”. British Journal of Educational Psychology, 27, 155-190.
Spada, M.M, Georgious, G.A., wells, A. (2009). “The Relationship among Metacognitions, Attentional control, and state anxiety”. Cognitive behavior therapy, 34(4), 26-32.
Spilberger CD. (1980). Preliminary professional manual for the test anxiety inventory. Palo Alto: Consulting Psychologist Press.          
Young, M.R. (2005). “The motirational Effects of the classroom Enviroment in Facilitating self-requlated learning. Journal of Marketing Education, 27(1), 25-40.
Vakili, R., Lavassani, M., Hejazi, B., Ezheie J. (1389). “Learning strategies, goal orientation and test anxiety among blind students”. Research Hyth Y Exceptional Children, 17(1), 36-29.
Wells, A., Cartwright. Hatton, K. (2004). “Ashort from of the meta cognitive Questionnaire: poperties of MCQ-30”, Behavior Research and Therapy, 92, 385-396. DOI: 10.1016/S0005-7967(03)00147-5.
Wells, A. (2000). Emotional disorders and meta-cognition, Chichester, UK: Jhon Wiley & Sons, LTD.
Wine, J. (1980). Cognition attention theory of test anxiety. University of Waterloo press.
Wolters, J. (2004). “Advancing Achievement Goal Theory: Using Goal Structures and Goal Orientations to Predict Students’ Motivation, Cognition, and Achievement”. Journal of Educational Psychology, 96, 236-250
Wolters, C.A., Yu, S.L., Pintrich, P.R. (1996). “The relation between goal orientation and students motivafionalbelifes and self-regulated learning”. Learning and individual differences, 211-238.
Zare, H., MohamadZadeh, R.A. (1392). “Metacognitive awareness and goal-based prediction of the components of progress”. Two chapters of a cognitive strategies in learning, first-year, first issue, 1-14.
Zare, H., Sarmadi, MR. (1383). Comparative meta-cognitive skills and students' strong and weak PNU. PNU project.
Zivcic-Becirevic, I., Guretic, J., Miljevic, M. (2009). “The role of metacognitive beliefs, automatic thoughts during learning and attribution of success in students, test anxiety and academic achievement”. The journal of social science, 18(1), 119-136.